Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Polsko-​czeska wys­tawa na ATH 14 czer­wca 2012

Gale­ria Aka­demicka ATH, choć dzi­ała bardzo krótko, to bardzo prężnie i już w najbliższy piątek zaprasza biel­szczan na kole­jny wernisaż. Tym razem zaprezen­towana zostanie wys­tawa prac Marka Sib­in­skiego i Pavla Alberta, wykład­ow­ców Wydzi­ału Artysty­cznego Uni­w­er­sytetu w Ostrawie. Wys­tawa jest real­i­zowana ramach pro­jektu uni­jnego „Tożsamość kul­tur­owa regionu pogranicza polsko-​czeskiego”.

czy­taj dalej

Zabawa z part­nerami pod Dębow­cem 14 czer­wca 2012

Po raz ósmy już do Bielska-​Białej przy­jadą przed­staw­iciele miast z całej Europy. Odbędą się kier­masze sztuki ludowej i prezen­tacje zespołów z zaprzy­jaźnionych miast. Niestety, impreza nie odbędzie się jak doty­chczas na Rynku, dzięki czemu nieco oży­wiała cen­trum naszego miasta, ale w hali pod Szyndzielnią.

czy­taj dalej

Josef Sprin­zak izrael­ski per­former w Bielsku-​Białej 13 czer­wca 2012

18 czer­wca o godz. 19.00 Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na per­for­mans pt.TEX, TSO, UND, po którym odbędzie się również spotkanie z jego twórcą Jose­fem Sprin­za­kiem. Wstęp wolny

czy­taj dalej

Pre­miera w Teatrze Pol­skim — Amadeus 13 czer­wca 2012

W piątek 15 czer­wca w Teatrze Pol­skim odbędzie się ostat­nia pre­miera w tym sezonie. Spek­takl „Amadeus” opowiada o bur­zli­wym życiu i fas­cynu­jącej twór­c­zości Wolf­ganga Amadeusza Mozarta, z punktu widzenia nad­wornego kom­pozy­tora cesarza Aus­trii Józefa II — Antoniego Salieriego.

czy­taj dalej

Taśma”. Spek­takl tylko dla dorosłych 5 czer­wca 2012

Za kilka dni w piwnicy Domu Kul­tury Włók­niarzy odbędzie się spek­takl zaty­tułowany „Taśma”, na pod­stawie sce­nar­iusza Stephena Bel­bera. To opowieść o przeszłości, która nie daje o sobie zapom­nieć i kładzie się cie­niem na ter­aźniejs­zości. W sztuce wys­tępują trzy osoby — przy­ja­ciele z cza­sów liceal­nych Vince i John oraz ich była sym­pa­tia. Vince wciąga Johna w psy­cho­log­iczną grę, której początek datuje się na czasy licealne. Z cza­sem wychodzi na jaw, co wydarzyło się w przeszłości.

czy­taj dalej

XXIII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny Bez Granic 4 czer­wca 2012

XXIII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny BEZ GRANIC odbędzie się u progu lata: od 7 do 10 czer­wca. Ale czy tylko z tego powodu można się spodziewać gorącej atmos­fery? Teatry z Pragi i Bratysławy, Warszawy i Krakowa, gwiazdy aktorstwa i gorąco dysku­towane przed­staw­ienia, a do tego Pociąg Teatralny, między­nar­o­dowa kon­fer­encja Kusze­nie 2012 — Dialogi Havlowskie, kabaret dram­atopis­arzy z Pol­ski, Bel­gii i Włoch (Tino Cas­pan­ello, Pieter De Buysser, Artur Pałyga) z pro­gramem pow­sta­ją­cym w trak­cie fes­ti­walu, wys­tawa fotografii Václava Havla autorstwa znakomitego czeskiego fotografa Oldřicha Škáchy, spec­jalny pro­gram dla dzieci i rodz­iców — to tylko niek­tóre atrakcje tegorocznego święta teatru w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. 

czy­taj dalej

Wys­tawa młodych fotografów 4 czer­wca 2012

W dni­ach 2 – 15 czer­wca 2012 w biel­skiej Galerii SFERA po raz kole­jny zagości wys­tawa fotograficzna przy­go­towana przez uczniów Zespołu Szkół Tech­nicznych i Hand­lowych w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Biel­ski jubileusz Vivaldiego 31 maja 2012

Już za dwa dni rusza dziesiąta edy­cja Vivaldi Fes­ti­val. Swój jubileusz obchodzi nie tylko sama impreza, ale także jej orga­ni­za­tor. Towarzystwo Muzyki Dawnej im.G.Ph.Telemanna, które dzi­ała już od 15 lat. Z tej, a właś­ci­wie z „tych” okazji Orkies­tra im.Telemanna wydała płytę z nagra­ni­ami z kon­certów „Live” które odbyły się w lat­ach 2002 – 2011 w koś­ciołach i salach kon­cer­towych Bielska-​Białej.

czy­taj dalej

Kul­tur­alny czer­wiec w Kętach 30 maja 2012

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza w czer­wcu do udzi­ału w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych. O szczegółach przeczy­ta­j­cie poniżej.

czy­taj dalej

Kon­certy i recitale w biel­skiej szkole muzy­cznej 30 maja 2012

W czer­wcu biel­ska szkoła muzy­czna zaprasza na kole­jną dawkę dar­mowych kon­certów, które odbędą się w pięknej i nowoczes­nej sali kon­cer­towej POSM I i II st. w Bielsku-​Białej przy ul. Wyspi­ańskiego 5a.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.