Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

W górach jest wszys­tko co kocham… Kon­cert wiosenny w Banialuce 16 marca 2012

Już jutro 17 marca w Teatrze Banialuka w Bielsku-​Białej odbędzie się po raz ósmy wiosenny kon­cert, na którym sce­nie wys­tąpią wykon­awcy różnych nurtów piosenki poe­t­y­ck­iej, turysty­cznej i bal­lady studenckiej.

czy­taj dalej

Pod­wójny konkurs Biel­skiego Cen­trum Kul­tury 14 marca 2012

Wystar­czy odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań, aby wygrać w konkur­sie orga­ni­zowanym przez Biel­skie Cen­trum Kul­tury. Do zdoby­cia są trzy pod­wójne zaproszenia na spek­takl Zamknięty Świat oraz kon­cert Lory Szafran, która wys­tąpi dla biel­skiej pub­liczności już 22 marca i zaśpiewa utwory z reper­tu­aru Leonarda Cohena.

czy­taj dalej

Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza 14 marca 2012

Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza na muzy­czne wydarzenia. O mar­cowych imprezach może­cie przeczy­tać poniżej.

czy­taj dalej

Wernisaż wys­tawy prof. Euge­niusza Delekty 14 marca 2012

Gale­ria Aka­demicka ATH zaprasza w piątek 16 marca o godz. 18.00 na kole­jne wydarze­nie artysty­czne – wernisaż wys­tawy prof. Euge­niusza Delekty, wybit­nego artysty grafika. Pro­fe­sor jest mis­trzem graficznych tech­nik met­alowych, a w ostat­nich lat­ach w swo­jej twór­c­zości wyko­rzys­tuje również druk cyfrowy i tech­niki eksperymentalne.

czy­taj dalej

Wycieczka szlakiem zabytków his­torii i kul­tury 13 marca 2012

Jeszcze tylko dzisiaj można się zapisy­wać na wycieczkę szlakiem zabytków his­torii i kul­tury powiatu biel­skiego. Eska­pada orga­ni­zowana przez Komisję Opieki nad Zabytkami Odd­zi­ału PTTK w Bielsku-​Białej odbędzie się w najbliższą sobotę.

czy­taj dalej


Kobi­ety oczami kobiet 10 marca 2012

Z okazji świa­towego święta kobiet, które obchodzil­iśmy dwa dni temu, w galerii na Zamku Sułkows­kich otwarta została wys­tawa „Kobi­ety fotogra­fują kobiety”.

czy­taj dalej

Pow­staje nowy film ani­mowany. „Kuba i Śruba” 9 marca 2012

W Biel­sku pow­staje nowa bajka. Stu­dio Filmów Rysunkowych przy­go­towuje kreskówkę o przy­go­dach dwóch małych chłopców. „Kuba i Śruba” z Bolkiem i Lolkiem” nie mają nic wspól­nego. Obie serie różni pomysł na real­iza­cję. W pilotażowym odcinku nowego seri­alu oży­wają zabawki, pojawia się smok, por­wana przez niego królewna i wiele innych bajkowych postaci. Film ma mieć trzy­naś­cie części. Około 20 pro­cent kosztów pro­dukcji pokrył niemiecki inwestor, dołożyły się także: Pol­ski Insty­tut Sztuki Fil­mowej oraz śląski fun­dusz „Sile­sia Film”.

czy­taj dalej

Spotkanie z haf­cia­rkami Bitwy pod Grun­wal­dem 9 marca 2012

Spotkanie z twór­czy­ni­ami haftowanej „Bitwy pod Grun­wal­dem” już w niedzielę. Samo dzieło można oglą­dać już tylko do 10 marca. Rep­likę obrazu Jana Mate­jki można oglą­dać od lutego w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-​Białej.

czy­taj dalej

Dzieła biel­szczanki w RPA i w Lip­niku 6 marca 2012

Twór­c­zość Reginy Radom­skiej można oglą­dać w RPA, Jeme­nie, Chorwacji, czy we Włoszech. Jutro prace biel­skiej artys­tki zaw­isną w Domu Kul­tury w Lipniku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.