Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: RED 2 9 wrześ­nia 2013

Emeryci, tak jak i pewnie zmarli w fil­mach o zom­bie, długo usiedzieć w jed­nym miejscu nie mogą. Miłość do dużych spluw i wybu­chowych poje­dynków (wiem co piszę, „wybu­chowych”) odżyła na wiosnę, kiedy widząc strze­la­jącą damę zakochałem się na nowo w pro­duk­cie holiłudu pt. RED.

czy­taj dalej

blackout” — malarstwo Ciężkiego w BWA 5 wrześ­nia 2013

black­out” to dość niety­powa, ale bardzo adek­watna nazwa wys­tawy, którą będziemy mogli oglą­dać w Galerii Biel­skiej BWA przez miesiąc, poczy­na­jąc od 7 wrześ­nia. Na wys­tawie zostaną wyek­sponowane najnowsze prace Jakuba Ciężkiego.

czy­taj dalej

Soni­amiki zaśpiewa w Bielsku-​Białej 4 wrześ­nia 2013

Każdy miłośnik elektro-​bass popu powinien znać młodą pol­ską artys­tkę, taką jak Soni­amiki. Do tej pory zdarzyło się jej grać m.in. pod­czas tegorocznego Męskiego Gra­nia, Open­era sprzed trzech lat, czy kon­certów w Niem­czech. Tym razem zaprezen­tuje swoją muzykę biel­skiej pub­liczności pod­czas kon­certu, współor­ga­ni­zowanego przez Galerię Biel­ską BWA. Orga­ni­za­torem jest Sto­warzysze­nie Kul­tur­alne „Sonata”, a part­nerem – Fun­dacja Kul­tury Kalejdoskop.

czy­taj dalej

Słoneczna Dominikana” w wyko­na­niu Samayi 3 wrześ­nia 2013

Zna­cie Samayę? To nasz rodz­imy, biel­ski teatr tańca, który już wkrótce zaprezen­tuje wid­zom swoją czwartą sztukę. „Słoneczna Dominikana”, bo taki będzie nosiła tytuł, opowiada o miejscu z pozoru ide­al­nym, do którego dążą bohaterowie. Pre­miera już 8 września.

czy­taj dalej

4 oblicza ceramiki artysty­cznej 2 wrześ­nia 2013

Cztery to nie tylko jedna z cyferek. Teraz, w kon­tekś­cie najnowszej wys­tawy w biel­skiej Galerii w Fab­ryce, oznacza także prezen­tację artysty­cznej ceramiki, której dokon­ają czterej twórcy. Cztery różné punkty widzenia, cztery sposoby kreacji – właśnie to będziemy mogli oglą­dać już od 7 wrześ­nia, pod­czas miesięcznej wys­tawy „4”.

czy­taj dalej

Lubię Film: Złodziej Tożsamości 30 sierp­nia 2013

Czas na komedię. Tym razem „Złodziej tożsamości”, czyli opowieść o tym, jak pozornie niewinna roz­mowa tele­fon­iczna, która miała teo­re­ty­cznie poprawić bez­pieczeństwo, okaże się total­nym przek­leńst­wem i znacznie skom­p­likuje czy­jeś życie.

czy­taj dalej

Kasia Kowal­ska, czyli rock­owe zakończe­nie lata 29 sierp­nia 2013

W najbliższy piątek, 30 sierp­nia, na Let­niej Sce­nie Sfery wys­tąpi Kasia Kowal­ska, uznana gwiazda pol­skiej muzyki rock­owej, tym samym kończąc waka­cyjną inic­jatywę kon­cer­tową Galerii. Wstęp na kon­cert jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Beyond Time/​Poza cza­sem 2013”. Intrygu­jący finał rezy­dencji 28 sierp­nia 2013

Pię­cioro artys­tów, zapros­zonych do Bielska-​Białej przez Galerię Biel­ską BWA, uczest­niczyło w tegorocznej edy­cji Między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych „Beyond Time/​Poza cza­sem 2013”. Do Bielska-​Białej przy­jechali dwaj artyści z Włoch: Awer i Alessan­dro Di Mas­simo, a także: Sina Boroumandi z Iranu, Paulina Mel­lado z Chile i Mari Ota z Japonii. Poz­nawali miasto, jego charak­ter, his­torię, mieszkańców – efek­tem tego było stworze­nie w przestrzeni miejskiej prac typu site-​specific, a także prac na wys­tawę w Galerii Biel­skiej BWA pt. „Loop”. Swoje real­iza­cje w przestrzeni miejskiej artyści zaprezen­towali pod­czas finału „Beyond Time /​Poza cza­sem 2013” w min­iony piątek, 23 sierpnia.

czy­taj dalej

Nakrę­cona Ziemia Bielska” — piknik fil­mowy na koniec lata 27 sierp­nia 2013

Piknik Fil­mowy „Nakrę­cona Ziemia Biel­ska” będzie miał miejsce już 31 sierp­nia 2013 roku. To gratka zwłaszcza dla miłośników kina, którzy poprzez bezpłatne uczest­nictwo w Pikniku mogą osłodzić sobie zakończe­nie okresu wakacji i ciepłych dni. Wydarze­nie odbędzie się na tere­nie sta­dionu w Zabrzegu.

czy­taj dalej

Męskie Granie — wkrótce żywiecki finał 23 sierp­nia 2013

31 sierp­nia w Amfiteatrze Pod Gro­jcem zabrzmi finałowy kon­cert Męskiego Gra­nia 2013, którego spon­sorem jest marka Żywiec. Na sce­nie połączą się odmi­enne wrażli­wości i sposoby postrze­ga­nia muzyki, gwaran­tu­jąc nieza­pom­ni­any spek­takl. Zagrają m.in. O.S.T.R. z Michałem Urba­ni­akiem, Hey z zespołem Czesław Śpiewa oraz Kaliber 44, Myslovitz i Mela Koteluk.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.