Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Mis­trz gestu 29 sierp­nia 2011

Bro­nisław Krzysztof — pol­ski rzeźbiarz, ped­a­gog (ur. 21 czer­wca 1956 w Mszanie Górnej), biel­szczanin. Znany i ceniony również jako pro­jek­tant flakonów i korków do per­fum dla firmy Sis­ley. O jego artysty­cznej drodze pisze Mag­dalena Pawłowska.

czy­taj dalej

Babsko-​bielskie sto­warzyszenia 28 sierp­nia 2011

Sto­warzyszeń kobiecych na Podbeskidziu nie jest za wiele. Powody tej sytu­acji mogą być różné, warto jed­nak opisać dzi­ałal­ność tych orga­ni­za­cji, które ist­nieją i starają się dzi­ałać aktywnie.

czy­taj dalej

Biel­ska blo­gos­fera po bab­sku! 28 sierp­nia 2011

Dziś pokażemy Wam parę biel­s­kich blogów prowad­zonych przez biel­szczanki. Każda z Was może pisać i pub­likować to w internecie. Jeśli sama prowadzisz intere­su­jącego bloga, napisz do nas! Z chę­cią naw­iążemy z Tobą współpracę.

czy­taj dalej

Giełda starych płyt, plakatów i wydawnictw muzy­cznych! 21 sierp­nia 2011

Masz stare płyty gramo­fonowe, kasety, płyty CD? W two­jej szafie leży wiekowy instru­ment muzy­czny, album czy książka o muzyce? Jeżeli rzeczy te nie stanowią dla Ciebie więk­szej wartości sen­ty­men­talne, możesz je sprzedać na giełdzie staroci, która odbędzie się za tydzień w Galerii Na Stacji.

czy­taj dalej

Podbeskidzka, bab­ska powieść w odcinkach! 16 sierp­nia 2011

Dziś rozpoczy­namy pier­wszą na Podbeskidziu bab­ską powieść w odcinkach autorstwa…podamy wkróce! W pier­wszym odcinku przeczyta­cie o męs­kich hę i hej, o naszej chlu­bie Podbeskidzia, o Klim­c­zokach i Janosikach. Zapraszamy także do przysyła­nia swoich impresji, rozwinięć odcinków i włas­nych powieści! Są dwa warunki: rzecz musi doty­czyć kobiet i odby­wać się na Podbeskidziu.

czy­taj dalej

Kon­cer­towy sier­pień w Bielsku-​Białej 9 sierp­nia 2011

Kon­cer­towe propozy­cje dla mieszkańców Biel­ska i okolic. Zarówno te dar­mowe, jak i płatne. Zobaczmy, co będzie się dziać jeszcze w sierp­niu w naszym mieście.

czy­taj dalej

Silne kobi­ety w kinie — dziś “Pokój z widok­iem” 8 sierp­nia 2011

Monika Glein­dek: wybier­a­jąc Pokój z widok­iem (1985) jako pier­wszy film z cyklu przed­staw­ia­jącego portrety sil­nych kobiet w kinie, kierowała mną, ucz­ci­wie się przyz­na­jąc, chęć ponownego obe­jrzenia. Wzrok, pro­ces oglą­da­nia i syce­nie się obrazami urasta niekiedy bowiem do rangi głównego tem­atu filmu. Reżyser, James Ivory, chce widza oczarować obrazami. W końcu sztuka fil­mowa to sztuka posługi­wa­nia się wizualnością.

czy­taj dalej

Filmy na bab­ski wieczór 7 sierp­nia 2011

W tym cyklu krót­kich recen­zji chcemy Wam zapro­ponować filmy, które naszym zdaniem są świet­nym uzu­pełnie­niem bab­skiego wiec­zoru. Pod­czas takiego wspól­nego oglą­da­nia można się wzruszać po raz setny tymi samymi sce­nami i płakać nad lub razem z bohat­erami. Zaprasza fil­moz­naw­czyni Monika Gleindek.

czy­taj dalej

Kręgi Sztuki — relacja z fes­ti­walu w Cieszynie 1 sierp­nia 2011

W dni­ach 1117 lipca w Cieszynie odbyły się równole­gle dwa fes­ti­wale Kręgi SztukiWaka­cyjne Kadry, czyli cykl bezpłat­nych imprez kul­tur­al­nych, plas­ty­cznych, muzy­cznych, fil­mowych. „Kręgi sztuki” to fes­ti­wal, który sku­pia nie tylko lokalne środowiska artysty­czne, ale także łączy kul­turę całej Europy.

czy­taj dalej

Wiec­zory z filmem-​Babskie Biel­sko poleca! 31 lipca 2011

Bab­skie Biel­sko rozpoczyna cykl recen­zji Wiec­zory z filmem! Bab­skie spotkanie przy winie, randka z facetem, a może samotny wieczór z kubkiem herbaty? Jaki film wybrać spośród tysięcy propozy­cji w biel­s­kich wypożyczalniach?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.