Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Trady­cyjny jazz na Let­niej Sce­nie Sfery 19 lipca 2013

26 lipca, o godzinie 19.00, na Let­niej Sce­nie Sfery zobaczymy kole­jny zespół, który umili nam waka­cyjny czas. Tym razem będzie to jaz­zu­jący Jazz Band Ball Orches­tra. W te wakacje na sce­nie zagrali już m.in. Aku­rat i Natalia Przy­bysz. Wstęp na wszys­tkie kon­certy w ramach pro­jektu jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Lubię Film: Bestie z połud­niowych krain 18 lipca 2013

Kiedy Oprah Win­frey wspom­ni­ała mil­ionom widzów, że Barack Obama pole­cił jej ten film, było już wiadomo, że mowa o nowym must-​see 2012. Kanadyjska propozy­cja do Oskara -„Bestie z połud­niowych krain”. Uni­w­er­sal­izm przekazu. Ten koloryt, magia. Zako­chasz się, nawet jeżeli zazwyczaj nie podoba ci się to, co przez więk­szość uznawane jest za przebój.

czy­taj dalej

Jubileuszowy Tydzień Kul­tury Beskidzkiej 17 lipca 2013

Można śmiało stwierdzić, że Tydzień Kul­tury Beskidzkiej to dobra, wyro­biona marka. W dziesiątkach kon­certów i innych wydarzeń, związanych z trady­cyjną kul­turą i sztuką nie tylko beskidzką, ale i szerzej — pol­ską — a także prze­cież tą z innych regionów świata, będzie można wziąć udział po raz 50. już w dni­ach 27 lipca — 4 sierp­nia. TKB trady­cyjnie już będzie miał miejsce w kilku różnych mias­tach i wioskach.

czy­taj dalej

Skoc­zowska Wyspa Literacko-​Poetycka 16 lipca 2013

Skoc­zowska Wyspa Literacko-​Poetycka to wielkie święto dla każdego pasjonata książek. Czy to proza, czy poezja — w dni­ach 19 – 21 lipca na skoc­zowskim Rynku zgro­madzą się ci, którzy ciekawi są licznych spotkań z autorami, warsz­tatów, kon­certów poezji śpiewanej, a także wielu innych atrakcji.

czy­taj dalej

Żar. Odd­ech Afryki” Dar­iusza Rosi­aka 15 lipca 2013

Nigdy nie byłam dobra, jeśli chodzi o zna­jo­mość afrykańs­kich historyczno-​politycznych niuan­sów. Wiedzi­ałam tyle, co więk­szość ludzi: trochę o Rwandzie, trochę o aparthei­dzie. Bałam się zawsze Afryki, przyz­nam, że nadal się boję. Na liś­cie miejsc, do których chci­ałabym pojechać, te afrykańskie są na szarym końcu. Piękne i niebez­pieczne. I nie jest to tylko stereo­typ, wykre­owany na potrzeby komercyjno-​romantycznego Europejczyka.

czy­taj dalej

Har­mo­nia i rytm w Bazyliszku 12 lipca 2013

Har­mo­nia i rytm” to tytuł wys­tawy malarstwa Marka Luzara, która ma miejsce w biel­skim Bazyliszku. Do końca sierp­nia możemy oglą­dać prace artysty, który za swoje osiąg­nię­cia został nagrod­zony m.in. Ikarem — Nagrodą Prezy­denta Miasta Bielska-​Białej w Dziedzinie Kul­tury i Sztuki za wydarze­nie roku oraz Nagrodą Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego w uzna­niu zasług dla kul­tury polskiej.

czy­taj dalej

Lubię Film: Noc oczyszczenia 11 lipca 2013

Ameryka roku 2022. Poziom bezrobo­cia najniższy od lat. Przestępc­zość niemal nie ist­nieje. Wszyscy żyją w dostatku i real­izują swoje cele i marzenia. Można rzec: „kraina mlekiem i mio­dem płynąca”. Ale czy na pewno?

czy­taj dalej

Fałat znany i niez­nany 10 lipca 2013

27 lipca, w bystrza­ńskiej Willi Juliana Fałata, odbędzie się pro­mocja trze­ciego tomu kore­spon­dencji malarza: „Fałat znany i niez­nany”. Zbiega się ona ze 160. rocznicą urodzin artysty, przy­pada­jącą na ten rok. Pub­likacja zaw­iera 311 listów skierowanych do malarza oraz pisanych ręką artysty. Pod­czas pro­mocji aktorzy biel­s­kich scen zaprezen­tują wybrane frag­menty listów.

czy­taj dalej

Janis Joplin czy Natalia Przy­bysz? „Kozmic Blues” w Bielsku-​Białej 9 lipca 2013

Już w zbliża­jący się piątek, 12 lipca, będziemy mieli okazję posłuchać znanej wokalistki, Natalii Przy­bysz, której kon­cert będzie miał miejsce na Placu Bolka i Lolka obok Galerii Sfera. Artys­tka będzie czarowała pub­liczność utworami ze swo­jej nowej płyty, nagranej w hołdzie Janis Joplin.

czy­taj dalej

Lip­iec z dobrym filmem — co i gdzie warto zobaczyć? 8 lipca 2013

Gdzie, kiedy, ale przede wszys­tkim dlaczego i co warto obe­jrzeć w tym miesiącu? Jest z czego wybierać, kina więk­sze i te studyjne, kafe­jki i restau­racje ofer­ują nam bogaty reper­tuar nowości i wciąż smakow­itych klasyków. Wydawać by się mogło, że nad­szedł czas na letni kinowy sezon ogórkowy, a tym­cza­sem jest co oglą­dać. Bab­skie Biel­sko poleca kilka wyjątkowych filmów, które wciąż może­cie obe­jrzeć w biel­s­kich lokalizacjach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.