Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Eko-​klimaty pod­czas kęck­iego Dnia Dziecka 20 maja 2013

Dzień Dziecka zawsze jest doskon­ałą okazją do zor­ga­ni­zowa­nia pociechom atrak­cyjnych zajęć i zabaw. Jeśli dodatkowo posi­adają one wartość eduka­cyjną, a także służą popraw­ia­niu relacji między­pokole­niowych — tym lep­iej! Taki Dzień Dziecka odbędzie się w Kętach, a Bab­skie Biel­sko jest patronem tego wyjątkowego wydarzenia.

czy­taj dalej

Wiosenne porządki…dla koni 20 maja 2013

Już dziś w Bielsku-​Białej rusza akcja „Zbieraj maku­laturę, ratuj konie”, orga­ni­zowana przez Klub Gaja. Przed cen­trum hand­lowym Auchan stanie spec­jalny kon­tener, do którego będzie można wrzu­cić niepotrzebne gazety i kartony. Akcja potrwa do niedzieli 26 maja, a uzyskane pieniądze zostaną przez­nac­zone na inter­wencje, lecze­nie, pomoc i ratowanie koni.

czy­taj dalej

Deszc­zowa sesja ślubna 17 maja 2013

Motyw pocałunków w deszczu pojawia się często w roman­ty­cznych fil­mach. Deszcz w wybranych sce­nach tworzy niesamow­ity nas­trój, ale –jak stwierdził Bob Mar­ley — „Jedni czują deszcz, a inni tylko mokną”.

czy­taj dalej

Rzeka Roku poszuki­wana! 15 maja 2013

Klub Gaja ogłasza ogólnopol­ski konkurs Rzeka Roku 2013. Należy wspól­nie zmieniać pode­jś­cie do pol­s­kich rzek, które są głównym źródłem wody pit­nej w naszym kraju! Dzięki kole­jnej inic­jaty­wie rzeki mogą zostać na nowo odkryte, ura­towane, ochro­nione lub stać się sym­bolem ważnych wydarzeń społecznych czy oso­bistych. Orga­ni­za­torzy szukają miejsc nad rzekami, które wiążą się z przy­godą, wzrusze­niem, albo radoś­cią. Szukają rzek – wiz­ytówek lokalnych społeczności. Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń upływa 30 maja.

czy­taj dalej

Kon­cert Tanghetto i warsz­taty ze świa­towej sławy tancerzami 14 maja 2013

Już w czer­wcu, w Bielsku-​Białej, odbędzie się kon­cert argen­tyńskiego zespołu Tanghetto. Jeśli nazwa Gotan Project coś wam mówi, to wiecie, o co chodzi, bo Tanghetto gra właśnie tak! Elec­trotango rodem z Ameryki Połud­niowej na pewno pod­bije serca biel­szczan. Dodatkowo odbędą się warsz­taty taneczne z zagranicznymi gwiaz­dami, które zaprezen­tują także swój tal­ent pod­czas kon­certu: Saman­thą Di Paolo i Ismaelem Lud­man. Wszys­tko to w ramach Roku Tanga. Bab­skie Biel­sko patronuje temu niesamowitemu wydarze­niu i poleca je gorąco!

czy­taj dalej

Za nami V pół­fi­nał BlogerChef’a w Bielsku-​Białej 13 maja 2013

Piąty pół­fi­nał konkursu BlogerChef, który odbył się 10 – 11 maja br., goś­cił tym razem w restau­racji „Dworek” w Bielsku-​Białej. Blogerzy przy­go­towywali dania w stylu azjaty­ckim, zarówno w piątek pod­czas warsz­tatów kuli­narnych, jak i w sobotę, pod­czas konkur­sowych eliminacji.

czy­taj dalej

O książce pt. „Japońskie słody­cze” 13 maja 2013

17 maja 2013 roku ukaże się książka Mag­daleny Tomaszewskiej-​Bolałek pt. “Japońskie słody­cze”. Będzie to jedna z pier­wszych pub­likacji o his­torii słody­czy Kraju Kwit­nącej Wiśni wydana w języku europe­jskim. Książka ilus­trowana prawie 300 zdję­ci­ami pow­stała przy wspar­ciu japońs­kich urzędów prefek­tu­ral­nych i insty­tucji kulturalnych.

czy­taj dalej

Piotr Pogon w kęckim Klu­bie Obieżyświatów 10 maja 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na kole­jne spotkanie w Klu­bie Obieżyświatów, które odbędzie się 16 maja. Tym, razem spotkamy się z Piotrem Pogonem, zdoby­wcą szczytów górs­kich obu Ameryk. Temat spotka­nia to „Zach­wyt każdym oddechem”.

czy­taj dalej

Fab­ryka Grossa na nowo! 9 maja 2013

Odnaw­ianie budynków pofab­rycznych, miejsc z długą i często bardzo ciekawą his­torią, nie jest w więk­szych mias­tach niczym nowym. Trend ten, który zawład­nął niedawno np. Śląskiem, dotarł też do Bielska-​Białej. W końcu kli­maty­czne stare przestrze­nie po odnowie­niu najlepiej nadają się na przykład na lokal z dobrą muzyką i wys­tawami lub browar, gdzie pokosz­tować można ory­gi­nal­nych trunków, sporządzanych według dawnych recep­tur. A taka właśnie przyszłość czeka dawną Fab­rykę Rumów i Likierów przy ulicy Sto­jałowskiego 61. Charak­terysty­czny biel­ski budynek ma zyskać nowe życie.

czy­taj dalej

Lokal z Biel­ska na Szlaku Kuli­narnym „Śląskie Smaki” 8 maja 2013

Szlak Kuli­narny „Śląskie Smaki” okazał się prawdzi­wym strza­łem w dziesiątkę. Zain­tere­sowanie klien­tów i samych restau­racji spraw­iło, że już kilka miesięcy po inau­gu­racji pra­cow­ano nad jego rozsz­erze­niem. Dziś w pro­jek­cie uczest­niczy 35 lokali z terenu całego wojew­ództwa śląskiego. Oferta menu wzbo­gaciła się o nowe, często prawie zapom­ni­ane potrawy kuchni śląskiej, jura­jskiej i beskidzkiej. Swój wkład w pro­jekt ma także biel­ska Restau­racja Szynk.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.