Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Zami­ast wal­czyć, nakar­mmy głod­nych – roz­mowa z biel­skim Food Not Bombs 30 kwiet­nia 2014

Są takie tem­aty, o których można i należy pisać często, które powinny trafiać do jak najwięk­szej liczby czytel­ników i wpły­wać na naszą świado­mość. Takim tem­atem jest dzi­ałal­ność Food Not Bombs. Jest to grupa ludzi, która odd­aje swój czas służąc innym pomocą. Jest to wielka inic­jatywa społeczna pole­ga­jąca na roz­dawa­niu ciepłych posiłków tym, którzy ich potrze­bują. Akcja odbywa się w wielu mias­tach na całym świecie, także w Bielsku-​Białej z czego możemy być dumni. Jak wskazuje nazwa — Food Not Bombs (jedze­nie zami­ast bomb) — akcja niesie ze sobą nie tylko ciepłe posiłki, ale i przekaz anty­wo­jenny. Orga­ni­za­torzy inic­jatywy uważają, że pieniądze, odd­awane na zbro­je­nia, mogłyby rozwiązać prob­lem głodu na świecie.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Tarta ze szpinakiem, fetą i orzeszkami pinii 24 kwiet­nia 2014

Dziś podzielę się z Wami przepisem na tartę ze szpinakiem, fetą i orzeszkami pinii, która smakuje niesamowicie. Tarta jest banal­nie prosta w wyko­na­niu. Zapraszam!

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 18: Granica 22 kwiet­nia 2014

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Casatiello napo­le­tano 17 kwiet­nia 2014

Casatiello napo­le­tano to klasy­czny przepis kuchni neapoli­tańskiej. Ciasto przy­go­towywane jest w okre­sie wielka­noc­nym. Casatiello napo­le­tano to obfite ciasto nadziewane serem, salami i boczkiem. Może być ser­wowane jako danie na gorąco lub zimno. Zapraszam!

czy­taj dalej

Jeziorko Łabędzie, czyli tyDzień Tańca kole­jny raz! 16 kwiet­nia 2014

Tańczyć to ćwiczyć, to w pełni wyko­rzys­tać wszys­tkie nat­u­ralne możli­wości ruchowe człowieka. Wiedzą o tym doskonale orga­ni­za­torzy kole­jnej odsłony z cyklu „tyDzień Tańca”, tym razem zapowiedzianego pod hasłem „Jeziorko Łabędzie”. Odbędzie się ona w Bielsku-​Białej w dni­ach 24 – 29 kwiet­nia 2014 roku. Bab­skie Biel­sko patronuje temu wyjątkowemu świętu baletu.

czy­taj dalej

Kartki z historią” — świąteczne wspar­cie dla pszczyńskiego Domu Dziecka 14 kwiet­nia 2014

Unikalne, wielka­nocne kartki autorstwa dzieci, które wzięły udział w konkur­sie pt. „Zapro­jek­tuj wielka­nocną kartkę z his­torią”, można już kupić na por­talu Alle­gro (aukcje potr­wają do 21 kwiet­nia 2014 roku). Cały dochód ze sprzedaży kartek przez­nac­zony zostanie na Cen­trum Wspar­cia Dziecka i Rodziny „Przys­tań” w Pszczynie (Dom Dziecka). Bab­skie Biel­sko objęło patronatem akcję. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Przepis na doskon­ały ślub” w stylu hawa­jskim — jak było? 14 kwiet­nia 2014

23 marca 2014 roku narzeczeni wraz z rodz­i­nami zjechali się do Hotelu na Bło­ni­ach w Bielsku-​Białej na V edy­cję Kon­fer­encji Ślub­nej pod hasłem: „Przepis na doskon­ały ślub”. Wydarze­nie utrzy­mane było w stylu hawa­jskim. Na kon­fer­encji nie zabrakło licznych atrakcji, związanych ze sferą ślubu i wesela. –Musimy przyz­nać, że była to najbardziej udana kon­fer­encja, jaką przyszło nam zor­ga­ni­zować, co przełożyło się również na ilość osób, które nas odwiedz­iły. — przyz­nają orga­ni­za­torki z Eve Weddings.

czy­taj dalej

Erika Lust na cen­zurowanym? O lękach KRRiT 8 kwiet­nia 2014

KRRiT za pomocą starej, dobrej cen­zury dziel­nie stoi na straży sek­sis­towskiej moral­ności w pol­s­kich medi­ach. Karząca ręka Rady dosięgła TVN Style za pro­mowanie pornograficznych treści. Sprawa jest o tyle ciekawa, że doty­czy filmu „Siła pożą­da­nia” w reży­serii szwedzkiej fem­i­nistki Eriki Lust, która propaguje nowe treści: wyz­wole­nie i zmi­anę wyobraże­nia o kobiecej sek­su­al­ności. Ukarany film na tle innych mate­ri­ałów o treści sek­su­al­nej puszczanych nocą (i nie tylko) w różnych pol­s­kich stac­jach TV wydaje się być samą słody­czą i przysłowiową bułką z masłem.

czy­taj dalej

Różowy bukiet ślubny, czyli róż w ślub­nych deko­rac­jach 3 kwiet­nia 2014

Różowy jest najczęś­ciej wybier­any przez Panny Młode na kolor buki­etu ślub­nego, jak i na kolor deko­racji. Róż to kolor bliski sercu i uczu­ciom. To sym­bol miłości, namięt­ności, wdz­ięku i uroku. Dobra pod­stawa na szczęśliwe życie we dwoje. Przed­staw­iamy propozy­cje flo­rys­tów z ogrom­nym doświad­cze­niem i ich spo­jrze­nie na różowy bukiet ślubny.

czy­taj dalej

Bab­skie Kino Ambitne: Spotkanie z fil­mami eroty­cznymi Eriki Lust 1 kwiet­nia 2014

11 kwiet­nia 2014 roku w ramach cyklu „Bab­skie Kino Ambitne” odbędzie się pier­wszy zamknięty pokaz filmów Eriki Lust. Ta szwedzka reży­serka i pis­arka tworzy obrazy zmysłowe, wpa­sowu­jące się w kobiecą este­tykę i fan­tazje. W fil­mach Lust kobi­eta nie jest przed­miotem — ma prawo do real­iza­cji swoich marzeń. Wspól­nemu oglą­da­niu będzie towarzyszyła dyskusja o naszej, kobiecej intym­ności, oraz o tem­at­ach społeczno-​kulturowych i prob­lemach z nią związanych. Na spotkanie zapraszają orga­ni­za­torki: Bab­skie Biel­sko i Kobi­eta Szczęśliwa.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.