Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Znak i obraz — wys­tawa prac Michała Klisia 29 sty­cz­nia 2012

W Region­al­nym Ośrodku Kul­tury w Bielsku-​Białej od piątku 27 sty­cz­nia trwa wys­tawa prac Michała Klisia – grafika, plakacisty i malarza. Artysta jest biel­szcza­ninem, ale wychowywał się w Łody­gow­icach, z którymi czuje się szczegól­nie związany. Ukończył biel­skie Państ­wowe Liceum Sztuk Plas­ty­cznych (1964), potem stu­diował w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katow­icach. Od 1974 r. pracuje jako nauczy­ciel aka­demicki na ASP w Katowicach.

czy­taj dalej

Muzy­cznie i kar­nawałowo w Biel­skim Cen­trum Kul­tury 26 sty­cz­nia 2012

Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza Was w lutym na muzy­czne, teatralne i kabare­towe wydarzenia. Poniżej może­cie przeczy­tać szczegółowy program.

czy­taj dalej

Chary­taty­wny pokaz mody 25 sty­cz­nia 2012

Chary­taty­wny pokaz mody — na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Bielsku-​Białej odbędzie się 28 sty­cz­nia o godz. 17.00BCK. Zobaczymy kolekcje: Betty Berclay, przy­go­towaną przez Michal­inę Wal­iczek i Moda-​Pol — Syl­wii Kasperek, a także wiosenne propozy­cje Marka Gołdy oraz trady­cyjny pokaz sukien ślub­nych tym razem z Cen­trum Mody Ślub­nej. Dzieci wys­tąpią w bajkowej kolekcji. Księżniczki ubierze Klau­dia Nikiel — Miss Tal­ent w konkur­sie Miss Połud­nia Nas­to­latek 2011. W pokazie wys­tąpią wybitne posta­cie z naszego miasta, z dziedziny: kul­tury, poli­tyki, sztuki i biz­nesu oraz mod­elki i mod­ele z agencji Grabowska Mod­els. Zaśpiewają: Eliza Kania i Marcin Klimczak.

czy­taj dalej

Ferie w mieś­cie — wybierz się z dzieck­iem do kina 24 sty­cz­nia 2012

Ferie tuż, tuż i jeśli zas­tanaw­ia­cie się, co zapro­ponować swoim dzieciom pod­czas ich zimowych wakacji, to wybierz­cie się które­goś dnia do kina 5D w Bielsku-​Białej. Oprócz nowych i dłuższych sean­sów fil­mowych kino obniżyło ceny na wszys­tkie filmy . Bilety na wszys­tkie seanse już od 10 zł!

czy­taj dalej

Żywieckie Gody” — czyli o zachowa­niu obrzędów 19 sty­cz­nia 2012

To najs­tarszy i najwięk­szy przegląd grup kolęd­niczych z terenu Beskidu Żywieck­iego i Śląskiego. Na sce­nie, ale również w plen­erze można obe­jrzeć kolęd­ników z tur­oniem, gwiazdą oraz bar­wnych żywiec­kich dzi­adów. Żywieckie Gody to jedna z najo­ry­gi­nal­niejszych imprez w naszym wojew­ództwie i warto przy­na­jm­niej raz w niej uczest­niczyć, by poczuć atmos­ferę kolęd­niczych zwycza­jów.
Konkurs uroz­maicają imprezy towarzyszące, m.in. konkursy trza­ska­nia z bata, potańcówka dzi­ad­owska i degus­tacje potraw regionalnych.

czy­taj dalej

Lotos Jazz Fes­ti­wal Biel­ska 14. Zadymka Jaz­zowa 2012 17 sty­cz­nia 2012

Już po raz 14 zadymi muzy­cznie w Biel­sku – Białej! Od 22 lutego rusza Lotos Jazz Fes­ti­wal Biel­ska Zadymka Jaz­zowa, impreza już dwukrot­nie uznawana przez czytel­ników miesięcznika Jazz Forum za najlep­szy pol­ski fes­ti­wal jaz­zowy. W ciągu pię­ciu dni wys­tąpią: Maria Schnei­der i Sile­sian Jazz Orches­tra, Archie Shepp & Joachim Kühn, Ambrose Akin­musire, Buika, Adam Bałdych Quin­tet feat. Dana Hawkins, Andrzej Zubek i Sile­sian Jazz Quar­tet, Jan Ptaszyn Wróblewski Sex­tet, NoJazz, Zum­ba­Land. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu jest Gale­ria SFERA i Sto­warzysze­nie SZTUKA TEATR.

czy­taj dalej

Kreskos­to­ria Pol­ski”. Ani­mowany ser­ial his­to­ryczny. 16 sty­cz­nia 2012

Już od 20 sty­cz­nia nowa pre­miera w kinie 5D — najnowszy film twór­ców „Włatcóf Much” — „Kreskostoria Pol­ski”. A to tylko jedna z niespodzianek, które przy­go­towało Kino 5D w Bielsku-​Białej na czas ferii. Na seans w kinie 5D Extreme zabierz­cie swoje dzieci i przekon­a­j­cie się, że his­to­ria Pol­ski jest ciekawa i budzi wiele emocji.

czy­taj dalej

Konkurs na wys­tawę kura­torską 11 sty­cz­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA w Bielsku-​Białej po raz szósty ogłasza konkurs dla kura­torów na sce­nar­iusz wys­tawy prezen­tu­jącej najis­tot­niejsze zjawiska w pol­skim malarst­wie współczes­nym. Konkurs przez­nac­zony jest dla kura­torów pro­fesjon­al­nie zaj­mu­ją­cych się sztuką współczesną. Orga­ni­zowany jest od 2000 roku, na przemian z konkursem otwartym dla artys­tów malarzy, tj. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień”, którego ostat­nia, 40. edy­cja, odbyła się w 2011 roku. Wys­tawa kura­torska odbywa się także pod szyl­dem „Biel­ska Jesień”.

czy­taj dalej

Dziew­czyny z kalen­darza 10 sty­cz­nia 2012

Przepiękna opowieść o miłości, przy­jaźni i tol­er­ancji. O kobi­etach, które miały odwagę prze­ci­w­stawić się kon­we­nan­som i upły­wowi czasu, żeby zro­bić coś dobrego. Co więcej, zro­biły to z hukiem i poczu­ciem humoru, osią­ga­jąc między­nar­o­dowy sukces! Nowe przed­staw­ie­nie Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej opowiada o his­torii, która zdarzyła się naprawdę.

czy­taj dalej

Europe­jski Rok Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej. 18 sty­cz­nia 2012

Rok 2012 ogłos­zony został Europe­jskim Rok­iem Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej.
Nasz por­tal chce się akty­wnie włączyć w dzi­ała­nia mające na celu rozwi­janie i podtrzymy­wanie sol­i­darności między­pokole­niowej i pro­ponować różné formy akty­wności dla kobiet po 50. roku życia.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.