Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: Miłość. Doku­ment 22 sierp­nia 2013

Miłości wyszło w tym roku więcej, niż kiedykol­wiek wcześniej. Tego uczu­cia ostat­nio w kinie mnóstwo, ale jeszcze więcej w doku­men­cie Fil­ipa Dzierżawskiego! Wniosek, będący szkieletem owej recen­zji — jedyne, co w „Miłości” nie zaskakuje, to tytuł.

czy­taj dalej

Reg­gae w wyko­na­niu Tabu już w piątek 21 sierp­nia 2013

W najbliższy piątek, 23 sierp­nia, biel­ską pub­liczność w dobry nas­trój wprowadzą gorące jama­jskie rytmy. Na placu przed Galerią Sfera będzie można usłyszeć god­nych następców Boba Mar­leya – zespół Tabu ze Śląska, znany i lubiany nie tylko w Polsce.

czy­taj dalej

Mał­gorzata Rozenau na „Wys­tawie zbiorowej” 20 sierp­nia 2013

Ideą wys­tawy zbiorowej zazwyczaj jest właśnie to, że jest zbiorowa. Tym­cza­sem Mał­gorzata Rozenau przewrot­nie określa „Wys­tawą zbiorową” zróżni­cow­ane tem­aty­cznie i inspira­cyjnie prace, które będziemy mogli oglą­dać od 7 wrześ­nia w Galerii Biel­skiej BWA.

czy­taj dalej

Lubię Film: Trans 17 sierp­nia 2013

Nowy film Dan­nyego Boylea to zag­wozdka z wielu powodów. Reżyser chyba nadużywa psy­chotropów, gdyż w zależności, co mu się uwidzi, to tworzy filmy niezbyt dobre lub zamyka kilka z nich w jed­nym obra­zie, tworząc niepraw­dopodobne wid­owisko, sza­le­nie wcią­ga­jące i przekonujące.

czy­taj dalej

Wiele warstw i wymi­arów Bena Nysa 14 sierp­nia 2013

16 sierp­nia, w biel­skiej galerii Mayak Art House, odbędzie się wernisaż wys­tawy prac Bena Nysa, zudzi­ałem artysty i krótkim recitalem Heyme. Ten fla­mandzki artysta, tworzący w tech­nice oleju na płót­nie, zach­wyca oglą­da­ją­cych jego prace przestrzen­noś­cią i ekspresją wyrazu.

czy­taj dalej

Bitu­men Beat — elec­tro gypsy z Czech 13 sierp­nia 2013

Muzyka rom­ska w zestaw­ie­niu z elek­tron­icznymi dźwiękami, w wyko­na­niu czeskiego zespołu Bitu­men Beat, to prawdzi­wie ener­gety­czna mieszanka. Już w najbliższy piątek, 16 sierp­nia, będzie można jej posłuchać na placu Bolka i Lolka.

czy­taj dalej

LOOP. Wys­tawa uczest­ników rezy­dencji artysty­cznych „Beyond time” 12 sierp­nia 2013

9 sierp­nia ofic­jal­nie otwarto wys­tawę prac, stwor­zonych przez artys­tów, biorą­cych udział w między­nar­o­dowych rezy­denc­jach artysty­cznych “Beyond Time /​Poza cza­sem”. Prace te zostały stwor­zone spec­jal­nie z myślą o Galerii Biel­skiej BWA i eksponowane są pod nazwą „LOOP”. 23 sierp­nia nato­mi­ast czeka nas fin­isaż, pod­czas którego artyści przed­stawią swój biel­ski dorobek w postaci prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej, nato­mi­ast w trak­cie spaceru po mieś­cie, będącego formą oprowadza­nia kura­torskiego, przed­stawią swoje prace typu site-​specific zre­al­i­zowane w kilku punk­tach Bielska-​Białej.

czy­taj dalej

Lubię Film: Ostat­nia miłość na Ziemi 8 sierp­nia 2013

Film niesłusznie skrzy­wd­zony przez pol­ski tytuł. Zresztą nie on pier­wszy… „Ostat­nia miłość na Ziemi” sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z typowym roman­sid­łem. Tym­cza­sem twórcy ser­wują nam coś co w początkowej fazie bardziej przy­pom­ina erotyk (nie mylić z pornografią) o uczu­ci­ach i doz­na­ni­ach, niż typowy mdły romans. Z cza­sem film nabiera jeszcze więcej rumieńców, by ostate­cznie przeo­brazić się w naprawdę prz­er­aża­jącą wizję końca ludzkości z miłoś­cią głównych bohaterów w tle, ale po kolei…

czy­taj dalej

Lato pożeg­namy z IRĄ i Maleńczukiem 7 sierp­nia 2013

Mało kto, zważy­wszy na obecny stan pogody, myśli o tym, że lato zakończy się już za trzy tygod­nie. Tym­cza­sem taki jest stan rzeczy, przy­na­jm­niej jeśli chodzi o to muzy­czne zakończe­nie let­niego sezonu, kiedy to 2425 sierp­nia obok hali pod Dębow­cem usłyszymy IRĘ i Maleńczuka. Wstęp na oba kon­certy nic nie będzie nas kosztował.

czy­taj dalej

Wieczór z muzyką wiedeńską w plen­erze 6 sierp­nia 2013

Niedzielny wieczór 11 sierp­nia odbędzie się w Kętach plen­erowo, przy muzyce Salonowej Orkiestry Cam­er­ata i śpiewie Mag­daleny Pilarz-​Bobrowskiej. Rozkoszu­jąc się kon­certem, możemy wczuć się we wiedeńskie klimaty.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.