Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Byłoniebyło” — tomik pełen niby­wier­szy 12 grud­nia 2013

Kilka godzin temu w moje ręce wpadła niepo­zorna, czarna książeczka. Ze zdzi­wie­niem zauważyłam, że jej autorem jest pan Krzysztof Dauk­szewicz, którego znałam doty­chczas tylko z satyrycznych komen­tarzy opisu­ją­cych pol­ską rzeczy­wis­tość, a następ­nie z właś­ciwą sobie zachłan­noś­cią zabrałam się do lek­tury. Już po kilku pier­wszych kęsach odkryłam, jaką głębię kryje w sobie ta na pier­wszy rzut oka cie­ni­utka pozycja.

czy­taj dalej

Czy mężczyźni wolą blon­dynki? Spek­takl muzy­czny w Bielsku-​Białej 11 grud­nia 2013

Wiele osób kojarzy film „Mężczyźni wolą blon­dynki” ze zmysłową Mar­i­lyn Mon­roe – to klasyk kine­matografii lat 50. XX wieku. Fanów tego dzieła ucieszy wiado­mość, że już 12 grud­nia 2013 r. w kaw­iarni teatral­nej “Pod sceną” odbędzie się spek­takl muzy­czny pod tym samym tytułem w reży­serii Janusza Szy­dłowskiego (Teatr Stu, Kraków). Wszys­tkie piosenki kabare­towe, musicalowe oraz prze­boje fil­mowe zaśpiewają młode aktorki, których ścieżka kari­ery od samego początku pow­iązana jest z Bielskiem.

czy­taj dalej

W teatrze dysku­towali o wstręt­nym gen­derze 10 grud­nia 2013

Czym (i czy w ogóle) jest płeć kul­tur­owa? Czym różni się gen­der od znien­aw­id­zonej przez środowiska skra­jnie praw­icowe „ide­ologii gen­der”, i czy jest sens o tych różni­cach mówić? Z jakimi prob­le­mami na tle tożsamoś­ciowym i sek­su­al­nym zma­gają się bohaterowie „Białego małżeństwa” Różewicza? Czy stu­dia gen­derowe mają sens i co nam przyniosą? To tylko niek­tóre tem­aty, poruszane pod­czas wczo­ra­jszej debaty „Ten wstrętny gen­der”. Dyskusja miała miejsce na Małej Sce­nie Teatru Polskiego.

czy­taj dalej

W poszuki­wa­niu uni­w­er­sal­nych sym­boli — spotkanie z Izabelą Ołdak 9 grud­nia 2013

Izabela Ołdak prze­by­wała jesienią w Indi­ach, biorąc udział w rezy­denc­jach artysty­cznych orga­ni­zowanych przez Fun­dację Vice-​Versa w stanie Goa, a także w Stu­dio Unti­tled w Bom­baju. Pod­czas spotka­nia, które odbędzie się 12 grud­nia 2013 r., artys­tka opowie o swoich bada­ni­ach i poszuki­wa­ni­ach oraz duchowych i artysty­cznych doświad­czeni­ach. Pokaże także zdję­cia z miejsc inspiru­ją­cych jej dzi­ała­nia oraz doku­men­tację fotograficzną pow­stałych tam prac.

czy­taj dalej

Chłopcy kon­tra Basia w Kętach 5 grud­nia 2013

Po męskim i moc­nym wyda­niu muzyki pod­czas kon­certów zespołów Waglewski Fisz Emade, Krissy Matthews Band i Chaos, czas na kobiecy akcent. 13 grud­nia 2013 r. na sce­nie kęck­iego Domu Kul­tury wys­tąpi zespół Chłopcy Kon­tra Basia, znany między innymi z uczest­nictwa w pro­gramie Must Be The Music.

czy­taj dalej

Mikoła­jkowy balet na sce­nie – „Dzi­adek do Orzechów” 4 grud­nia 2013

Chcesz spędzić Mikoła­jki w szczególny sposób i poczuć odrobinę magii? Biel­skie Cen­trum Kul­tury ma niezwykłą niespodziankę dla miłośników baletu oraz „Dzi­adka do Orzechów”. Kto z nas nie zna his­torii młodej dziew­czyny, Klary, która dostaje w prezen­cie pod choinkę dzi­adka do orzechów? Kiedy zasypia po wycz­er­pu­ją­cym dniu pełnym tańców i zabawy, nagle…przeistacza się on w księ­cia, a dzięki magii oży­wiają także inne zabawki Klary. Pojaw­iają się myszy i stworzenia rodem z krainy bajek…

czy­taj dalej

Opary absurdu, czyli niety­powy mara­ton w Heliosie. Wygraj bilety! 3 grud­nia 2013

Sieć kin Helios i SPInka Film Stu­dio przy­go­towały dla Was wyjątkowy mikoła­jkowy prezent w postaci mara­tonu najbardziej absurdal­nych filmów wszechcza­sów. Zobaczy­cie kul­towe już „Wściekłe pięści węża”, „Sarnie żniwo”, „Git Kreskówki” oraz pre­mierowo „Wściekłe pięści węża 3 czyli wściekły wąż kon­tra cyborg zom­bie”! Przy­go­tu­j­cie się na brawurowe sceny walk, wyjątkowe efekty spec­jalne oraz aktorstwo na nie­s­tandar­d­owym poziomie. Daj­cie się ponieść absur­dowi! Wszys­tko to już 6 grud­nia 2013 r.! Tym­cza­sem u nas może­cie wygrać bilet dla dwóch osób na ten wyjątkowy maraton.

czy­taj dalej

Ten wstrętny gen­der! O „Białym małżeńst­wie” Tadeusza Różewicza i nie tylko… 2 grud­nia 2013

Białe małżeństwo” Różewicza, które w biel­skim Teatrze Pol­skim będzie miało swoją pre­mierę już 7 grud­nia 2013 r., to spek­takl przede wszys­tkim o poszuki­wa­niu tożsamości, o destrukcji kul­tur­owych stereo­typów „dobrego domu” i o demonach indy­wid­u­al­izmu i sek­su­al­ności budzą­cych się w głównych bohaterkach. Bardzo blisko stąd do tem­atyki gen­derowej, która budzi sporo kon­trow­er­sji i prowokuje do dyskusji. Poroz­maw­ia­jmy więc! Bab­skie Biel­sko ma przy­jem­ność zaprosić na spotkanie pt. „Ten wstrętny gen­der! O Białym małżeńst­wie Tadeusza Różewicza i nie tylko…”, które odbędzie się już 9 grud­nia 2013 r. na Małej Sce­nie. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Jezus Maria Peszek. Artys­tka zaśpiewa w Biel­sku 29 listopada 2013

Początek roku 2014 zapowiada się bardzo obiecu­jąco dla miłośników dobrej, alter­naty­wnej muzyki. 15 sty­cz­nia w Domu Muzyki BCK będziemy mogli wziąć udział w kon­cer­cie artys­tki, której chyba nikomu nie trzeba już przed­staw­iać. Maria Peszek (czyli dawna Maria Awaria, a obecna Jezus Maria Peszek) na dobre zado­mow­iła się na pol­skiej sce­nie muzycznej.

czy­taj dalej

Michał Urba­niak i Tie Break zach­wycą w BCK 27 listopada 2013

Tie Break i Michał Urba­niak, czyli kul­towa for­ma­cja jaz­zowa i bardzo znany w kraju i poza nim pol­ski skrzypek jaz­zowy, wys­tąpią w Bielsku-​Białej. Kon­cert odbędzie się 13 grud­nia 2013 r. Dla pasjonatów dobrych muzy­cznych brzmień będzie to doskon­ała okazja, by sprawić sobie piękny świąteczny prezent w postaci udzi­ału w koncercie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.