Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

O dawnym Berlinie bez słów 18 kwiet­nia 2012

Kole­jny pokaz z cyklu „Głośné kino nieme” odbędzie się już w sobotę w Galerii Biel­skiej BWA. Pub­liczności zostanie zaprezen­towany film pt.: „Berlin: sym­fo­nia wielkiego miasta”. Reży­serem tego obrazu z 1927r. jest Walther Ruttmann.

czy­taj dalej

Tomasz Jas­trun goś­ciem Uczniowskiego Kon­gresu Kul­tury 17 kwiet­nia 2012

Drugi dzień kon­gresu odbędzie się pod hasłem: Dia­log pop­kul­tury z klasyką. Zaczyna się od spotka­nia z poetą, prozaikiem, eseistą Tomaszem Jastrunem.

czy­taj dalej

Rusza Uczniowski Kon­gres Kul­tury 16 kwiet­nia 2012

Już jutro w IV LO rusza Uczniowski Kon­gres Kul­tury. Trzyd­niowy pro­gram imprezy podzielony jest na kilka części: wykładowo-​dyskusyjną, warsz­taty oraz spotka­nia z wyjątkowymi twór­cami kul­tury. W wydarze­niu uczest­niczą – poeta i eseista Tomasz Jas­trun, rzeźbiarz Bro­nisław Krzysztof, reżyser i malarz Marek Luzar, Bog­dan Słupczyński z Teatru Pogranicza Kul­tur Morochów. W pier­wszym dniu kon­gresu w ramach autorskiego kina Lecha Majew­skiego odbędzie się pro­jekcja filmu „Młyn i krzyż”.

czy­taj dalej

Wys­tawa tylko dla dorosłych 16 kwiet­nia 2012

W czwartek w Galerii Fotografii B&B (ul. 1 Maja 12) odbył się wernisaż wys­tawy zaty­tułowanej „Tokyo Hotel Stroy”. Można na niej oglą­dać portrety kilkudziesię­ciu japońs­kich… prosty­tutek. Wstęp tylko dla dorosłych.

czy­taj dalej

Sacrum In Musica” na Podbeskidziu! 12 kwiet­nia 2012

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Muzyki Sakral­nej „Sacrum In Musica” już po raz trzy­nasty zagości na Podbeskidziu. Kon­certy mają charak­ter eku­meniczny i potr­wają cztery dni od 16 do 19 kwiet­nia. Na fes­ti­walu pojawią się między innymi: chóry cerkiewne, gospel, zespoły klezmer­skie oraz słynny żydowski kantor.

czy­taj dalej

Biel­skie Cen­trum Kul­tury — pro­gram imprez w kwiet­niu 10 kwiet­nia 2012

Biel­skie Cen­trum Kul­tury przy­go­towało ciekawą ofertę, uwzględ­ni­a­jącą różné gusta muzy­czne mieszkańców naszego miasta i okolic. Szczegóły poniżej.

czy­taj dalej

Kino Stu­dio zaprasza na kwiet­niowe seanse fil­mowe 10 kwiet­nia 2012

Kino Stu­dio zaprasza na kwiet­niowe seanse fil­mowe. O szczegółach może­cie przeczy­tać poniżej.
 

czy­taj dalej

Mumio chary­taty­wnie 5 kwiet­nia 2012

Znany z małego ekranu i wiel­kich scen Kabaret MUMIO wys­tąpi w przyszłym tygod­niu w Biel­skim Cen­trum Kul­tury. Będzie to spek­takl chary­taty­wny orga­ni­zowany przez Fun­dację Zapo­b­ie­ga­nia i Resoc­jal­iza­cji Uza­leżnień „Nadzieja”.

czy­taj dalej

Krótko, ale treś­ci­wie 4 kwiet­nia 2012

Za tydzień do Bielska-​Białej zawita 20. Europe­jski Fes­ti­wal Fabuły, Doku­mentu i Reklamy „EUROSHORTS 2011”. W dni­ach 11 – 13 kwiet­nia w Galerii BWA będzie można oglą­dać krótkome­trażowe filmy młodych autorów z całego świata, a także reklamy znanych twórców.

czy­taj dalej

Nie jestem człowiekiem infra­struk­tury — roz­mowa z prof. Leonem Tarasewiczem 3 kwiet­nia 2012

Nie jestem człowiekiem infra­struk­tury miejskiej – z prof. Leonem Tarasewiczem, goś­ciem Uczniowskiego Kon­gresu Kul­tury roz­mawia Mag­dalena Pawłowska

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.