Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Bazu­jąc na zbójnic­kich tem­at­ach 23 maja 2013

Trwa wys­tawa plakatów Michała Klisia pt. „Zbójnickie tem­aty”. W świat beskidz­kich (i nie tylko!) zbójców można prze­nieść się w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Trę­dowaci z Puri w obiek­ty­wie Jakuba Śliwy. Wys­tawa 21 maja 2013

Trę­dowaci z Puri” to tytuł wys­tawy fotografii Jakuba Śliwy, którą możemy oglą­dać w Cieszyńskim Ośrodku Kul­tury. Temat niełatwy, bo prze­cież dotyka choroby i społecznego tabu, a jed­nak fotograf poradził sobie znakomi­cie. Warto zobaczyć!

czy­taj dalej

Matusik & Ghost­man czyli młody jazz w Bielsku-​Białej 20 maja 2013

Matusik & Ghost­man to kole­jni wykon­awcy, których goś­cić będzie Gale­ria Biel­ska BWA w ramach szeregu kon­certów, pro­mu­ją­cych „młody jazz” prosto z Wydzi­ału Jazzu Akademii Muzy­cznej w Katow­icach. Jazzmanów posłuchać będzie można już 23 maja. Kon­certy orga­ni­zowane są przez Fun­dację Kul­tury „Kale­j­doskop” we współpracy z Galerią Biel­ską BWA.

czy­taj dalej

Mar­iusz Szczy­gieł w Biel­sku — Białej 20 maja 2013

We wtorek 21 maja o godz. 17.00 Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej odwiedzi Mar­iusz Szczy­gieł – jeden z najbardziej znanych reporterów i dzi­en­nikarzy. Spotkanie odbędzie się oczy­wiś­cie w ramach cyklu „Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w XX wieku”.

czy­taj dalej

Arte Siem­pre. Grafika kubańska w BWA 17 maja 2013

Arte Siem­pre czyli grafika kubańska, którą możemy oglą­dać w BWA do 16 czer­wca, robi wraże­nie. Prace Ekspery­men­tal­nego Warsz­tatu Grafiki w Hawanie pow­stają bowiem z potrzeby prawdzi­wej wol­ności, dalekiej od warunków poli­ty­cznych. Wol­ność ta mieszka właśnie w sztuce.

czy­taj dalej

Kole­jna odsłona cyklu “Czuli bar­barzyńcy” 16 maja 2013

Przed nami inten­sy­wny tydzień z cyk­lem “Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w XX wieku”. W czwartek (16.05, godz. 17.00) odbędzie się spotkanie z jed­nym z najpop­u­larniejszych obec­nie czes­kich pis­arzy — Petrem Šabachem, zaś w piątek odbędzie się kon­fer­encja naukowa “Echa, ślady, inspiracje. Lit­er­atura czeska — lit­er­atura pol­ska” . Obie imprezy odbędą się w siedz­i­bie Kolegium Nauczy­ciel­skiego w Bielsku-​Białej przy ul. Krakowskiej 30. Wstęp jest wolny.

czy­taj dalej

Dwie nowe wys­tawy w Galerii Aka­demick­iej ATH 16 maja 2013

Dwie nowe wys­tawy możemy od niedawna oglą­dać w biel­skiej Galerii Aka­demick­iej ATH. Są to ekspozy­cje prac Andrzeja Gier­agi i Tomasza Jędrze­jko, które charak­teryzują się nie tylko wysokim poziomem artysty­cznym, ale też ciekawym pode­jś­ciem do tematu.

czy­taj dalej

W kręgu żydowskiej poezji 15 maja 2013

19 maja odbędzie się kole­jne, sześćdziesiąte szóste już, spotkanie w ramach Biel­skiej Edy­cji Krakowskiego Salonu Poezji. Tym razem w Galerii Biel­skiej BWA pojawi się wyjątkowy zespół, Anashim, którego muzyką będzie tłem dla przed­staw­ianej uczest­nikom pięknej poezji żydowskiej, m. in. wier­szy Chaima Nach­manna Bia­lika, wybit­nego poety hebra­jskiego, którego imię nosił Żydowski Dom Ludowy, ist­niejący do 1939 roku w miejscu dzisiejszego gmachu Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Lubię Film: Tabu 14 maja 2013

Tabu? Porusza­jący tabu, budzący kon­trow­er­sje, przeła­mu­jący jakieś kon­we­nanse ? Skądże znowu. Cho­ciaż nie, „tabu” ma więcej wspól­nego, niż mi się pozornie wydawało. Jest tabu… dla sze­rok­iej pub­liczności, dla masowego grona odbior­ców, którzy już dali się przekupić plakatom w cen­trum Warszawy z wcale nie roz­grze­wa­ją­cym nowym filmem Patryka Vegi, a bardziej mrożą­cym krew w żyłach. I nie trzeba pokazy­wać czegoś defini­cyjnie „tabu”. Kul­tur­al­nie osiągnęliśmy to sta­dium absurdu, gdzie już najprost­sze przekazy mają najtrud­niejszą drogę do widza.

czy­taj dalej

Hajer jedzie do Dala­jlamy” Mieczysława Bieńka 13 maja 2013

Jak zaczęła się jego przy­goda z podróżowaniem? Pewnego dnia ozna­jmił żonie, że jedzie w Beskidy, do kolegi, by odreagować wcześniejszą przy­mu­sową emery­turę. Do tej pory to kopal­nia była dla Bieńka całym światem. Jed­nak po wypadku, z którego cudem uszedł z życiem, nie mógł już pra­cować przy wydoby­ciu węgla. Men­tal­nie wciąż jed­nak był haje­rem, czyli górnikiem, skąd nazwa pier­wszej książki, jaką napisał — „Hajer jedzie do Dala­jlamy”. Bo Mieczysław Bie­niek nie pojechał w góry. Wybrał się do Indii.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.