Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Anna Karen­ina w Kinie Kobiet — konkurs 10 grud­nia 2012

12 grud­nia w Kinie Kobiet będziemy mogły obe­jrzeć najnowszą adap­tację „Anny Karen­iny”. Warto wygospo­darować te kilka godzin tylko i wyłącznie dla siebie — zachę­cają orga­ni­za­torzy, bo Kino Kobiet to chwila relaksu i wytch­nienia w środku tygod­nia. Z tej okazji Bab­skie Biel­sko ma dla Was dwa poje­dyncze zaproszenia na seans

czy­taj dalej

Mara­ton Pisa­nia Listów z Amnesty Inter­na­tional 7 grud­nia 2012

8 grud­nia w Galerii Sfera odbędzie się Mara­ton Pisa­nia Listów z Amnesty Inter­na­tional. List może napisać każdy, kto chce wyrazić swój indy­wid­u­alny sprze­ciw wobec łama­nia praw człowieka. Mara­ton jest częś­cią ogólnopol­skiej akcji – w dni­ach 8 – 9 grud­nia listy będą pisane w ponad 200 miejs­cach w całej Polsce. Amnesty Inter­na­tional zor­ga­ni­zowało tę akcję już po raz 13.

czy­taj dalej

Islandzkie impresje — wys­tawa fotografii 6 grud­nia 2012

W Galerii Fotografii B&B już jutro odbędzie się wernisaż wys­tawy fotograficznej „Islandzkie impresje”. Zdję­cia są autorstwa Iwony i Adama Balcy, których zach­wyciła różnorod­ność Islandii.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Lodu w Kętach 6 grud­nia 2012

Już 8 grud­nia kęcki rynek zamieni się w prawdziwe śnieżné królestwo z lodowymi rzeźbami, twor­zonymi na oczach gości, Jar­markiem Bożonar­o­dzeniowym i śpiewaniem pas­torałek. Fes­ti­wal Lodu to także różné prezen­tacje, a pon­adto obe­jrzeć będzie można pokaz żonglerki ogniem.

czy­taj dalej

Anna Karen­ina” w Kinie Kobiet! 5 grud­nia 2012

12 grud­nia ponownie odbędzie się seans z cyklu Kina Kobiet. Tym razem będzie to „Anna Karen­ina”. Warto wygospo­darować te kilka godzin tylko i wyłącznie dla siebie — zachę­cają orga­ni­za­torzy, bo seanse Kina Kobiet to chwila relaksu i wytch­nienia w środku tygod­nia. To okazja do spotka­nia się z przy­jaciółkami w miłej atmos­ferze. Liczne atrakcje orga­ni­zowane tuż przed seansem, a także sam film, sprawią, że ten wieczór będzie wyjątkowy.

czy­taj dalej

Zimowa jazda 4 grud­nia 2012

Kierowcy, których już teraz czeka pier­wsze zetknię­cie z zimowymi warunk­ami, powinni niewąt­pli­wie pamię­tać o istot­nych różni­cach w prowadze­niu pojazdu. O kilku przy­dat­nych manewrach, o tym, co zimą warto mieć przy sobie, oraz jak przy­go­tować się do zimowego egza­minu, opowiada Łukasz Lisowski – instruk­tor w Szkole Bez­piecznej Jazdy ECODRIVE.

czy­taj dalej

Nie baw się w kata, kup karpia w płat­ach! 3 grud­nia 2012

Udostęp­nie­niem spec­jal­nej strony inter­ne­towej www​.jeszczezy​wykarp​.pl Klub Gaja inau­gu­ruje nową odsłonę kam­panii społecznej „Jeszcze żywy KARP”. Trzy pier­wsze tygod­nie grud­nia to kole­jna szansa by zwró­cić uwagę Polaków na niehu­man­i­tarne trak­towanie karpi w okre­sie przedświątecznym.

czy­taj dalej

Andy 1971 — pier­wsza pol­ska wyprawa. Prelekcja i pokaz sla­jdów 30 listopada 2012

4 grud­nia w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się prelekcja i pokaz sla­jdów Jana Wei­gla, doty­czące pier­wszej pol­skiej wyprawy w Andy Peruwiańskie — „Andy 1971″.

czy­taj dalej

Moja wielka indyjska przy­goda. Kuch­nia 26 listopada 2012

Nie da się napisać kilku słów o indyjskiej kuchni, bo też i nie ma jed­nej indyjskiej kuchni. Niemal każdy stan w Indi­ach (a jest ich 28) posi­ada swoje niepow­tarzalne potrawy i przys­maki. Bo Indie to tak naprawdę nie jeden kraj, a cały kon­ty­nent. Każdy stan mógłby być odd­ziel­nym państ­wem — każdy posi­ada swój własny język, kul­turę, zwyczaje, jak również kuch­nię. Moi indyjscy zna­jomi mówią, że Indie to nie kraj — Indie to stan umysłu, inna plan­eta. Ale miałam pisać o kuchni!

czy­taj dalej

Razem zróbmy paczkę dla biel­skiej rodziny! 22 listopada 2012

Cza­sem chcielibyśmy pomóc, ale nie mamy pomysłu, od czego zacząć. Dlat­ego też świetną inic­jatywą jest Szla­chetna Paczka (można o jej zasadach przeczy­tać TU). Polega ona na wyborze potrze­bu­jącej rodziny z określonego regionu i rozsąd­nym skom­ple­towa­niu rzeczy, jej potrzeb­nych. Paczka jest pięknym, świątecznym prezen­tem dla tych, którzy często nie mają pieniędzy na pod­sta­wowe pro­dukty – jedze­nie, ubra­nia, środki czys­tości, lekarstwa. Bab­skie Biel­sko włącza się w akcję Szla­chet­nej Paczki, przed­staw­ia­jąc potrzeby jed­nej z biel­s­kich rodzin, i zachęca do pomagania!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.