Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: Graw­itacja 15 października 2013

Łzy wzruszenia, śmiech rozbaw­ienia, katas­trofa, śmiertelne zagroże­nie i walka z cza­sem o przetr­wanie – wydaje się, że to sprawd­zony już dawno przepis na typowy amerykański film. I właśnie taka jest „Graw­itacja”: typowym amerykańskim filmem, gdzie autorzy chcieli prze­my­cić wzrusza­jąc his­torię człowieka, wal­czącego o przeżycie.

czy­taj dalej

W oczeki­wa­niu na Jaz­zową Jesień 14 października 2013

Jaz­zowa Jesień to jedno z najbardziej pop­u­larnych wydarzeń w Bielsku-​Białej. Co prawda jest jed­nym z najmłod­szych fes­ti­wali (pier­wsza edy­cja odbyła się w roku 2003), ale za to cieszy się ogrom­nym zain­tere­sowaniem nie tylko Biel­szczan. To jedna z najważniejszych jaz­zowych imprez w całej Europie, która przy­ciąga tłumy miłośników tego rodzaju muzyki. W tym roku odbędzie się w dni­ach 13 — 17 listopada.

czy­taj dalej

Maczeta” — maraton fil­mowy. Wygraj bilety! 14 października 2013

Już 18 października 2013 r. w biel­skim kinie Helios odbędzie się wyjątkowy mara­ton, związany z kul­towym filmem Roberta Rodrigueza — „Maczetą”. Będzie to niezwykle mocne spotkanie nie tylko z Rodriguezem, ale też z Quen­tinem Taran­tino, reży­serem pier­wszej części „Grind­house”, i Dan­nym Trejo — charak­terysty­cznym odtwórcą roli Maczety. Zobaczymy cztery filmy, utrzy­mane w specy­ficznej tarantinowsko-​rodriguezowskiej kon­wencji. Pre­mierowo obe­jrzymy film „Maczeta zabija”. Bab­skie Biel­sko zaprasza Panie o moc­nych nerwach na konkurs z tej okazji — do wygra­nia pod­wójne zaprosze­nie na maraton!

czy­taj dalej

Keep away from fire /​Zawsze prze­chodz­imy — wys­tawa w Cieszynie 11 października 2013

To już ostat­nie dni cieszyńskiej wys­tawy Urszuli Kluz-​Knopek, którą możemy oglą­dać jeszcze tylko do 16 października 2013 roku. „Keep away from fire /​Zawsze prze­chodz­imy” to jej tytuł, a całość pro­jektu odnosi się do intym­ności his­torii, zamkniętej w konkret­nej rodzinie… Pojaw­iają się wątki doras­ta­nia, zmieni­a­nia się, dojrze­wa­nia, wza­jem­nego odd­ala­nia się i zbliża­nia wokół blis­kich sobie osób.

czy­taj dalej

Biel­ska Jesień 2013. Jury pod­jęło decyzję 9 października 2013

Po raz drugi w Galerii Biel­skiej BWA w Bielsku-​Białej spotkali się jurorzy 41. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2013” (5 – 6 października), by – tym razem już na pod­stawie wys­taw­ionych w galerii ory­gi­nałów prac – wybrać najlep­sze obrazy na wys­tawę pokonkur­sową oraz nagrodzić i wyróżnić naj­ciekawsze z nich. W niek­tórych przy­pad­kach jurorzy zwery­fikowali także swoje wybory doko­nane pod­czas pier­wszych obrad na pod­stawie wer­sji elek­tron­icznych prac – takie prawo daje im reg­u­lamin. Głosowanie odby­wało się w sposób jawny, więk­szoś­cią głosów. Ostate­cznie, na wys­tawie wieńczącej konkurs, zobaczymy 78 prac 42 artystów.

czy­taj dalej

Lubię Film: Break­ing Bad 8 października 2013

Ser­ial Break­ing Bad stanowi fenomen we współczes­nej telewizji. Od początku cieszy się uznaniem kry­tyków fil­mowych, jak i zyskał sobie sporą rzeszę fanów, także wśród samych aktorów.

czy­taj dalej

Foto Art Fes­ti­val — zobacz najpiękniejsze zdję­cia z różnych zakątków świata 7 października 2013

Już 11 października w Bielsku-​Białej rozpocznie się prawdziwe święto fotografii – możesz zobaczyć prace artys­tów z całego świata! Fes­ti­wal nie ma wiodącej tem­atyki, przed­staw­iane są zarówno portrety, pejzaże, doku­menty, jak i ekspery­menty, fotografia insc­eni­zowana oraz przetwarzana za pomocą pro­gramów komputerowych.

czy­taj dalej

Quin­teto Cinco Esquinas z kon­certem w Biel­sku! Wygraj bilety 4 października 2013

Już 15 października, w biel­skiej Sali Redu­towej „Pod Orłem”, odbędzie się pier­wszy w Polsce kon­cert argen­tyńskiego zespołu Quin­teto Cinco Esquinas, który pod­czas obec­nego tournee odwiedził już Aus­trię, Hisz­panię czy Włochy. Reper­tuar zespołu obe­j­muje różnorod­ność stylów, rozu­miejąc tango nie tylko jako gatunek tańca, ale także jako muzykę do słucha­nia. Pod­czas kon­certu odbędzie się także milonga. Wydarze­nie jest wpisane w obchody 100-​lecia tanga w Polsce.

czy­taj dalej

Sta­siuk i Passent. Spotka­nia autorskie w Książnicy 3 października 2013

Sta­siuk i Passent to dwa nazwiska, które na pewno nie są obce miłośnikom pol­skiego dzi­en­nikarstwa i lit­er­atury. Z autorem m.in. „Murów Hebronu” i znanym dzi­en­nikarzem będziemy mogli spotkać się już 1417 października, w Książnicy Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Spotkanie autorskie z Mar­iuszem Suroszem 2 października 2013

Patrzymy na Czechów z pro­tekcją, cho­ciaż jest w tym i kom­pleks, i podziw. Wyobrażamy sobie, że to nasz młod­szy brat. Tym­cza­sem oni nie dość, że są samodzielni, to jeszcze zaskakują nas świetną kulturą” — Mariusz Surosz, “Dzi­en­nik Pol­ska”. Po raz kole­jny, 10 października, będziemy goś­cić w mieś­cie Mar­iuszA Surosza, pol­skiego his­to­ryka, dzi­en­nikarza oraz autora książki Pepiki. Dra­maty­czne stule­cie Czechów.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.