Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Kazik dla wszys­t­kich za darmo 30 kwiet­nia 2012

Już w najbliższy czwartek w Bielsku-​Białej wys­tąpi Kazik z zespołem KULT. Będzie to pier­wszy kon­cert plen­erowy w tym roku, wstęp dla wszys­t­kich biel­szczan jest dar­mowy! Kon­cert w rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja po raz pier­wszy odbędzie się w nowym miejscu – obok hali pod Dębow­cem. Teren zostanie zadas­zony. Zabawa, którą poprowadzi Kazik w towarzys­t­wie zespołu Kult rozpocznie się o godz. 18.00.

czy­taj dalej

Majowe imprezy w Galerii Wzgórze 30 kwiet­nia 2012

Gale­ria Wzgórze” zaprasza na majowe wydarzenia oraz cyk­liczne imprezy. O szczegółach przeczyta­cie poniżej

czy­taj dalej

XXV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Lalkarskiej 27 kwiet­nia 2012

W Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-​Białej w dni­ach 25 – 30 maja 2012 roku już po raz 25. odbędzie się Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Lalkarskiej – wydarze­nie skierowane do sze­rok­iej pub­liczności, znane w kraju i za granicą, wyróż­ni­a­jące się nie tylko wysokim poziomem artysty­cznym, wielonar­o­dowoś­ciowym oraz różnorod­noś­cią i wieloś­cią prezen­towanych wid­owisk, ale także nieprz­er­waną od 1966 roku już historią.

czy­taj dalej

Książka w grze! 26 kwiet­nia 2012

Po raz dziewiąty w maju obchodz­imy TYDZIEŃ BIB­LIOTEK. W roku 2012 imprezy Tygod­nia Bib­liotek będą poprzedzały czer­w­cowy turniej piłkarski EURO 2012. Hasło „Bib­lioteka cią­gle w grze!” jest nie tylko aluzją i naw­iązaniem do piłkarskiego EURO, ale także pozwala uświadomić miejsce bib­liotek w społecznej infrastrukturze.

czy­taj dalej

Mit i melancholia” — nowa wys­tawa w BWA 25 kwiet­nia 2012

W pro­gramie majowym Galerii Biel­skiej BWA w Bielsku-​Białej zna­j­dują się trzy wys­tawy: druga odsłona głośnej wrocławskiej wys­tawy „Mit i melan­cho­lia”, wys­tawa wielko­for­ma­towych portretów cele­bry­tów pt. „Twarze”, namalowanych przez Tadeusza Bier­nota, pol­skiego artysty diza­jn­era i malarza oraz wys­tawa lalek i scenografii zmarłego przed dwoma laty Alexan­dra Andrzeja Łabińca, malarza i scenografa, związanego przez 55 lat z biel­skim Teatrem Lalek „Banialuka”. Wys­tawa ta będzie prezen­towana w pro­gramie tegorocznego XXV Fes­ti­walu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-​Białej. Najbliższe wydarze­nie już w piątek, 27 kwiet­nia br. o godz. 18.00 – wernisaż wys­tawy „Mit i melancholia”.

czy­taj dalej

Rapa Nui bez tajem­nic — wys­tawa w Książnicy Beskidzkiej 23 kwiet­nia 2012

W najbliższych dnia w Książnicy Beskidzkiej będą miały miejsce dwa ciekawe wydarzenia. Dzisiaj (23.04) odbędzie się wernisaż wys­tawy „Rapa Nui bez tajem­nic?” prezen­tu­jącej pol­skie bada­nia na Wyspie Wielka­noc­nej. Nato­mi­ast na jutro (24.04) zaplanowano wernisaż innej wys­tawy — „Ryc­erze w obiektywie”.

czy­taj dalej

Asym­e­trycznie na ATH 20 kwiet­nia 2012

Syme­tria i Asyme­tria”, to tytuł wys­tawy, która od dzisiaj będzie dostępna w Galerii Aka­demick­iej ATH. Pomysło­dawcą wys­tawy jest prof. Andrzej Gier­aga – przez szereg lat związany z ASP w Łodzi, a obec­nie kierownik Kat­edry Malarstwa i Rysunku Politech­niki Radom­skiej. Prof. Gierag zaprosił do współpracy artys­tów związanych przede wszys­tkim z uczel­ni­ami artysty­cznymi z całej Pol­ski, a także twór­ców z Węgier i Niemiec. Każdy z nich dostał za zadanie zobra­zowanie dwóch pojęć: symetrii i asymetrii w ustalonym z góry for­ma­cie o wymi­arach 30 na 30 cm.

czy­taj dalej

Gwiazda” — nowy spek­takl w teatrze Banialuka 19 kwiet­nia 2012

W odau­torskim komen­tarzu Hel­mut Kajzar pisze: „Gwiazda jest sztuką o miłości, o odd­ale­niu, upadku, sztuczności, bólu, ofi­arowa­niu się, bun­cie, odradza­niu się, niezłom­ności, tęs­kno­cie, pamięci, zgodzie i niez­godzie, o głupocie, o suk­ni­ach, o for­mach, które się roz­padają i starzeją”. Jed­nak przede wszys­tkim „Gwiazda” jest sztuką o kobi­etach, lecz o kobi­etach widzianych w odniesie­niu do czegoś: do roli, która jest im narzu­cona lub którą przyj­mują dobrowol­nie; do okoliczności w których żyją lub do wyzwań, z którymi nieustan­nie się mierzą.

czy­taj dalej

Roz­mowa o pol­skiej duszy – trzeci dzień Kon­gresu w IV LO pod znakiem teatru 19 kwiet­nia 2012

Goś­ciem spec­jal­nym trze­ciego dnia Kon­gresu będzie świa­towej sławy rzeźbiarz – Bro­nisław Krzysztof. Spotkanie z nim poprzedzi pro­jekcja filmu Mój man­i­fest. Piękny fil­mowy obraz, w którym Krzysztof dokonuje auto­prezen­tacji. Spotkanie i pro­jekcja filmu w auli IV LO o godzinie 9.00. O godzinie 12.30 rozpoczyna na panel dyskusyjny — lekcję XV do którego zostali zaproszeni: ks. Biskup Paweł Anweiler, his­to­rycy: Adam Kazała oraz Jacek Szpak, teatrolog Janusz Legoń oraz dra­maturg — Artur Pałyga.

czy­taj dalej

Szek­spir w cza­sach pop­kul­tury 18 kwiet­nia 2012

W pro­gramie drugiego dnia Uczniowskiego Kon­gresu Kul­tury Szek­spir. … Między innymi inter­pre­tacja filmu z 1999 r. Tytus Andronikus w reży­serii Julie Tay­mor, która trzy lata później nakrę­ciła równie doskon­ały i głośny film Frida.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.