Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Portrety Kobiet

Bab­skie Biel­sko jest kobi­etą. I to jaką! Nowoczesną, dynam­iczną, z pasją, przed­siębior­czą. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naślad­owa­nia. Może i Ty się tutaj znajdziesz?

Pora na zmi­any. Roz­mowa z Elż­bi­etą Piętką 31 lipca 2014

Wielu ludzi boi się zmian. Są jed­nak takie zmi­any, które mogą wyjść nam tylko na dobre. Przekon­ała się o tym najlepiej Elż­bi­eta Piętka. W pewnym momen­cie ta nauczy­cielka z dziesię­ci­o­let­nim stażem postanow­iła całą swoją kari­erę popch­nąć na zupełnie nowe tory. Okazało się, że to, co nieświadomie robiła od lat, można zamienić w satys­fakcjonu­jącą pracę. Elż­bi­eta Piętka jest coachem — mogłyś­cie poz­nać ją między innymi pod­czas drugiego spotka­nia w ramach Forum Biel­szczanek. Bab­skiemu Biel­sku opowiada o tym, co tak mocno przy­ciągnęło ją do coachingu, o swoich zain­tere­sowa­ni­ach, które z pasją rozwija w wol­nych chwilach, o tym, co zostaw­iła za sobą.

czy­taj dalej

Swoje ciało szanuję bardzo” — rozmowa z Katarzyną Kwiecień 30 lipca 2014

Jakiś czas temu miałam przy­jem­ność spotkać się z Katarzyną Kwiecień – piercerką, dzi­ałaczką grupy Hooked Friends. Ta roz­mowa przyniosła ze sobą sporo ciekawych wątków i otworzyła mi oczy na pewne kwestie. Jest dowo­dem na to, że wokół nas żyje wielu ludzi, którzy swoim hobby, zaję­ciem speł­ni­ają także misję „otwiera­nia nas na inność”.

czy­taj dalej

Kobi­eta bierna sek­su­al­nie to założe­nie kul­tur­owe – roz­mowa z Agatą Loewe 20 lutego 2014

Czym jest dla nas sek­su­al­ność? Jak o niej roz­maw­iać? Jak naw­iązać kon­takt z włas­nym ciałem? Odpowiedź na te i inne pyta­nia będziemy miały okazję poz­nać już wkrótce. Wszys­tko to za sprawą sek­suolożki — Agaty Loewe, która wraz z sex coachem Martą Niedźwiecką w dni­ach 21 — 23 marca poprowadzi w Biel­sku warsz­taty #Kobieta#Ciało#Seks. Tym­cza­sem Agata opowiedzi­ała nam, jak to jest z sek­su­al­noś­cią jako tabu, z tol­er­ancją i nietol­er­ancją, z sek­su­alną ( r )ewolucją Polaków… Czy „Nim­fo­manka” to dobry film? Po co komu warsz­taty sek­su­al­ności? Przeczy­ta­j­cie same!

czy­taj dalej

Błędy dziedz­ic­zone z pokole­nia na pokole­nie — roz­mowa z Jolantą Reisch 10 lutego 2014

Na pol­skim rynku wydawniczym pojaw­iła się niety­powa instrukcja obsługi. Jej prak­ty­czność doce­ni­ają głównie osoby, które mają prob­lem z partnerem-​alkoholikiem. „Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi” to pozy­cja obow­iązkowa dla współuza­leżnionych, w której zna­jdą mech­a­nizmy obronne dla siebie, cenne porady, „z życia wzięte” przykłady i wiele innych. Bab­skiemu Biel­sku o (współ)pracy nad książką, stereo­ty­pach, różni­cach między piją­cymi kobi­etami a piją­cymi mężczyz­nami, a także o… książkach dla dzieci opowiada Jolanta Reisch.

czy­taj dalej

Nauka jest jedyną szansą dla afrykańs­kich dzieci — roz­mowa z Ewą Rekus 23 sty­cz­nia 2014

Jak często sta­jemy przed prob­le­mami typu: co zjeść na obiad, wypić espresso z chudym, tłustym a może bez mleka, lub: jakim kolorem poma­lować paznok­cie – met­al­icznym czy matowym. Po spotka­niu z Ewą Rekus takie prob­lemy wydają się śmieszne i nie na miejscu. His­to­ria Pani Ewy to dobry przykład na to, jak pracą i deter­mi­nacją można zmieniać rzeczy­wis­tość. Poprzez dzi­ałal­ność swo­jego Sto­warzyszenia Friend­ship Power Inter­na­tional kobi­eta stara się tworzyć równe szanse w dostępie do edukacji, ale także uczy tol­er­ancji, empatii i otwar­cia na Innego.

czy­taj dalej

Robię „swój teatr” – rozmowa z Joanną Zdradą 2 sty­cz­nia 2014

Od 7 grud­nia mamy okazję oglą­dać w Bielsku-​Białej jeden z najgłośniejszych dra­matów Tadeusza Różewicza – Białe małżeństwo – wyreży­serowany przez Joannę Zdradę. Spek­takl już przed biel­ską pre­mierą cieszył się ogrom­nym zain­tere­sowaniem i z racji tego został prze­nie­siony z małej na dużą scenę Teatru Pol­skiego. Pani Joanna zgodz­iła się poroz­maw­iać ze mną o swo­jej pracy i nie tylko.

czy­taj dalej

Doula, czyli „kobi­eta, która służy” – rozmowa z Mag­daleną Stoszek 16 grud­nia 2013

Ciąża i poród to wydarzenia wyjątkowe w życiu kobi­ety, a jed­nak niosą z sobą także wiele obaw. Przyszła mama zadaje sobie wów­czas wiele pytań: jak będzie wyglą­dać poród? Czy to będzie bardzo bolało? Czy dam radę zaopiekować się swoim maleńst­wem? Wiele kobiet coś takiego przytłacza i prz­erasta. Na szczęś­cie jest ktoś, kto może pomóc w tej sytu­acji – to doula. To ona daje wspar­cie fizy­czne i psy­chiczne pod­czas porodu oraz pier­wszych dni z dzieck­iem. Mówiąc wprost, to „przy­jaciółka od porodu”, osoba zau­fana, która pomoże przetr­wać najtrud­niejsze chwile. O tym, kim jest doula, na czym polega jej praca i o innych aspek­tach tego pięknego zawodu opowiada Mag­dalena Stoszek.

czy­taj dalej

Pani min­is­ter od wiz­erunku. Roz­mowa z Agatą Zolich 7 listopada 2013

Agata Zolich to styl­istka i pro­jek­tan­tka, właś­ci­cielka Min­is­terstwa Wiz­erunku. Właśnie do niej zgłaszają się kobi­ety i mężczyźni ze Śląska, będący w mod­owej potrze­bie. Na stałe współpracuje m.in. z por­talem diete­ty­cznym Vitalia​.pl. Jak pod­kreśla, uwiel­bia styl­i­zować mod­elki i mod­eli do sesji zdję­ciowych czy pokazów. Jest wulka­nem energii, który cią­gle poszukuje nowych wyzwań. Tylko Bab­skiemu Biel­sku zdradz­iła, jaki jest jej ideał kobi­ety, dla którego chci­ałaby projektować.

czy­taj dalej

Eufo­ria i odpowiedzial­ność — Gabriela Kap­turkiewicz o fotografii i nie tylko 14 października 2013

Fotografia złożona, niejed­noz­naczna i nieoczy­wista, mająca swoje korze­nie w podświado­mości i oniryzmie, a przy tym fotografia wrażliwa, ujaw­ni­a­jąca najroz­mait­sze inter­akcje i obserwacje — taka jest fotografia w wyko­na­niu Gabrieli Kap­turkiewicz. Zdję­cia Gabrysi może­cie oglą­dać nie tylko na jej stronach, ale też ostat­nimi czasy na blo­gach, związanych z Bielskiem-​Białą: Kwietna i SF BBa. Jed­nak zdję­cia to nie jedyna, a jedna z kilku pasji dziew­czyny. Żeglarstwo, podróże, a ostat­nio także filolo­gia czeska — tak wygląda jej codzienność.

czy­taj dalej

Bar­bara Mucha: Po modzie wędruję jak po lesie 25 lipca 2013

Eks­cen­tryczna kobi­eta o tysiącu zain­tere­sowań. Sztukę łączy z modą, modę wplata w swoje życie, blogu­jąc przy okazji, a zawodowo jest związana z inżynierią środowiska. Mieszkanka Biel­ska, biorąca udział w licznych wydarzeni­ach świata mody, pod­czas których prezen­tuje swoje kolekcje. Z Bar­barą Muchą roz­maw­iam nie tylko o inspirac­jach, ale też o porusza­niu się po mod­owych obszarach, które pen­etrować można na różné sposoby. Niek­tóre z nich przy­pom­i­nają wędrówki po lesie…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.