Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Jezioro Łabędzie” — piękno chwili, ulot­ność uczuć 24 kwiet­nia 2014

Od pier­wszego pokazu „Jeziora Łabędziego” minął szmat czasu. Przed­stawię to obra­zowo: Od czasu pre­miery świat przeżył rewolucję bol­szewicką, dwie wojny świa­towe, zima wojnę (Ilość kon­flik­tów daje do myśle­nia, niepraw­daż?) Runął mur Berliński, spadł Tupolew i rozpoczęła się arab­ska wiosna. Szmat czasu. W dzisiejszym zab­ie­ganym świecie gdzie cały czas potykamy się o nowe rodzaje ekspresji artysty­cznej bom­bar­du­jące nas z każdej strony. Czy opowieść opowiedziana prawie 200 lat temu, na dodatek w kraju mchu i paproci, jest dalej aktualna?

czy­taj dalej

Pożeg­nalny kon­cert Budki Suflera. Zdobądź bilety! 22 kwiet­nia 2014

A po nocy przy­chodzi dzień” — pod taką nazwą trwa pożeg­nalna trasa kon­cer­towa Budki Suflera. Bielsko-​Biała jest czwartym miastem na liś­cie tego niesamowicie pop­u­larnego i doce­ni­anego pol­skiego zespołu. Kon­cert w naszym mieś­cie będzie miał miejsce już 9 maja 2014 roku. Dla miłośników Budki Suflera, a także dla każdej innej osoby, będzie to ostat­nia okazja, by na żywo posłuchać zespołu.

czy­taj dalej

Aicha i Mag­ija wal­czą o nagranie płyty i kon­cert w radiowej Trójce! 17 kwiet­nia 2014

Biel­szczanka Aicha Słoniec razem ze swoim zespołem — Mag­iją — biorą udział w konkur­sie muzy­cznym Skody, w którym do zgar­nię­cia są nieba­gatelne nagrody. Zwycięzca otrzyma możli­wość nagra­nia płyty i zagra­nia kon­certu w radiowej Trójce. Aichy pomóc można, gło­su­jąc na zespół.

czy­taj dalej

Inna kobi­eta” w ramach Ladies Night. Wygraj bilety! 14 kwiet­nia 2014

Nade­jś­cie wiosny często zwias­tuje zmi­any w życiu kobi­ety. Nowa fryzura, odmienione styl­iza­cje i mak­i­jaż… W tej meta­mor­fozie jed­nak niezmi­en­nie towarzyszą nam najbliższe przy­jaciółki. W nad­chodzą­cym cza­sie warto wspól­nie ucz­cić tę wyjątkową relację i wybrać się na kole­jne Ladies Night w Cin­ema City! 24 kwiet­nia 2014 roku wszys­tkie panie, które postawią na przy­jaźń, będą mogły przed­premierowo zobaczyć pokaz filmu „Inna Kobieta”.

czy­taj dalej

Rybczyńskiego trak­tat o obra­zie 10 kwiet­nia 2014

15 kwiet­nia 2014 roku będzie miał miejsce wernisaż wys­tawy, prezen­tu­jącej twór­c­zość Zbig­niewa Rybczyńskiego — wybit­nego reży­sera, oper­a­tora fil­mowego, autora ekspery­men­tal­nych filmów ani­mowanych, prac wideo i wideok­lipów, nowa­tora w dziedzinie tech­niki fil­mowej, znanego jako twórca „Tanga” (nagrod­zonego w 1983 roku Oscarem za najlep­szy krótkome­trażowy film animowany).

czy­taj dalej

Miejskie baz­groty Klaudii Pawelec-​Gliklich 8 kwiet­nia 2014

W żywieckim Klu­bie Śrubka już 11 kwiet­nia 2014 roku będzie miał miejsce wernisaż wys­tawy malarstwa Klaudii Pawelec-​Gliklich, która odbędzie się pod tytułem „Pejzaż — miasto moje”. Artys­tka inspiruje się tu między innymi baz­grotą dziecięcą, czyli fazą związaną z roz­wo­jem artysty­cznym najmłodszych.

czy­taj dalej

Żydowskie pieśni w wyko­na­niu Marty Gzowskiej-​Sawickiej 3 kwiet­nia 2014

Sto­warzysze­nie Cen­trum Sztuki Kon­trast i Teatr Pol­ski w Bielsku-​Białej zapraszają na kon­cert pieśni żydows­kich pt. „Sekretny ogród”, który będzie miał miejsce 26 kwiet­nia 2014 roku. Usłyszymy piosenki, które dopiero niedawno zostały przetłu­mac­zone na język pol­ski przez Martę Gzowską — Saw­icką, artys­tkę równocześnie je wykonującą.

czy­taj dalej

Strach się bać, czyli Mara­ton Grozy w Heliosie 31 marca 2014

11 kwiet­nia 2014 roku w kinie Helios będzie miał miejsce Mara­ton Grozy. W pro­gramie cztery mroczne filmy, z których pier­wszym będzie pre­mierowy hor­ror „13 grzechów”, a potem jeszcze „Granice bólu”, „Następny jesteś ty” i na koniec „Old­boy. Zem­sta jest cier­pliwa”. Jeszcze tylko do 1 kwiet­nia można kupić bilety na mara­ton w pro­mo­cyjnej cenie, a już niedługo będzie okazja, by któraś z naszych Czytel­niczek wygrała podójne zaprosze­nie na maraton…

czy­taj dalej

Stop­Trik IFF 2013 – pokaz ani­macji pok­latkowej 28 marca 2014

Stop­Trik IFF 2013, czyli pokaz ani­macji pok­latkowej, będzie miał miejsce 3 kwiet­nia 2014 roku, w Galerii Biel­skiej BWA. Po raz pier­wszy w naszym mieś­cie prezen­towane będą filmy między­nar­o­dowego fes­ti­walu ani­macji poklatkowej!

czy­taj dalej

Wiek Hra­bala w biel­skim Kolegium Nauczy­ciel­skim 26 marca 2014

28 marca 2014 roku przy­pada setna rocznica urodzin Bohu­mila Hra­bala. Z tej okazji Kolegium Nauczy­ciel­skie przy­go­towuje dla wszys­t­kich miłośników Czech i twór­c­zości Hra­bala niespodziankę w postaci imprez poświę­conych jed­nemu z najbardziej znaczą­cych twór­ców czes­kich XX wieku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.