Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Kęty: Wieczór wspom­nień o wszech­stron­nej artystce 2 kwiet­nia 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na wieczór wspom­nień o kęck­iej artystce Izabeli Tere­sie Brzez­ick­iej. W ramach spotka­nia odbędzie się prezen­tacja wier­szy S. Sikora i ks. W. Buryły w wyko­na­niu młodzieży z LO im. Stanisława Wyspi­ańskiego pod kierunk­iem W. Fronta oraz wernisaż wys­tawy malarstwa I. T. Brzez­ick­iej pt. Moja Izabel­lka od aniołów.

czy­taj dalej

BWA: Dzika przy­roda w obiek­ty­wie 29 marca 2013

Po raz dziesiąty z rzędu świa­towa wys­tawa najlep­szych fotografii dzikiej przy­rody „Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year” prezen­towana będzie w Galerii Biel­skiej BWA w Bielsku-​Białej, już od 6 kwiet­nia. Wys­tawę tworzy 100 nagrod­zonych i wyróżnionych prac z konkursu fotograficznego Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year 2012, orga­ni­zowanego przez „BBC World­wide” oraz Muzeum His­torii Nat­u­ral­nej w Londynie.

czy­taj dalej

Lubię Film: Miłość 28 marca 2013

Niek­tóre filmy po prostu NIE MOGĄ mieć nor­mal­nej recen­zji. Więc tak będzie i z tym!

czy­taj dalej

Haitański artysta na Wzgórzu 27 marca 2013

W biel­skiej Galerii Wzgórze wciąż możemy oglą­dać prace haitańskiego artysty, Julio Desmonta. Wys­tawa pt. „Ukryte haitańskie oczy” miała swój wernisaż w drugim tygod­niu marca.

czy­taj dalej

Sztuka to wol­ność wyboru…”. O Stanisławie Oczko w biel­skim Muzeum 26 marca 2013

Sztuka to wol­ność wyboru, prawo do przeży­cia i wzruszenia” — taką nazwę nosi wys­tawa, a także towarzyszące jej wydarzenia, które są poświę­cone oso­bie Stanisława Oczki, będącego malarzem i his­to­rykiem sztuki. Ekspozy­cję będzie można oglą­dać do 2 czer­wca 2013 roku, w biel­skim Muzeum.

czy­taj dalej

Tadeusz Mod­rze­jew­ski — miłośnik Rey­monta. Spotkanie 25 marca 2013

26 marca w biel­skim klu­bie muzy­cznym Opium, mieszczą­cym się przy Rynku, odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Mod­rze­jew­skim, który prowadzi Pry­watne Muzeum Lit­er­atury, poświę­cone twór­c­zości Władysława Rey­monta. Jest to bez wąt­pi­enia postać niezwykła — Mod­rze­jew­ski przepisuje dzieła mis­trza, udostęp­nia także książki i pamiątki, związane z Reymontem.

czy­taj dalej

Wieczór Pieśni i Poezji Wielko­post­nej 22 marca 2013

Wieczór Pieśni i Poezji Wielko­post­nej „Ach mój niebieski Panie” to niezwykły, nas­tro­jowy spek­takl w niesamowitej scenografii pełnej płoną­cych świec, który odbędzie się 24 marca, w Koś­ciele p.w. św. Maksy­mil­iana Kol­bego w biel­s­kich Alek­sandrow­icach. Będzie to wspani­ała okazja do uczczenia zbliża­ją­cych się świąt, wysłucha­nia wspani­ałej muzyki, a także pomocy osobom autystycznym.

czy­taj dalej

Biel­skie i górskie kli­maty w Książnicy 21 marca 2013

Jeszcze tylko do końca marca potr­wają dwie wys­tawy fotografii, które możemy oglą­dać w galerii Książnicy Beskidzkiej. Pier­wsza z nich przed­stawia prace Wiesława Kor­zonkiewicza i nosi tytuł „Bielsko-​Biała w obiek­ty­wie”. Druga to zdję­cia Grze­gorza Bar­czyka, przed­staw­ia­jąca pię­kno gór. Stą też nazwa: „Góry do kwadratu”.

czy­taj dalej

Aga Zaryan zaśpiewa o miłości 20 marca 2013

Love Songs to klasyka najpiękniejszych piosenek o miłości w wyko­na­niu znakomitej Agi Zaryan. Kon­cert, pod­czas którego będziemy mogli dać się por­wać pięknemu głosowi wokalistki, odbędzie się już 23 marca, w BCK.

czy­taj dalej

Paweł Steller znany i nieznany” — wystawa 19 marca 2013

W Galerii Aka­demick­iej ATH do 12 kwiet­nia trwa wys­tawa pt. „Paweł Steller znany i niez­nany”. Dzieła tego niesamowitego drze­wory­t­nika, nazy­wanego „śląskim Dür­erem”, które wchodzą w jej skład, należą do kolekcji dra Michała Bitnioka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.