Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Bass My Brain! 17 wrześ­nia 2013

Tydzień dopiero się zaczął, a wy już odpływa­cie myślami ku week­endowi? W takich chwilach dobrze jest cza­sem prze­nieść umysł w cza­so­przestrzeni i pomyśleć o piątkowym wieczorze.

czy­taj dalej

Wrześniowa Banialuka z nowym reper­tu­arem 17 wrześ­nia 2013

Nowy sezon, który ledwo co rozpoczął się w Teatrze Lalek Banialuka, zapowiada się bardzo obiecu­jąco. „Piękna i Bes­tia”, czyli uni­w­er­salna opowieść o miłości, „Calineczka” lub „Tom­cio Paluszek” to propozy­cje Banialuki na wrze­sień 2013 roku.

czy­taj dalej

V. Foto Art Fes­ti­val 16 wrześ­nia 2013

Już za niecały miesiąc (11 — 27 października) w naszym mieś­cie rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń kul­tur­al­nych w Polsce. Chodzi o 5. Foto Art Fes­ti­val, orga­ni­zowany przez Fun­dację Cen­trum Fotografii. Dlaczego to takie ważné wydarze­nie na even­towej mapie Pol­ski? Orga­ni­za­torzy z wielką dbałoś­cią wybier­ają prezen­towanych artys­tów. Dzięki temu w cza­sie każdego FAFu mamy okazję zobaczyć prace najwybit­niejszych fotografów. Wielu z twór­ców zaprezen­tuje swoje fotografie po raz pier­wszy w Polsce.

czy­taj dalej

Męskie Granie. Z dys­tansu 13 wrześ­nia 2013

Zbliża­jąc się do Amfiteatru pod Gro­jcem jeszcze nie słysza­łam muzyki, jed­nak w mojej głowie aż huczało od pozy­ty­wnych emocji. Myślałam o tym, że niedługo zobaczę na sce­nie obdar­zoną niesamow­itym głosem Melę Koteluk, charyz­maty­cznego Adama Ostrowskiego, czy uroczego Czesława Mozila. Jed­nakże wtedy nie spodziewałam się, że całe wydarze­nie będzie tak niezwykłe.

czy­taj dalej

Lubię Film: Elizjum 13 wrześ­nia 2013

Pier­wsze wraże­nia po pre­mierze filmu pt. „Elizjum” to fakt, że obraz ten jest genial­nie zmon­towanym klipem, przed­staw­ia­ją­cym bardzo realną wizję przyszłości, ale czy to dobry film sci­ence fic­tion? Pytań jest wiele. Odczu­cia są mieszane, gdyż z jed­nej strony pod­czas seansu trzy­małem się kur­czowo fotela, a oczy łaknęły więcej i więcej tak genial­nych ujęć, a z drugiej jed­nak po dwudzi­estu min­u­tach wiedzi­ałem, jak cała his­to­ria się skończy.

czy­taj dalej

Brzmie­nie: Emil­iana Tor­rini, The Kis­s­away Trail, MGMT 12 wrześ­nia 2013

Jeśli wierzyć filo­zofii taoisty­cznej, mamy właśnie schyłek piątej pory roku, tego pięknego czasu, gdy kończy się lato, a zaczyna jesień. Trzeba by więc zła­pać ostat­nie promie­nie waka­cyjnego słońca i nas­troić się, choćby muzy­cznie, na nad­cią­ga­jącą zimną, deszc­zową i szarą porę. Ode mnie trzy propozy­cje, które poz­wolą Wam naład­ować wewnętrzne aku­mu­la­tory let­nią energią. Od dziś postaram się być Waszym prze­wod­nikiem po tej ambit­niejszej stronie muzyki pop­u­larnej. Zapraszam!

czy­taj dalej

Anity Lip­nick­iej „Vena Amoris” i nie tylko 12 wrześ­nia 2013

Miłośnicy tal­entu wokalnego Anity Lip­nick­iej z pewnoś­cią nie przeoczyli infor­ma­cji, że już 12 października artys­tka pojawi się w Bielsku-​Białej, by zaprezen­tować pub­liczności nie tylko znane piosenki, ale też — pre­mierowo — utwory ze swo­jej najnowszej płyty, która nosi tytuł „Vena Amoris”.

czy­taj dalej

W świecie kapliczek, świątków i krzyży 11 wrześ­nia 2013

Region­alny Ośrodek Kul­tury zaprasza na wys­tawę prac Stanisława Gadom­skiego pod nazwą „Kapliczki, świątki i krzyże…”. Nas­tro­jowe fotografie będzie można oglą­dać do 4 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Coher­ence Quar­tet — pogranicza jazzu w Bazyliszku 10 wrześ­nia 2013

Już 17 wrześ­nia będzie miała miejsce prawdziwa gratka dla wszys­t­kich miłośników jazzu i wari­acji na jego temat — w Bazyliszku zagra zespół Coher­ence Quar­tet z sak­so­fon­istą altowym Łukaszem Klucz­ni­akiem na czele. Po lat­ach współt­worzenia różnych pro­jek­tów muzy­cznych z udzi­ałem najwybit­niejszych artys­tów Klucz­niak razem z kon­tra­ba­sistą Marcinem Lam­chem, pianistą Robertem Jar­mużkiem oraz perku­sistą Grze­gorzem Masłowskim założyli własny zespół.

czy­taj dalej

Alter Folk Fes­ti­val, czyli żywiecka alter­natywa muzy­czna 9 wrześ­nia 2013

Alter Folk Fes­ti­val jest całkiem nową inic­jatywą na kul­tur­al­nej mapie naszego regionu. Na celu ma prezen­tację muzyki artys­tów, których twór­c­zość naw­iązuje do trady­cji sze­roko rozu­mi­anych, alter­naty­wnych, głównie akusty­cznych brzmień, i wyróż­nia ją całkowicie autorski charak­ter. Pier­wsza edy­cja imprezy odbędzie się w Żywcu już 1314 września.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.