Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Fotorelacja z wys­tawy lalek w Galerii Biel­skiej BWA 29 maja 2012

W Galerii Biel­skiej BWA do 17 czer­wca można oglą­dać wys­tawę lalek i scenografii Alexan­dra Andrzeja Łabińca pt. „Teatr mój widzę…”. Ekspozy­cja z jej niepow­tarzal­nym kli­matem cieszy się bardzo dużym zain­tere­sowaniem. Odwiedza­jący wys­tawę mogą zanurzyć się w świat bajek i baśni, a przede wszys­tkim poz­nać twór­c­zość zmarłego przed dwoma laty artysty, przez ponad pół wieku związanego z biel­ską „Banialuką”, tworzącego teatr plas­tyki i wyobraźni, pełen poe­t­y­c­kich kli­matów, skrzący się dowcipem, aluzyjny, umowny, ope­ru­jący inteligent­nym skrótem, daleki od dosłowności i real­isty­cznego kre­owa­nia świata.

czy­taj dalej

Spek­takl w Teatrze Pol­skim. Mon­sters. Pieśni morder­czyń 29 maja 2012

W najbliższą niedzielę 3 czer­wca o godz. 19.00 wybierz­cie się do Teatru Pol­skiego na spek­takl muzy­czny Mon­sters. Pieśni morderczyń.

czy­taj dalej

Kole­jny kon­cer­towy week­end w Bielsku-​Białej 28 maja 2012

W nad­chodzący week­end biel­szczanie na pewno nie będą się nudzić. Na placu Ratus­zowym odbędą się dwa bezpłatne kon­certy, a w hali pod Dębow­cem wid­owisko Teatru Muzy­cznego z Łodzi.

czy­taj dalej

XXV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Lalkarskiej 25 maja 2012

W Teatrze Lalek Banialuka już dzisiaj rozpoczyna się po raz 25. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Lalkarskiej – wydarze­nie skierowane do sze­rok­iej pub­liczności, znane w kraju i za granicą, wyróż­ni­a­jące się nie tylko wysokim poziomem artysty­cznym, wielonar­o­dowoś­ciowym oraz różnorod­noś­cią i wieloś­cią prezen­towanych wid­owisk, ale także nieprz­er­waną od 1966 roku już historią.

czy­taj dalej

Filmy na wieczór w bab­skim gronie 24 maja 2012

Dziś w naszym cyklu fil­mowym kole­jne 3 propozy­cje na wieczór z przy­jaciółkami. Filmy wybrała dla Was fil­moz­nawca Monika Gleindek.

czy­taj dalej

Dni Kęt — rodzinny piknik i kon­certy 23 maja 2012

Tegoroczne Dni Kęt odbęda się w dni­ach od 1 do 3 czer­wca na ter­e­nach rekrea­cyjnych przy Orliku (ul. Sobieskiego 36). Uroczyste otwar­cie Dni Kęt nastąpi 1 czer­wca 2012 r. o godz. 15:00. Trzyd­niową imprezę zain­au­gu­ruje uroczysty prze­marsz z Rynku na tereny rekrea­cyjne, na których odbędzie się zabawa. Tam przy­byłych gości przy­wita moc muzy­cznych wrażeń.

czy­taj dalej


Pozy­ty­wna ener­gia pod­czas II Fes­ti­walu Dobrej Energii 22 maja 2012

Ostatni week­end w Bielsku-​Białej upłynął pod znakiem dobrej energii — energii pasji, cieka­wości, radości, zabawy oraz – przede wszys­tkim — dbałości o środowisko nat­u­ralne. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem II Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii, było Biuro Zarządza­nia Energią – dzi­ała­jące przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-​Białej, które chce poprzez zabawę, wys­tawy, rozry­wkę i eduka­cyjne pokazy pop­u­lary­zować wśród mieszkańców postawy i zachowa­nia, które mają na celu oszczędzanie energii i ochronę klimatu.

czy­taj dalej

Poz­nać, rozu­mieć, kreować” — zabawa i edukacja dla małych i dużych 22 maja 2012

Tysiące osób – od najmłod­szych przed­szko­laków po seniorów – baw­iło się i uczyło pod­czas dwud­niowego XIII Beskidzkiego Fes­ti­walu Nauki i Sztuki, którego głównym orga­ni­za­torem była ATH. Pro­gram był niezwykle bogaty, każdy znalazł coś dla siebie spośród kilkuset warsz­tatów, pokazów, spek­takli, wykładów, czy zajęć laboratoryjnych.

czy­taj dalej

Prawa człowieka na ekranie 21 maja 2012

Wielkimi krokami do Bielska-​Białej zbliża się 10. Objaz­dowy Fes­ti­wal Fil­mowy „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie”. Przez trzy dni biel­szczanie będą mogli za darmo oglą­dać ciekawe pro­jekcje poświę­cone tem­atyce praw człowieka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.