Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Piękna Kobi­eta, Piękny Dom po raz kole­jny 14 sierp­nia 2012

Zapraszamy wszys­tkie Panie, do wzię­cia udzi­ału w warsz­tat­ach, które łączą w sobie naukę i dobrą zabawę. Będzie to okazja do twór­czego spotka­nia z innymi kobietami, poznania zasad kre­owa­nia wiz­erunku oraz twór­czej aranżacji włas­nego domu poprzez odpowiedni dobór kolorów

czy­taj dalej

Potęga sztuki i natury 13 sierp­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na finał pleneru artysty­cznego w Tar­gowie na Mazu­rach, zor­ga­ni­zowanego przez Andrzeja Cisowskiego na tere­nie jego parku i pos­esji. W plen­erze, odby­wa­ją­cym się pod hasłem “Potęga sztuki i natury”, bierze udział 11 artys­tów, wśród nich jest także czworo artys­tów z Chin, Grecji i Hisz­panii — uczest­ników między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych “Beyond Time/​Poza cza­sem”, orga­ni­zowanych przez Galerię Biel­ską BWA w Bielsku-​Białej w lipcu i sierp­niu 2012 roku.

czy­taj dalej

Couch­surf­ing — świat z innej per­spek­tywy 10 sierp­nia 2012

Więk­szość z nas, wyrusza­jąc poza miejsce zamieszka­nia, szczegółowo planuje sobie podróż, rez­er­wuje miejsce do spania, przeloty lub prze­jazdy… Następ­nie przez cały okres wyjazdu dzieli czas pomiędzy hotelowy basen a zwiedzanie dedykowanych komer­cyjnemu turyś­cie zabytków. Jest jed­nak całkiem spora grupa osób, które mają swój sposób na podróże i poz­nawanie niez­nanego. Grupa ta w bardzo szy­bkim tem­pie rośnie. Więk­szość jej członków to couchsurferzy.

czy­taj dalej

II Bitwa Rock­owa w Kętach 9 sierp­nia 2012

Już jutro, w Kętach, będziemy mogli wziąć udział w elim­i­nac­jach do finału Kęc­kich Nocy Rock­owych. Zaproszeni mogą czuć się nie tylko miłośnicy moc­niejszych brzmień, ale też każdy, kto chci­ałby pomóc jed­nemu z zespołów w prze­jś­ciu do finału.

czy­taj dalej

Pozor! Znamy już wszys­t­kich wykon­aw­ców! 8 sierp­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme. W prze­ciągu pię­ciu dni odbędzie się kilka­dziesiąt kon­certów muzy­cznych i warsz­tatów z różnych dziedzin sztuki, liczne wykłady, wys­tawy, pro­jekcje fil­mowe, targi mody oraz design, a także sportowe jam’y.

czy­taj dalej

Kobieca fan­tastyka. 1 7 sierp­nia 2012

Pewnego dnia, dawno dawno temu, poz­woliłam sobie popełnić zupełnie nieświadomy tekst o kobiecej fan­tastyce. Zag­mat­wana plą­tan­ina słów obi­jała się mocno o romans para­nor­malny, dając w efek­cie dość zamkniętą grupę powieści rozry­wkowych. Zbiór książek od kobiet dla kobiet (nie bójmy się tego określe­nia, jak dla mnie nie jest ono krzy­wdzące) ochrz­ciłam mianem „współczes­nej fan­tastyki dla kobiet” (i tak, zdaję sobie sprawę, że jest w tym zda­niu za dużo kobiet). Scharak­tery­zowałam gatunek bardzo dosad­nie: ona + on + on, i jeszcze: kilka ciekawych trupów, zagroże­nie życia lub zdrowia bohaterki/​jej rodziny/​małej mieściny, w której dia­beł mówi dobranoc/​świata (niepotrzebne skreślić). Taka nieskom­p­likowana fabuła, z bardzo prze­ciętną dziewoją w roli głównej, jest skierowana do nieco młod­szej wid­owni, w której urocze nas­to­latki mogą się dowartościować.

czy­taj dalej

Skarby kolekcjon­era — Chiny i Japonia 6 sierp­nia 2012

W Galerii Wys­taw Cza­sowych Muzeum w Bielsku-​Białej można obe­jrzeć kolekcję Wacława Wacławika, który zgro­madził wiele pięknych przed­miotów z Dalekiego Wschodu. Wys­tawa potrwa do 9 wrześ­nia, więc jest jeszcze sporo czasu, by ją obe­jrzeć. A jest co oglądać.

czy­taj dalej

Tran­sowy folk w wyko­na­niu Besquid­i­ans 3 sierp­nia 2012

Na tegorocznej Let­niej Sce­nie Sfery mogliśmy już posłuchać ska, jazzu i piosenki poe­t­y­ck­iej – teraz czas na folk­lor. I to ten najlep­szy – beskidzki. Dziś, 3 sierp­nia, o godzinie 19:00 na placu Bolka i Lolka wys­tąpi zespół Besquidians.

czy­taj dalej

Pozor! Multi Art Expe­ri­ence 2012 1 sierp­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się pię­ciod­niowy fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme, gdzie w prze­ciągu pię­ciu dni odbędzie się kilka­dziesiąt kon­certów muzy­cznych i warsz­tatów z różnych dziedzin sztuki. W pro­gramie przewidziano liczne wykłady, wys­tawy, pro­jekcje fil­mowe, targi mody oraz designu czy sportowe jam’y.

czy­taj dalej

Biało-​czerwony flash-​mob 31 lipca 2012

Jutro przy­pada 68 rocznica Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Orga­ni­za­cje patri­o­ty­czne namaw­iają aby potrak­tować ten dzień z należytą czcią. Do jed­nos­tek samorządów tery­to­ri­al­nych zostały skierowane pisma z apelem o wywiesze­nie w tym dniu flag na ważnych instytucjach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.