Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Cień Jed­wab­nego Szlaku” Col­ina Thubrona 20 czer­wca 2013

Thubron dys­ponuje bardzo rzadko spo­tykanym tal­en­tem opisy­wa­nia rzeczy­wis­tości w tak plas­ty­czny sposób, że nie musimy nawet zamykać oczu, nie musimy spec­jal­nie się starać, by poczuć pod stopami piasek pustyni, chłód kamieni opuszc­zonego karawanser­aju, stęchłą woń grobow­ców świę­tych mężów, opuszc­zonych wieki temu przez wiernych wyznawców.

czy­taj dalej

Zatańczą i zagrają. Wys­tępy młodych zdol­nych z Kęt 19 czer­wca 2013

Prezen­tacje tancerzy z grup tańca nowoczes­nego i towarzyskiego już 21 czer­wca będzie można obe­jrzeć w Kętach. Nato­mi­ast 25 czer­wca odbędzie się kon­cert uczniów szkółki instru­men­tal­nej dzi­ała­jącej przy Domu Kul­tury. Na oba wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Wide Open Trio — jaz­zowe pow­i­tanie lata 18 czer­wca 2013

Fun­dacja Kul­tury „Kale­j­doskop” zaprasza na ostatni z serii kon­certów pro­mu­ją­cych młody pol­ski jazz – 21 czer­wca o godzinie 20.00, na plac między Galerią Biel­ską BWA a Teatrem Lalek Banialuka. Wys­tąpi Wide Open Trio. Muzycy zaprezen­tują autorski pro­gram oraz znane stan­dardy jaz­zowe we włas­nych, ory­gi­nal­nych aranżac­jach. Wstęp na kon­cert jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Po sąsiedzku” — słowackie i czeskie kino w Kętach 17 czer­wca 2013

W dni­ach 26 – 27 czer­wca odbędzie się kęcki przegląd filmów czes­kich i słowac­kich „Po sąsiedzku”. Poza fil­mami, jakie zobaczymy, będziemy mogli również wziąć udział w prelekcji Gieruszczaka „Kino pod spec­jal­nym nad­zorem”, otwier­a­jącej przegląd.

czy­taj dalej

Akty Bar­tosza Brudka w biel­skim Ana­log Café 14 czer­wca 2013

Biel­skie Ana­log Café zaprasza na wernisaż wys­tawy aktów autorstwa Bar­tosza Brudka, znanego jako NinoVeron. Fotografia jest jego wielką pasją, a ze zdjęć sportowych przeszedł do… fotografii pięknych kobiet. Wernisaż odbędzie się 21 czerwca.

czy­taj dalej

Z irokezem na głowie” — fotografie Krukhaudta 12 czer­wca 2013

W biel­skiej Galerii Fotografii B&B trwa wys­tawa prac Espena Krukhauga, Nor­wega, który przed­stawia frag­ment swo­jego życia, kiedy to towarzyszył kon­cer­tom grupy punkow­ców i heavymet­alow­ców. Miały one miejsce nie tylko w Europie, ale też w Chi­nach i Ameryce. A — jak wiadomo — w tej „branży” wyjazdy bywają całkiem ciekawe…

czy­taj dalej

Lubię Film: Donoma 11 czer­wca 2013

Niepewność wydaje się być pozornie słowem, które, jeżeli pada pod­czas określa­nia jakiegoś filmu, to tylko i wyłącznie z kono­tac­jami negaty­wnymi. Chci­ałoby się krzyknąć — cytu­jąc klasyka ze „Star Wars”: nooooooooo! Otóż, „niepewność”, jak nam udowod­nili twórcy „Don­omy”, jest świet­nym ole­jem napę­dowym, na którym można naprawdę dojechać tam, gdzie się chce, i — co najważniejsze — zag­waran­tować przy­jemną podróż pasażerom — wid­zom. U Djinn Car­ré­nard wszys­tko jest niepewne, prócz jego warsztatu!

czy­taj dalej

Moc tanga. Tanghetto w Bielsku-​Białej. Fotorelacja 10 czer­wca 2013

7 czer­wca, w biel­skim klu­bie Kli­mat, odbył się kon­cert argen­tyńskiej grupy Tanghetto, która reprezen­tuje nurt elec­trotanga /​neotanga rodem z Buenos Aires. W cza­sie imprezy można było także podzi­wiać wys­tęp tancerzy i wziąć udział w milondze. Bab­skie Biel­sko patronowało temu wydarzeniu.

czy­taj dalej

His­to­ria pewnego uczu­cia. LOVE w Teatrze Pol­skim 6 czer­wca 2013

Ktoś prowadzi bloga. A w nim notki, niby tak podobne do innych, których tysiące można znaleźć w internecie, a jed­nak szczególne, wyjątkowe. I w autorce takiego bloga nagle, zupełnie bez powodu i z pewną niechę­cią zakochuje się bohater mon­odramu LOVE, a potem pokonuje mozolną, trudną drogę do istoty miłości… Sztukę tę będziemy mogli obe­jrzeć w Bielsku-​Białej już 7 czerwca.

czy­taj dalej

Kobi­ety Mocy wracają do korzeni w BWA 5 czer­wca 2013

W kręgu Kobiet Mocy, w kręgu sym­boli, w kręgu korzeni sztuki zna­jdziemy się już 21 czer­wca. Tego dnia odbędą się wernisaże dwóch intere­su­ją­cych wys­taw w Galerii Biel­skiej BWA. Pier­wszą z nich są „Kobi­ety Mocy”, drugą — „Powrót do korzeni”. Obie będziemy mogli oglą­dać do końca lipca. Dodatkowo ich rozpoczę­cie nie bez powodu będzie miało miejsce 21 czerwca…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.