Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Kale­j­doskop Renaty: Zupa krem z dyni z nutą azjaty­cką 29 sty­cz­nia 2014

Ostat­nio udało mi się jeszcze kupić dynię, więc postanow­iłam zro­bić zupę. Pyszna, gęsta zupa z dodatkiem pię­ciu smaków chińs­kich… Uwiel­biam tą zimową zupę i zwykle kiedy kupuję dynię, to jest to pier­wsze danie, które robię. Aro­maty­czna, roz­grze­wa­jąca zupa na zimne dni. Jest ide­al­nie dopraw­iona i smakuje niesamowicie. Zapraszam!

czy­taj dalej

Pokażą, jak dzi­ałać prze­ci­wko prze­mocy 29 sty­cz­nia 2014

Reagu­jemy — prze­ci­wko prze­mocy” to pro­jekt Fun­dacji Pozy­ty­wnych Zmian, który zakłada między innymi mon­i­tor­ing 167 gmin wojew­ództwa śląskiego pod kątem prak­tyk insty­tucji pub­licznych w zakre­sie pomocy kobietom-​ofiarom prze­mocy oraz real­iza­cji zadań wynika­ją­cych z ustawy o prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mocy w rodzinie. 3 lutego 2014 roku w Bielsku-​Białej odbędzie się pro­mu­jący pro­jekt hap­pen­ing pt. „Rzeźba prze­ci­wko prze­mocy”, nato­mi­ast 6 lutego 2014 roku dojdzie do spotka­nia, połąc­zonego z prezen­tacją spec­jal­nej mapy.

czy­taj dalej

#kobieta#ciało#seks — wyjątkowe warsz­taty. Wygraj bilet! 27 sty­cz­nia 2014

#kobieta#ciało#seks to warsz­taty, których kilka edy­cji miało już miejsce w Warsza­wie. Tym razem orga­ni­za­torki postanow­iły, że kole­jne week­endowe spotkanie dla kobiet odbędzie się w Bielsku-​Białej, w dni­ach 7 – 9 lutego 2014 roku. Pod­czas wspól­nych zajęć uczest­niczki zajmą się pogłę­bi­e­niem rozu­mienia i odczuwa­nia sek­su­al­ności. Zaję­cia są dedykowane kobi­etom w każdym wieku, które czują, że ich doty­chcza­sowa wiedza i świado­mość przes­tały im wystar­czać. Bab­skie Biel­sko poleca to wydarze­nie! Już teraz może­cie wziąć udział w konkur­sie i wygrać bilet na wyjątkowe warsztaty!

czy­taj dalej

Odkryj pię­kno hisz­pańskiego wybrzeża 27 sty­cz­nia 2014

Costa Brava, Costa Dorada i inne wybrzeża Hisz­panii łączy jedno – są ide­al­nymi miejs­cami na wypoczynek nad morzem. Piękne kurorty nad Morzem Śródziem­nym przy­cią­gają swą niezwykłą atmos­ferą i licznymi atrakc­jami, a czas spęd­zony na ich tere­nie z pewnoś­cią nie będzie zmarnowany. Gdzie warto się zatrzy­mać w cza­sie wędrówek po hisz­pańskim wybrzeżu?

czy­taj dalej

Bal Kar­nawałowy w Sali Redu­towej „Pod Orłem” 23 sty­cz­nia 2014

Restau­racja Ratus­zowa zaprasza na bal kar­nawałowy w pięknej biel­skiej Sali Redu­towej „Pod Orłem”. Bogate menu, w którym restau­racja zaprezen­tuje pokaz swoich umiejęt­ności, i ciekawy pro­gram to gwarancja, że ta ostatkowa noc będzie wyjątkowa! W pro­gramie pokaz bar­mański i Open Bar, DJ z radia Biel­sko — Łukasz Lus­trzak, efekty świetlne, najlep­sza muzyka… Nie może Was tam zabraknąć już 1 marca 2014 roku!

czy­taj dalej

Swoje ciało szanuję bardzo” — rozmowa z Katarzyną Kwiecień 21 sty­cz­nia 2014

Jakiś czas temu miałam przy­jem­ność spotkać się z Katarzyną Kwiecień – piercerką, dzi­ałaczką grupy Hooked Friends. Ta roz­mowa przyniosła ze sobą sporo ciekawych wątków i otworzyła mi oczy na pewne kwestie. Jest dowo­dem na to, że wokół nas żyje wielu ludzi, którzy swoim hobby, zaję­ciem speł­ni­ają także misję „otwiera­nia nas na inność”.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Wieprzow­ina chop suey z makaronem 20 sty­cz­nia 2014

Dziś miałam ochotę na danie chińskie. Zro­biłam wieprzow­inę chop suey. Zazwyczaj chop suey podaje się z ryżem, nato­mi­ast ja wzbo­gaciłam ją makaronem noo­dles. Chop Suey to danie kuchni chińsko-​amerykańskiej. Uważa się, że danie to wymyślili amerykańscy Chińczycy. Jest to wspólne określe­nie dla potraw z kiełkami soi i sosem sojowym, wzbo­ga­conych mięsem lub warzy­wami. Chop suey to doskon­ały przykład har­monii i umi­aru. Zapraszam dla odmi­any na coś azjatyckiego!

czy­taj dalej

Morze, które może wróci… Spotkaj się z fotografem i podróżnikiem 16 sty­cz­nia 2014

Było morze i… go nie ma. O jakim akwe­nie mowa? Oczy­wiś­cie o Morzu Aral­skim, które prak­ty­cznie zniknęło z powierzchni ziemi. Bartek Sabela już 30 sty­cz­nia 2014 r. zabierze nas w bar­wną podróż, pokazu­jąc jak żyje się ludziom w Uzbek­istanie i innych kra­jach po jed­nej z najwięk­szych katas­trof eko­log­icznych wszechcza­sów. Jego pokaz został nagrod­zony na ubiegłorocznej edy­cji Fes­ti­walu Podróżników Trzy Żywioły.

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 14: Kwin­tes­encja 15 sty­cz­nia 2014

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Free­ga­nizm od kuchni 14 sty­cz­nia 2014

Co staje Ci przed oczami, gdy słyszysz słowo „śmiet­nik”? Zapewne brudny kubeł, pełen przeg­ni­tych odpad­ków, obleśnych i śmierdzą­cych szmat, siedlisko zła i syfu wszelkiego. Są jed­nak ludzie, dla których śmiet­niki to coś więcej: skrzy­nia pełna skar­bów zlekce­ważonych przez innych. To free­ganie — prze­ci­wnicy marnowa­nia jedzenia i obrońcy środowiska.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.