Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Jestem z tej bajki” — nietypowy kon­cept, ciekawa wys­tawa 18 grud­nia 2012

Do 30 grud­nia potrwa wys­tawa „Jestem z tej bajki”, która łączy w niecodzi­enny sposób życie osób niepełnosprawnych oraz wykre­owany świat reklamy i filmu. Wys­tawę tworzy 15 zestawów zdjęć osób upośled­zonych umysłowo lub fizy­cznie z Cen­trum Samopo­mocy „Milusińscy” w Bielsku-​Białej. Zdję­cia ukazują dwie rzeczy­wis­tości: codzi­enną oraz wykre­owaną, naw­iązu­jącą do styl­istyki reklam i okładek pop­u­larnych czasopism.

czy­taj dalej

Niema awangarda” — filmy dadaisty­czne i sur­re­al­isty­czne w BWA 18 grud­nia 2012

Niema awan­garda” to pokaz filmów dadaisty­cznych i sur­re­al­isty­cznych w ramach cyklu „Głośné Kino Nieme”. Będzie on miał miejsce 22 grud­nia, w Galerii Biel­skiej BWA, a wstęp nań jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Pała­cyk Rosta — intrygu­jące piekno detali” — promocja książki 18 grud­nia 2012

18 grud­nia o godz. 14.00 Ped­a­gog­iczna Bib­lioteka Wojew­ódzka zaprasza na pro­mocję książki „Pała­cyk Rosta — intrygu­jące piekno detali”.

czy­taj dalej

Wygraj zaprosze­nie do Banialuki 18 grud­nia 2012

W związku z urodz­i­nami Teatru Banialuka, w piątek 21 grud­nia o godz. 17.00 odbędzie się spec­jalny pokaz spek­taklu „Mr Scooge”. Dla Czytel­niczek Bab­skiego Biel­ska mamy 1 pod­wójne zaprosze­nie na to kul­towe przedstawienie.

czy­taj dalej

Jubileusz 65-​lecia Banialuki 17 grud­nia 2012

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitz­mana jest jed­nym z najs­tarszych teatrów lalkowych w Polsce i jed­nym z najbardziej znanych w kraju i za granicą. Plas­ty­czny rodowód teatru ma ogromny wpływ na aktu­alne oblicze artysty­czne Banialuki. Ksz­tał­towali go przede wszys­tkim artyści krakowskiej ASP: Jerzy Zitz­man, Zeno­biusz Zwol­ski i Andrzej Łabiniec, a także inni zapraszani do współpracy artyści plas­tycy. Ze swoimi przed­staw­ieni­ami Banialuka odwiedz­iła kilka­dziesiąt kra­jów świata, wśród nich Japonię, Chile, Koreę, Meksyk, Iran i Stany Zjed­noc­zone. Uczest­niczyła także w najbardziej prestiżowych fes­ti­walach teatral­nych, m.in. w Edyn­burgu, Awin­ionie, Nowym Jorku i Cividale.

czy­taj dalej

Nisza świateł” — zbiorowa wys­tawa fotografii 17 grud­nia 2012

Już 21 grud­nia odbędzie się wernisaż wys­tawy „Nisza świateł”. Ekspozy­cja w biel­skim Muzeum Tech­niki i Włóki­en­nictwa ukazy­wać będzie fotografie, wyko­nane przez Romana Hryciów, Zbig­niewa Pod­si­adło, Pio­tra Borow­icza, Tomasza Raka i Pio­tra Tar­gosza. Wys­tawę będziemy mogli oglą­dać do 27 grudnia.

czy­taj dalej

Trzeba marzyć! Anna Guzik zaprasza na kon­cert chary­taty­wny 17 grud­nia 2012

22 grud­nia o godz. 18.00 na Dużej Sce­nie Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej odbędzie się kon­cert chary­taty­wny „Trzeba marzyć!”, na który zapraszają Sto­warzysze­nie na Rzecz Osób z Upośledze­niem Umysłowym RAZEMTeatr Pol­ski. W pier­wszej części kon­certu wys­tąpi Anna Guzik, która do udzi­ału w drugiej części zaprosiła swoich przy­jaciół — śpiewa­ją­cych artys­tów Teatru Pol­skiego i muzyków. Wys­tąpią: Grażyna Bułka, Krystyna Pryszczyk, Jagoda Krzy­wicka, Robert Talar­czyk, Marta i Rafał Saw­iccy,Tomasz Lorek, Łukasz Piechota, zespoły Dzień Dobry oraz Vocal Sound.

czy­taj dalej

XII Zimowe Spotka­nia Teatralne w Czechowicach-​Dziedzicach 14 grud­nia 2012

Miejski Dom Kul­tury w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na kole­jne spek­takle w ramach XII Zimowych Spotkań Teatral­nych . Już w najbliższą sobotę o godz. 10.30 odbędzie się spek­takl „Złap mnie” w real­iza­cji stu­den­tów PWST we Wrocławiu

czy­taj dalej

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza w Nowym Roku 13 grud­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza w sty­czniu 2013 roku na spotka­nia i wys­tawy. Poniżej zna­jdziecie szczegółowy program.

czy­taj dalej

Łotewskie akcenty w Galerii Biel­skiej BWA 11 grud­nia 2012

Kole­jnymi akcen­tami łotewskimi pod­czas trwa­jącej w Galerii Biel­skiej BWA do 30 grud­nia wys­tawy współczes­nej sztuki łotewskiej pt. „Such a Place – Latvia/​Takie miejsce – Łotwa” będzie spotkanie z Daw­i­dem Hall­man­nem, miłośnikiem i znawcą his­torii tego nad­bał­ty­ck­iego kraju, oraz pokaz filmów ani­mowanych dla dzieci – zarówno w galeryjnej kaw­iarni Aquar­ium, jak i Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.