Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Między­nadorodowe rezy­dencje artysty­czne Beyond time/​Poza cza­sem 12 lipca 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza dzisiaj o godz. 19.00 na spotkanie z artys­tami rezy­den­tami uczest­niczą­cymi w drugiej edy­cji między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych „Beyond Time/​Poza cza­sem”: Win­stonem Lau (Chiny), Kostasem Tzi­moulisem (Grecja) oraz grupą Olliemoon­sta z Hisz­panii, czyli Nazą del Rosal i Juanem Rico.

czy­taj dalej

Maciej Miecznikowski na Biel­skiej Sce­nie Piosenki Niebanal­nej 12 lipca 2012

Już 26 lipca mieszkańcy Bielska-​Białej i okolic będą mogli bawić się przy muzyce jed­nego z najbardziej rozpoz­nawal­nych i lubianych muzyków w Polsce. Mowa oczy­wiś­cie o Macieju Miecznikowskim (Twarz TVP — Bitwa na głosy, Tak to leci­ało), znanym z kilku prze­bo­jowych pro­jek­tów muzy­cznych (zespół Leszcze, płyty solowe, duety z gwiaz­dami estrady i muzyki poważnej).

czy­taj dalej

Odeszła zbyt wcześnie 9 lipca 2012

Była poetką i ani­ma­torką kul­tury w Bielsku-​Białej. Prowadz­iła wiec­zorki poe­t­y­ckie, wchodz­iła w skład jury wielu konkursów lit­er­ac­kich. W przyszłym roku obchodz­iłaby 40-​lecie pracy twór­czej. Wywiad z Hilde­gardą Filas-​Gutkowską miał trafić do naszej zakładki Portrety Kobiet. Niestety nie trafi, nie zdążyłyśmy. Poetka zmarła w min­iony czwartek, pogrzeb odbył się 7 lipca w koś­ciele św. Maksy­mil­iana w Aleksandrowicach.

czy­taj dalej

Cygańskie rytmy na Rynku 6 lipca 2012

Przed nami kole­jny muzy­czny week­end na Rynku. W ramach akcji „Lato z kul­turą” odbędą się dwa kon­certy. Przed biel­szczanami wys­tąpi Miejska Orkies­tra Dęta i Leon­sia Erdenko i Gypsy Band.

czy­taj dalej

Ener­gety­czna Let­nia Scena Sfery — kon­cert zespołu Aku­rat 5 lipca 2012

Cykl waka­cyjnych, bezpłat­nych kon­certów Let­nia Scena Sfery rozpocznie wys­tęp niezwykle lubianego przez biel­ską pub­liczność zespołu Aku­rat. W najbliższy piątek o godzinie 19:00 na Placu Bolka i Lolka zabrzmi pełna energii mieszanka wybu­chowa – rocka, ska, reg­gae, a nawet ele­men­tów punk rocka.

czy­taj dalej

Kino Kobiet — spotkanie waka­cyjne 4 lipca 2012

18 lipca o godz. 18.30, w kinie Helios kole­jne spotkanie na wiec­zorze fil­mowym dla pań. Tym razem może­cie obe­jrzeć film „Przy­ja­ciel do końca świata”. Pod­czas imprezy, jak zwykle czekają na Was konkursy i nagrody.

czy­taj dalej

Pryzmat” — ze stereo­typem na bakier 3 lipca 2012

Pryz­mat” to film, którego pomysło­daw­cami i głównymi twór­cami są Dawid Mieszczak, Markus Heczko i Robert Kan­tor. Chcieli oni stworzyć obraz, który w jakiś sposób różniłby się od doty­chcza­sowych, mówią­cych o narko­manii. Narko­man w opinii powszech­nej bowiem to osoba zde­gen­erowana, żyjąca gdzieś na społecznym dnie. Tym­cza­sem „Pryz­mat” ma zmuszać do reflek­sji, czy aby na pewno obec­nie tak jest.

czy­taj dalej

W cieszyńs­kich krę­gach sztuki 2 lipca 2012

Już 4 lipca rusza kole­jna, trze­cia już, edy­cja cieszyńskiego Fes­ti­walu Kręgi Sztuki. Potrwa do 8 lipca, a pod­czas tych dni będzie można ciekawie i kreaty­wnie spędzić czas. Pro­gram fes­ti­walu jest bardzo napięty: warsz­taty, kon­certy, wys­tawy, wykłady… Każdy miłośnik sztuk zna­jdzie tu coś dla siebie. Dodać nalezy, że w ramach fes­ti­walu odbędzie się też cyk­liczny Fes­ti­wal Fil­mowy Waka­cyjne Kadry. wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest wolny.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny „Świat pod Kycz­erą” 28 czer­wca 2012

10 lipca o 15.30 rozpocznie się w Kętach Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Folk­lo­rysty­czny „Świat pod Kycz­erą” . Pod­czas tego spotka­nia z kul­turą etniczną z różnych zakątków świata wys­tąpią zespoły z Ser­bii, Tan­zanii, Gruzji, Indii, Ukrainy oraz zespoły z Polski.

czy­taj dalej

Szansa dla młodych lit­er­atów 27 czer­wca 2012

Pozostały już tylko trzy dni na nadsyłanie tek­stów na XVI Ogólnopol­ski i XXX Wojew­ódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twór­c­zości Lit­er­ack­iej Lipa 2012, który odbywa się pod patronatem prezy­denta Bielska-​Białej. Konkurs poz­wolił wyłowić już wiele „perełek”. Wielokrot­nie nagradzane w nim były znane dziś osoby, jak np. dzi­en­nikarz, prozaik Grze­gorz Markowski z Bielska-​Białej, który prowadzi Szkło Kon­tak­towe w telewizji, Artur Pałyga — dram­atopis­arz, reporter i prozaik czy Edyta Duda — aktorka Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.