Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Kino nieme, ale głośné: „Faust” w BWA 4 lutego 2014

W cyklu „Głośné Kino Nieme” już 22 lutego 2014 roku zobaczymy film „Faust” z 1926 roku. O dźwiękową oprawę pro­jekcji zadba for­ma­cja Panie Łaskawe. Połącze­nie klasy­cznego obrazu z muzyką „na żywo” jest niewąt­pli­wie warte uwagi i obec­ności. Całość będzie miała miejsce w Galerii Biel­skiej BWA.

czy­taj dalej

Plakaty Hołarda w biel­skiej galerii 3 lutego 2014

14 lutego 2014 roku w Galerii Aka­demick­iej ATH będzie miało miejsce otwar­cie wys­tawy plakatów Józefa Hołarda. Dzieła pro­fe­sora, związanego z Wydzi­ałem Artysty­cznym w Cieszynie, będziemy mogli oglą­dać do 5 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Czesuaf — kabaret z Poz­na­nia na biel­skiej Sce­nie 29 sty­cz­nia 2014

Miłośnicy Biel­skiej Sceny Kabare­towej 18 lutego 2014 roku usłyszą kabaret Czesuaf, który przy­będzie do Teatru Pol­skiego z Poz­na­nia. Czesuaf z miesiąca na miesiąc staje się coraz pop­u­larniejszy, a ter­cet komików z kabaretu wielokrot­nie był nagradzany. Zasłuże­nie? Wkrótce będzie można się przekonać…

czy­taj dalej

Szes­nasta odsłona Biel­skiej Zadymki Jaz­zowej 27 sty­cz­nia 2014

Szes­nasta odsłona Lotos Jazz Fes­ti­wal Biel­skiej Zadymki Jaz­zowej potrwa sześć dni, pod­czas których odbędzie się dwanaś­cie kon­certów głównego pro­gramu, pięć kon­certów z cyklu „Pol­ski Jazz”, kilka­naś­cie prezen­tacji w ramach Sceny Klubowej i Fes­ti­walowej Sceny Pro­mocji oraz wys­tawa prac wybit­nego malarza i plakacisty — Rafała Olbińskiego, który zapro­jek­tował plakat tegorocznej edy­cji fes­ti­walu. Wszys­tko to już od 18 do 23 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Oko w oko ze zwierza­kiem. Wyjątkowe zdję­cia dzikiej przy­rody 22 sty­cz­nia 2014

Fotografia Dzikiej Przyrody/​Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year” jest jed­nym z najbardziej prestiżowych i najs­tarszych konkursów fotografii przy­rod­niczej na świecie, orga­ni­zowanym nieprz­er­wanie od 1965 roku przez Nat­ural His­tory Museum w Lon­dynie oraz „BBC World­wide”. Obser­wowanie i fotografowanie natury inspiruje coraz to nowe pokole­nia fotografów, tworzą­cych wiz­jon­er­skie i ekspresyjne wizje dzikiej przy­rody, bądź rejestru­ją­cych – ku prze­strodze – degradację życia na Ziemi. Już od 5 lutego 2014 roku w Galerii Biel­skiej BWA będzie można oglą­dać najlep­sze zdję­cia, nadesłane na konkurs.

czy­taj dalej

Big bit Ani Rusow­icz w Teatrze Pol­skim 20 sty­cz­nia 2014

31 sty­cz­nia 2014 r. na Dużej Sce­nie biel­skiego Teatru Pol­skiego zaśpiewa Ania Rusow­icz. Artys­tka zaser­wuje nam prawdziwy big bit w najlep­szym, niekomer­cyjnym wyda­niu. Po uprzed­nich doświad­czeni­ach z najróżniejszymi gatunkami muzy­cznymi, Rusow­icz poszła właśnie w tym kierunku, co okazało się strza­łem w dziesiątkę.

czy­taj dalej

Ladies Night w hrab­st­wie Osage. Wygraj bilety 17 sty­cz­nia 2014

Kar­nawał dostar­cza wielu okazji do sza­lonej zabawy w towarzys­t­wie przy­jaciółek! Jeśli marzy wam się wyjątkowa Ladies Night, spędź­cie ją w biel­skim Cin­ema City. Już 23 sty­cz­nia 2014 r. wspól­nie prze­nieś­cie się do tajem­niczego hrab­stwa Osage. Przed­premierowy pokaz filmu „Sier­pień w hrab­st­wie Osage” dostar­czy wam mnóstwo nieza­pom­ni­anych emocji! Dodatkowo już teraz może­cie wygrać pod­wójne zaprosze­nie na film! Jest to pier­wsza odsłona Ladies Night w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Zobacz dzieła mis­trzów warsz­tatu w BWA 16 sty­cz­nia 2014

Do 2 lutego 2014 roku potrwa wys­tawa „Mis­tr­zowie warsz­tatu. Pol­ski rysunek współczesny”, którą możemy oglą­dać w Galerii Biel­skiej BWA. Ekspozy­cja ma charak­ter przeglądu ukazu­jącego różnorodny mis­tr­zowski warsz­tat, ale też odkry­wa­jącego wszelkie aspekty sztuki rysunku prezen­towanej przez pol­s­kich artys­tów starszego i młod­szego pokolenia.

czy­taj dalej

Zobacz prawdę o więzieni­ach. Zdje­cia Laure Geerts 15 sty­cz­nia 2014

Laure Geerts to bel­gi­jska fotografka, która postanow­iła zmierzyć się z tem­atyką więzień i więźniów. Czy fak­ty­cznie ludzie ci to recy­dy­wiści bez szans na przyszłe nor­malne życie? W jakiej mierze więzienia są temu winne? Zdję­cia Geerts, które wykony­wała w bel­gi­js­kich więzieni­ach, możemy oglą­dać w Galerii Fotografii B&B do 5 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Nowe miejsce dla jazzu 13 sty­cz­nia 2014

Rozpoczy­na­jący dzi­ałal­ność w Grępielni Jazz Club Piątawka jest kon­tynu­acją leg­en­darnego klubu jaz­zowego ist­niejącego w Bielsku-​Białej w lat­ach 70. XX wieku, który zapraszał biel­szczan na dobre kon­certy – grała tu pol­ska czołówka jazzmanów, na maratony jaz­zowe i giełdy płyt, wychowu­jąc przez kilka­naś­cie lat całe pokole­nie miłośników jazzu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.