Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Trwa Szla­chetna Paczka 2012 22 listopada 2012

W Polsce tysiące rodzin żyje w biedzie — na www​.szla​chet​na​paczka​.pl możesz wybrać jedną z nich i przy­go­tować konkretną pomoc. Teraz Ty możesz zostać bohaterem i zmieniać świat na lepsze!

czy­taj dalej

Zostań wolon­tar­iuszem Szla­chet­nej Paczki! 21 listopada 2012

Po raz dwu­nasty star­tuje pro­jekt SZLA­CHETNA PACZKA. Co roku w całej Polsce wolon­tar­iusze odna­j­dują ludzi żyją­cych w biedzie, spo­tykają się z nimi, diag­nozują sytu­ację, a potem dbają o jak najlep­szą, odpowiada­jącą na konkretne potrzeby pomoc, która jest przy­go­towywana przez dar­czyńców. Dzięki nim ludzie otrzy­mują nie tylko pomoc mate­ri­alną, ale także impuls do dzi­ała­nia i infor­ma­cję, że są dla kogoś ważni.

czy­taj dalej

Mara­ton zumby — konkurs 20 listopada 2012

25 listopada, w sobotę (godz. 10.0013.00), odbędzie się I Mara­ton Zumby w Bystrej. Będzie dużo pozy­ty­wnych emocji, tańca i oczy­wiś­cie okazja do poz­na­nia nowych osób, które zafas­cynowane są zumbą. Bab­skie Biel­sko patronuje imprezie i zaprasza na trzy godziny świet­nej zabawy! Mara­ton poprowadzą licencjonowane instruk­torki zumby - Katarzyna Macura i Justyna Strzą­dała. Tym­cza­sem teraz zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie, w którym do wygra­nia są dwie wejś­ciówki na mara­ton i jeden kar­net na zaję­cia zumby.

czy­taj dalej

Z Tatr na Kangczend­zongę. Spotkanie z Woj­ciechem Brańskim 19 listopada 2012

Moja górska ścieżka. Z Tatr na najwyższy dziewiczy pol­ski ośmio­tysięcznik: Kanczend­zongę Cen­tralną 8482 m” – pod takim tytułem odbędzie się prelekcja Woj­ciecha Brańskiego, połąc­zona z prezen­tacją zdjęć.

czy­taj dalej

XIII Fes­ti­wal Muzyki Organowej 19 listopada 2012

Już w najbliższy czwartek, 22 listopada, odbędzie się kon­cert w ramach XIII Fes­ti­walu Muzyki Organowej. W Biel­skim Cen­trum Kul­tury będziemy mogli posłuchać organów, na których zagra Mirosław Pietkiewicz, i fortepi­anu w wyko­na­niu Beaty Cywińskiej.

czy­taj dalej

Zbiórka elek­trośmieci w Biel­sku potrwa do 22 listopada 15 listopada 2012

22 listopada odbędzie się ostat­nia zbiórka elek­trośmieci w tym roku. Akcja prowad­zona jest od 9 sierp­nia 2012 roku, przy współpracy miasta z firmą BIOSYS­TEM S.A.

czy­taj dalej

Stołowy savoir vivre 14 listopada 2012

Piękny obrus, porce­lanowa zastawa, wypolerowane sztućce, przepyszne dania.… czy to wystar­czy aby stworzyć ele­gancką, nieza­pom­ni­aną wiecz­erzę? Dla wyma­ga­ją­cych i prag­ną­cych więcej, zde­cy­dowanie nie! Należy pamię­tać o praw­idłowym ułoże­niu zastawy, sztućców oraz ser­wetki. Każdy kul­tur­alny człowiek wie, że pod­czas posiłków obow­iązują ścisłe reguły. Nie są one byna­jm­niej proste. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy artykuł pomoże Wam stworzyć mag­iczną wiecz­erzę wig­ili­jną, oczarować gości i rodzinę!

czy­taj dalej

Tajem­nicza góra Mayer Kangri…” — prelekcja Janusza Majera 13 listopada 2012

W środę, 14 listopada, w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się prelekcja Janusza Majera pt. “Tajem­nicza góra Mayer Kan­gri na tybe­tańskim płaskowyżu Chang Tang”. Prelekcja ta jest orga­ni­zowana przez Biel­ski Klub Alpin­isty­czny we współpracy z Odd­zi­ałem PTT w ramach dofi­nan­sowanego przez Gminę Bielsko-​Biała cyklu imprez pt. “Wspani­ały świat gór wysokich”.

czy­taj dalej

Drugie życie zimowego ciucha 13 listopada 2012

Kęckie Sto­warzysze­nie Społeczne Kul­tura weSoła ogłasza zbiórkę odzieży zimowej dla potrze­bu­ją­cych. Ubra­nia zimowe: swetry, kurtki, czapki, rękaw­iczki, sza­liki i wszys­tkie inne ciepłe rzeczy, które zale­gają w Waszych szafach, będą zbier­ane w więk­szości szkół i przed­szkoli na tere­nie Gminy Kęty, a także w Domu Kul­tury w Kętach.

czy­taj dalej

IV Fes­ti­wal Tęc­zowych Rodzin 12 listopada 2012

Świat jest różnorodny. Różnorodne są też rodziny. Każda z nich jest inna, i każda wyjątkowa. Nie wszys­tkie rodziny składają się jed­nak z mamy, taty i dziecka. Są rodziny złożone z samej mamy i dziecka, samego taty i dziecka, dwóch mam i dzieci, dwóch ojców i dziecka, dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, babć wychowu­ją­cych wnuki, poje­dynczych rodz­iców, wielu rodz­iców i też przys­poso­bionych rodz­iców, itd.. Takie rodziny żyją wśród nas – także w Polsce. Pod­czas Fes­ti­walu — 29 listopad – 1 grudzień 2012 — przed­staw­ione zostaną rodziny inne niż te, które nazy­wamy tradycyjnymi.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.