Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Relacja z walen­tynkowego kuligu Bab­skiego Biel­ska 13 lutego 2012

Zdję­cia: Ada Legoń

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Rzeźb Lodowych w Dream Parku w Ochabach 9 lutego 2012

W dni­ach od 27 sty­cz­nia do 11 marca 2012 może­cie wybrać się z całą rodz­iną do Parku Rozry­wki i Edukacji –Dream Park Ochaby na wyjątkowy, najwięk­szy na Śląsku Fes­ti­wal Rzeźb Lodowych. Tem­atem prze­wod­nim jest Epoka Lodowcowa.

czy­taj dalej

Walen­tynki w Gem­ini Park: Speed Dat­ing oraz konkursy z nagro­dami! 8 lutego 2012

Niek­tórzy lutowe święto miłości wiel­bią, inni na nie psioczą, wskazu­jąc na wyżs­zość słowiańskiej Nocy Kupały nad anglosaskimi Walen­tynkami… Jedni żałują, że 14 lutego zdarza się tylko raz w roku, inni wzdy­chają z ulgą, że już minęły… Wszyscy o Walen­tynkach jed­nal myślą – jakoś:)

czy­taj dalej

Mis­tr­zow­stwa Ratown­ictwa Medy­cznego w Szczyrku 8 lutego 2012

Od 25 do 28 sty­cz­nia 2012 roku Szczyrk goś­cił 62 drużyny ratown­ików medy­cznych z całego świata pod­czas VII Zimowych Między­nar­o­dowych Mis­tr­zostw w Ratown­ictwie Medy­cznym orga­ni­zowanych przez Biel­skie Pogo­towie Ratunkowe.Zawody corocznie wyła­ni­ają najlep­sze drużyny ratown­ików na pod­stawie wyników w 5 konkurenc­jach pole­ga­ją­cych na przeprowadza­niu akcji ratown­iczych w trud­nych warunk­ach. Tegoroczne mis­tr­zostwa spon­sorowała m.in. firma z regionu biel­skiego — Czanieckie Makarony Sp. z o.o.

czy­taj dalej

Jak wybrać lokal na wesele? 8 lutego 2012

Wybór lokalu to jedna z pier­wszych spraw, którą musi­cie załatwić orga­nizu­jąc przyję­cie weselne. Na co zwró­cić uwagę? Jakie pyta­nia zadawać właś­ci­cielom sal? Kiedy rez­er­wować lokal? Kilka rad poniżej.

czy­taj dalej

Urodziny Eli 10 lutego 2012

Droga Elu,
z okazji Twoich urodzin wszys­tkiego najlep­szego i samych uśmiechów,
pewności w wąt­pli­woś­ci­ach,
cier­pli­wości przy akcep­tacji rzeczy­wis­tości
i siły w przekazy­wa­niu miłości
życzy zespół Bab­skiego Biel­ska oraz przy­ja­ciele z firmy Cyber Sky

czy­taj dalej

Gal­icja kusi muzyką nie tylko kobi­ety 6 lutego 2012

Niewąt­pli­wie słowo kusi ma w przy­padku kobiet szczególne znacze­nie, zwłaszcza gdy pora kar­nawału sprzyja spotkan­iom z muzyką i tak zwanym „pokuszeniom”. 29 sty­cz­nia w pubie „Gal­icja” odbył się kon­cert kwartetu, który jest zapowiedzią więk­szego pro­jektu – kon­certów cyk­licznych w niedzielne popołud­nia. „Gal­icja” sprzyja tego typu real­iza­cjom ze względu na kli­mat i wnętrze, które za pomocą światła pod­daje się „scenicznemu mod­elunkowi”. Na pre­mierę wybrano muzykę kar­nawałową – walce, polki, czardasze oraz muzykę fil­mową i musicalową. Znane tem­aty muzy­czne przy­bliżyły atmos­ferę Wied­nia, który kojar­zony ze Straussem być musi tak, jak spec­jał zwany gal­i­cyjskim grza­ńcem z miejscem przy ulicy 11 Listopada.

czy­taj dalej

Wyjątkowy wieczór sushi już 23 lutego 5 lutego 2012

Bab­skie Biel­sko wraz z Restau­racją Nowy Świat orga­nizuje wyjątkowe spotkanie z kul­turą japońską. Pod­czas Wiec­zoru Sushi – W Nowym Świecie Japonii będziecie mogły nie tylko skosz­tować spec­jału japońskiego, czyli sushi. Będą na Was czekać inne niecodzi­enne atrakcje. Nasz wieczór to ide­alny pomysł na wspólny wieczór z przy­jaciółką, ale również doskon­ała propozy­cja na prezent walen­tynkowy dla Ukochanego i spędze­nie z nim roman­ty­cznych chwil. Zobacz­cie, co spec­jal­nie dla Was przygotowaliśmy.

czy­taj dalej

Roman­ty­cznie i z pomysłem. Walen­tynki 5 lutego 2012

Walen­tynki przez jed­nych uważane za komer­cyjnie święto, przez drugich zaś cele­browane jako święto miłości i okazja do wyraże­nia swoich ciepłych uczuć. Święto przy­wędrowało do nas ze Stanów Zjed­noc­zonych i tam cieszy się niezwykłą pop­u­larnoś­cią, jed­nak również u nas z roku na rok ma coraz więcej zwolen­ników. Jak więc spędzić Walen­tynki, aby wspom­i­nać je ciepło i ze wzrusze­niem przez resztę roku, aż do następ­nego Dnia Zakochanych? 

czy­taj dalej

Zimowy Puchar Radia Zet. Wisła 1 lutego 2012

W najbliższą sobotę wybierz­cie się do Wisły do Ośrodka Nar­cia­rskiego „Stożek”. Wraz z całą rodz­iną może­cie wziąć udział w imprezie i stanąć do walki o Zimowy Puchar Radia Zet. 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.