Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Rozpoczyna się Miedzy­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny „Bez Granic” 4 czer­wca 2013

Rozpoczyna się XXIV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny „Bez Granic”. Wydarze­nie to od lat jest okazją do zapoz­na­nia się z ciekawymi sztukami, twor­zonymi przez artys­tów z Pol­ski i Czech. Fes­ti­wal potrwa do 8 czerwca.

czy­taj dalej

Muzyka na Deser: Ela Dęb­ska w Kętach 4 czer­wca 2013

7 czer­wca, w ramach cyk­licznej kęck­iej „Muzyki na Deser”, będziemy mogli wziąć udział w kon­cer­cie Eli Dęb­skiej. Pod nazwą „Uśmiech i łzy: Leg­endy XX wieku” kryje się reper­tuar, oparty na utworach Janis Joplin, Leonarda Cohena, a także autorskie piosenki Dębskiej.

czy­taj dalej

Tanghetto — muzyka na świa­towym poziomie już niedługo w Biel­sku! Wygraj bilety! 3 czer­wca 2013

Już 7 czer­wca, w Bielsku-​Białej, odbędzie się kon­cert argen­tyńskiego zespołu Tanghetto. Jeśli nazwa Gotan Project coś wam mówi, to wiecie, o co chodzi, bo Tanghetto gra właśnie tak! Elec­trotango rodem z Ameryki Połud­niowej na pewno pod­bije serca biel­szczan. Dodatkowo pod­czas kon­certu będziemy mieli okazję podzi­wiać taniec świa­towej sławy gwiazd: Saman­thy Di Paolo i Ismaela Lud­mana. Wszys­tko to w ramach Roku Tanga. Bab­skie Biel­sko patronuje temu niesamowitemu wydarze­niu i poleca je gorąco!

czy­taj dalej

Sfe­ria. Nowy spek­takl Teatru Pol­skiego 31 maja 2013

Teatr Pol­ski zaprasza na nową, wyjątkową sztukę, której pre­miera odbędzie się 16 czer­wca, na parkingu galerii Sfera. Miejsce dość niety­powe, ale i temat właśnie taki. Sztuka pod tytułem „Sfe­ria”, w reży­serii Katarzyny Szyn­giery, naw­iązuje m.in. do wielo­let­niego pro­gramu naukowego SETI, który za zadanie ma poszuki­wanie inteligent­nych form życia w kos­mosie. Każdy może „pobawić się” w naukowca, z pomocą pro­gramu poszukać „obcych”. Równocześnie jed­nak ludzie zadają sobie pyta­nia, które niekoniecznie doty­czą kos­mitów, a… nas samych.

czy­taj dalej

Cieszyn: Mak­bet plen­erowo! 29 maja 2013

Wzgórze Zamkowe w Cieszynie stanie się w piątek, 31 maja, areną walki o władzę i niemym świad­kiem morder­stw. Wszys­tko to za sprawą Sceny Pol­skiej Teatru Cieszyńskiego, która zaprasza na plen­erowy spek­takl — „Mak­bet czyli Trage­dia Szkocka”.

czy­taj dalej

Kobi­eta na krańcu świata” Mar­tyny Woj­ciechowskiej 28 maja 2013

Można powiedzieć, że czuć tu bab­ską sol­i­darność (wiem, panowie takie określe­nie skwitowal­iby złośli­wym uśmieszkiem). Woj­ciechowska przed­stawia portrety kobiet, żyją­cych w diame­tral­nie różnych warunk­ach, kobiet często zniewolonych przez kul­tur­owe skra­jności. To kobi­ety są bohaterkami książki. Autorka nie potępia, nie wyśmiewa. Zas­tanawia się, przed­stawia, cza­sem współczuje.

czy­taj dalej

Lubię Film: Wielki Gatsby 27 maja 2013

Nie można przeżyć na nowo czasu, który się już raz przeżyło” – to moje ulu­bione zdanie z książki „Wielki Gatsby” i okazało się, że pasuje ide­al­nie do recen­zji jej najnowszej ekraniza­cji. Szkoda, że jeszcze raz nie mogę po raz pier­wszy obe­jrzeć tego filmu, szkoda że nie mogę jeszcze raz go przeżyć… Ale od początku…

czy­taj dalej

Spek­takl “Love story według Hra­bala” 27 maja 2013

W najbliższy wtorek — 28 maja o godz. 18.00 na zakończe­nie tegorocznej edy­cji cyklu “Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w XX wieku” w Klu­bie Kli­mat w Bielsku-​Białej wys­taw­iona zostanie sztuka krakowskiego Teatru MIST “Love Story według Hra­bala”. Wstęp na spek­takl jest wolny.

Jeśli byliś­cie kiedyś w czeskiej Pradze i wybral­iś­cie się do jed­nej z tamte­jszych knajp, być może spotkaliś­cie tam lokalnego pabitela. Tak nazywa się w czeskiej stol­icy niemłodego już osob­nika, który prze­siaduje całymi dni­ami w gospodzie i znad kufla piwa snuje cud­owne, częś­ciowo zmyślone, pełné ciepłej ironii i marzy­ciel­skiego sur­re­al­izmu his­to­rie o życiu, śmierci i miłości. Takim właśnie pabitelem w sferze lit­er­atury był Bohu­mil Hra­bal. Love Story to znakomity spek­takl teatru MIST oparty na prozie wybit­nego Prażaka.

Lit­er­acką bazą dla odpowiedzial­nego za adap­tację i reży­serię (oraz gra­jącego główną rolę) Stanisława Michny były 3 słynne utwory autora „Pociągów pod spec­jal­nym nadzorem” – „Zbyt głośna samot­ność”, „Zaczarowany flet” oraz „Pan Ion­tek”. Zdaniem założy­ciela teatru MIST doskonale odd­ają one charak­ter życiowej filo­zofii Hra­bala – nieustan­nie roz­dartej między ciepłym optymizmem i radoś­cią życia a wiszącą w powi­etrzu tragedią i dąże­niem do samozniszczenia.

czy­taj dalej

Tri­en­nale tkaniny „Bez granic” 27 maja 2013

W galerii Muzeum Tech­niki i Włóki­en­nictwa wciąż możemy obe­jrzeć wys­tawę pokonkur­sową 3. Tri­en­nale tkaniny „Bez Granic”. Jest ona ostat­nią odsłoną Tri­en­nale, które wcześniej zaw­itało m.in. do Bratysławy. Do konkursu zgłosiło się 240 artys­tów z całego świata, a spośród ich prac między­nar­o­dowe jury wyłoniło 91.

czy­taj dalej

Niejedno oblicze Mar­iusza Szczygła 27 maja 2013

Za nami kole­jne spotkanie w ramach cyklu „Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w XX wieku”. Tym razem Kolegium Nauczy­ciel­skie w Biel­sku – Białej odwiedził Mar­iusz Szczy­gieł – znany dzi­en­nikarz i reportażysta.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.