Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Miłość w Königshütte 1 kwiet­nia 2012

Anna Guzik i Jakub Ryszka– Pani Aniu, pani Aniu, a jutro też będziemy wys­tępować?
– Tak, oczy­wiś­cie.
– A też będzie tyle kwiatów?
– Dzisiaj była pre­miera, wtedy zawsze aktorzy dostają dużo kwiatów…

czy­taj dalej

Fotografia dzikiej przy­rody 201127 marca 2012

Jedna z najpop­u­larniejszych wys­taw fotograficznych na świecie. Przed­stawia zwycięskie prace z konkursu fotograficznego „Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year 2011”, orga­ni­zowanego przez „BBC Wildlife Mag­a­zine” oraz Muzeum His­torii Nat­u­ral­nej w Lon­dynie. Konkurs odbywa się rokrocznie od 1965 roku. W Polsce wys­tawa prezen­towana jest po raz dziesiąty z rzędu, w Galerii Biel­skiej BWA po raz dziewiąty.

czy­taj dalej

Szkoła powinna uczyć kom­pe­tencji kul­tur­owych… Wywiad z Romanem Pawłowskim 2 kwiet­nia 2012

Uczniowski Kon­gres Kul­tury chce przy­bliżyć uczniom biel­s­kich szkół pon­adg­im­naz­jal­nych sztukę i wydarzenia kul­tur­alne ostat­nich lat. O współczes­nej dra­maturgii, teatrze kry­ty­cznym i klasyce insc­eni­zowanej na nowo, z Romanem Pawłowskim, jed­nym z najbardziej opin­iotwór­czych i wpły­wowych kry­tyków kul­tury ostat­nich dwóch dekad, roz­mawia Mag­dalena Pawłowska, nauczy­ciel języka pol­skiego w IV LO im. KEN.

czy­taj dalej

Czuli bar­barzyńcy”. Spotkanie z Robertem Makłow­iczem 27 marca 2012

Spotkanie z Robertem Makłow­iczem oraz pro­jekcja filmu Petra Zelenki „Rok dia­bła” to kole­jne imprezy cyklu „Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w XX wieku” orga­ni­zowanego przez Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej. Rozpoczęła się także sprzedaż biletów na kon­cert Jaromira Nohav­icy, który planowany jest na 15. kwiet­nia.

W ramach cyklu, którego pomysło­daw­cami są dr Dorota Siwor i Jerzy Marek — wykład­owcy w biel­skim Kolegium, odby­wają się spotka­nia, wykłady, dyskusje, prezen­tacje filmów i kon­certy, których wspól­nym celem jest przy­bliże­nie kul­tury współczes­nych Czechów i rozważanie naszych wza­jem­nych związków. Gośćmi cyklu są twórcy, tłu­macze, badaczy his­torii, kul­tury i lit­er­atury Czech. Odbyły się już spotka­nia z Alek­san­drem Kac­zorowskim, Antonim Kro­hem i Mar­iuszem Suroszem.

czy­taj dalej

Prof. Leon Tarasewicz goś­ciem Uczniowskiego Kon­gresu Kul­tury 26 marca 2012

Już 26 marca br. rozpoczyna się Uczniowski Kon­gres Kul­tury orga­ni­zowany przez IV LO im. KEN. Dzięki przy­ja­ciołom kon­gresu, między innymi Galerii Biel­skiej BWA, uczniowie szkół pon­adg­im­naz­jal­nych będą mogli uczest­niczyć w ciekawych warsz­tat­ach i wydarzeni­ach kulturalnych.

czy­taj dalej

Wys­tawa prac dyplo­man­tów Leona Tarasewicza i Pawła Susida „Rozs­tanie” 22 marca 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na wys­tawę „Rozs­tanie” dyplo­man­tów pra­cowni Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Wernisaż odbędzie się 30 marca o godzinie 18.00, a samą wys­tawę można oglą­dać do 22 kwietnia.

czy­taj dalej

Ćwierćwiecze Galerii Wzgórze 22 marca 2012

Gale­ria Wzgórze Fran­ciszka Kukioły zaprasza na ciekawe wydarzenia artysty­czne. Szczegóły pro­gramu zna­jdziecie poniżej.

czy­taj dalej

Postrzę­pi­one kalen­darze. Piosenki Wiery Gran 21 marca 2012

Jest uważana za jedną z naj­ciekawszych wokalis­tek, jakie miała Pol­ska. W cza­sie wojny Władysław Szpil­man akom­pan­iował jej w warsza­wskim gettcie. W połowie lat 50. stała się gwiazdą piosenki fran­cuskiej. Pre­miera spek­taklu muzy­cznego na jej temat odbędzie się w najbliższy piątek.

czy­taj dalej

Design­er­ski Zamek Cieszyn 20 marca 2012

Zamek Cieszyn już po raz siódmy orga­nizuje konkurs „Śląska Rzecz”. To jedyny region­alny konkurs designu w Polsce. Służy on pro­mocji regionu, bo nagradzane i wyróż­ni­ane są najlep­sze śląskie pro­dukty i pro­jekty graficzne. Pozwala także pro­mować w kraju i za granicą innowa­cyjne śląskie firmy i orga­ni­za­cje. Konkurs jest orga­ni­zowany w ramach drugiej edy­cji pro­jektu „Design Sile­sia”.
 

 

czy­taj dalej

Kole­jne spotka­nia z cyklu „Czuli bar­barzyńcy” 19 marca 2012

Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej zaprasza Was na kole­jne spotka­nia orga­ni­zowane w ramach cyklu „Czuli bar­barzyńcy” O kul­turze czeskiej w XX wieku”. W najbliższym tygod­niu odbędą się spotka­nia z Antonim Kro­hem i Mar­iuszem Suroszem, zaś 26 marca rozpocznie się sprzedaż biletów na kon­cert Jaromira Nohav­icy (sam kon­cert odbędzie się 15 kwietnia).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.