Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Portrety Kobiet

Bab­skie Biel­sko jest kobi­etą. I to jaką! Nowoczesną, dynam­iczną, z pasją, przed­siębior­czą. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naślad­owa­nia. Może i Ty się tutaj znajdziesz?

Bolesna per­ma­nent­ność fotografii. Roz­mowa z Martą Bogu­nią 1 lipca 2013

Jej zdję­cia, jak sama przyz­naje, opowiadają o tęs­kno­cie, skrawkach ciała, czerni i bieli, zmysłowości, mgle, koś­ci­ach, przy­wiąza­niu, łzach, zaw­iłoś­ci­ach, popękanych ustach, cieka­wości, pożą­da­niu, leże­niu na trawie, zła­manych ser­cach, delikat­ności, oczach bez wyrazu, marzeni­ach, podar­tych raj­tuzach, melan­cholii, dotyka­ją­cych się dło­ni­ach, podróżach, bliskości, tat­u­ażach, prześwitach słońca przez liś­cie, cud­ach, bliz­nach, pocałunkach. To długa lista, ale inna chyba być nie może, bo Marta Bogu­nia, mieszka­jąca w Biel­sku młoda fotografka, to niesamowicie intrygu­jąca osobowość. Bab­skiemu Biel­sku opowiada o tym, co zrobi ze zdję­ci­ami za czter­dzieści lat, a także o tym, jakie to uczu­cie spaść z drzewa w trak­cie fotografowania.

czy­taj dalej

Uczel­nia jest moją najwięk­szą pasją – roz­mowa z Ewą Madoń 20 maja 2013

Mgr inż. Ewa Madoń jest prorek­torem do spraw strate­gii i roz­woju Biel­skiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza. Pani prorek­tor niedawno dotarła do ścisłej czołówki w plebis­cy­cie „Kobi­eta na medal”. Nam opowiada o swo­jej pracy, pasji, pomysłach i inspiracjach.

czy­taj dalej

Spon­tan­icznie twor­zony muzy­czny świat. Roz­mowa z Katarzyną Zarębą 15 maja 2013

Katarzyna Zaręba jest wyjątkową kobi­etą, która swoją pasję odnalazła w muzyce. Jazz, folk, swingowe kli­maty są jej szczegól­nie bliskie, a gdy śpiewa, uwal­nia endorfiny — radość jest skutkiem muzy­cznych kreacji na najwyższym poziomie. W ubiegłym roku artys­tka wydała swoją pier­wszą płytę, inspirowaną muzyką ludową, pod znami­enną nazwą: „Po Mojymu”. Ta absol­wen­tka Insty­tutu Jazzu Akademii Muzy­cznej w Katow­icach (między innymi!), stype­ndys­tka Miasta Bielska-​Białej w dziedzinie kul­tury i sztuki i final­istka „Debi­utów” Kra­jowego Fes­ti­walu Piosenki Pol­skiej w Opolu opowiada Bab­skiemu Biel­sku o swoim miejscu w muzyce, o założonym przez siebie Insty­tu­cie Muzyki Rozry­wkowej, a także o… biżu­terii i podróżach.

czy­taj dalej

Natalia Bielawska: Kolorowe poduszki dają radość dzieciom 23 kwiet­nia 2013

Każde dziecko (a prze­cież także więk­szość z nas, dorosłych) lubi zasyp­iać w kolorowej, ładnej poś­cieli, która kojarzy się z domem rodzin­nym i daje poczu­cie bez­pieczeństwa. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy maluch jest chory. A tym bardziej, gdy musi opuś­cić znane mu, przy­jazne miejsce i przez jakiś czas prze­by­wać w szpi­talu. Kom­fort psy­chiczny dziecka zostaje zach­wiany, a dodatkowym i prze­cież niepotrzeb­nym ele­mentem jest biała poś­ciel, która w oczach malucha staje się obo­jętna i raczej mało zachę­ca­jąca do regen­er­acji sił. Co jed­nak zro­bić, by zmienić taki stan rzeczy? Ciekawe rozwiązanie pro­ponuje Natalia Bielawska, koor­dy­na­torka akcji „Uszyj Jasia”, w której udział może wziąć każdy z nas! Akcja polega na szy­ciu kolorowych poszewek na poduszki, które w świat małych pac­jen­tów lub dzieci z domów dziecka wniosą dodatkową por­cję radości. Tak właśnie „obszyto” m.in. szpi­tal w Bielsku-​Białej, ofi­arowu­jąc dziecię­cym odd­zi­ałom 200 poszewek na jaśki.

czy­taj dalej

Tem­pera­ment, zamknięty w formie. Roz­mowa z Beatą Owczarek 26 marca 2013

Jej prace cechują się wyrazistym stylem. Mocna kreska, charak­terysty­czne wypełnie­nie przestrzeni, które dodaje głębi i tajem­nic­zości, żywe (lecz nie kłu­jące w oczy) kolory, a także przy­jemna dla odbiorcy tem­atyka — takie są niek­tóre ze skład­owych graficznych prac Beaty Owczarek. Z jej obrazków przeko­rnie zerkają na nas zwierzęta. Są również liczne portrety, prezen­tu­jące wyraziste twarze… Beata jest biel­szczanką, obec­nie jed­nak mieszka w Katow­icach, gdzie studi­uje pro­jek­towanie graficzne. Tworze­nie jest dla niej pro­ce­sem poszuki­wań. Poprzez dopra­cowywanie formy prag­nie odkryć wresz­cie ostate­czny i najlep­szy sposób plas­ty­cznego zapisu swo­jego tem­pera­mentu. Pro­ces ten doku­men­tuje na blogu „Arc­tic Betty”. O swoich poszuki­wa­ni­ach, o inspirac­jach i wielu innych rzeczach opowiada Bab­skiemu Bielsku.

czy­taj dalej

Muzyka jest oceanem, ogromną przestrzenią… Roz­mowa z Mał­gorzatą Kanik 21 lutego 2013

Kocha muzykę i szuka w niej prawdy. Śpiewa i umiejęt­noś­cią tą próbuje obdarzać i zarażać także innych pod­czas prowad­zonych lekcji. Tworzy niebanalną, sutas­zową (i nie tylko!) biżu­terię. Zaczęła też przy­godę z pro­jek­towaniem ubioru, bo początkowo chci­ała jeszcze lep­iej wyek­sponować swoje naszyjniki na tle ele­ganc­kich i sub­tel­nych sukienek. Mał­gorzata Kanik zde­cy­dowanie nie może narzekać na nudę. A tyle jeszcze do zro­bi­enia! W końcu młoda artys­tka marzy o nagra­niu płyty z autorskimi piosenkami…

czy­taj dalej

Kominki na świeczki dla pięknych wnętrz. Roz­mowa z Iwoną Woj­tyłą 31 sty­cz­nia 2013

Wiele osób marzy o kominku, takim prawdzi­wym, z wesoło płoną­cym ogniem. Nie każdy jed­nak ma możli­wość taki kominek postawić u siebie – zwłaszcza, jeśli mieszka w bloku. Taką możli­wość dają pro­jekty autorstwa Iwony Woj­tyły. Kominki Design poz­wolą nam nie rezyg­nować z marzeń o pięknym i przy­tul­nym nas­troju wnętrza nawet wtedy, gdy mieszkamy w jed­nym setek mieszkań w blokowisku lub w kamienicy. Albo wtedy, kiedy mamy po prostu ochotę na odrobinę piękna w dowol­nym pomieszcze­niu. W kominkach autorstwa pani Iwony najczęś­ciej płoną… świeczki!

czy­taj dalej


Malarstwo i panowanie nad cza­sem — Maria Posłuszna 2 listopada 2012

Przy­tulne, pięknie zaaranżowane wnętrza, włas­noręcznie zdo­bione meble i akce­so­ria otaczają mnie, kiedy roz­maw­iam z Marią Posłuszną o jej pas­jach, inspirac­jach i planach. Maria to artys­tka, która kończyła biel­skie Liceum Sztuk Plas­ty­cznych (spec­jal­iza­cja: tkactwo artysty­czne) i Uni­w­er­sytet Śląski (o spec­jal­ności: malarstwo sztalu­gowe). Na kon­cie ma liczne wys­tawy indy­wid­u­alne i zbiorowe, między innymi „Zakochać się w naturze”, „Szyty Żart”, „Udany koniec na dobry początek”, „Człowiek i jego przestrzeń”. Poza mal­owaniem zaj­muje się również pro­jek­towaniem wnętrz i tkan­iną (jej miłoś­cią jest miękki, łagodny patch­work, przez­nac­zony m.in. dla dzieci).

czy­taj dalej

Styledig­ger — Joanny Glogazy blo­gowanie zaawan­sowane 9 października 2012

Joanna Glogaza jest blogerką. Ale nie byle jaką blogerką, bo blogerką inteligentną i zdys­tan­sowaną do obsesyjnej pogoni za tren­dami, a co także istotne — związaną z Bielskiem-​Białą. „Styledig­ger” to strona, na której Joanna nie tylko pokazuje tysią­com inter­nautów swój styl, ale też niebanalne zdję­cia z najróżniejszych mag­icznych miejsc na mapie Pol­ski i świata. Blog Joanny to jed­nak nie same fotografie. To też ciekawe i przy­cią­ga­jące tek­sty, którymi je opa­truje. Z Joanną Glogazą roz­maw­iam o prowadze­niu bloga, sile przy­cią­ga­nia najlep­szych „szafi­ars­kich” stron inter­ne­towych, a także innych pas­jach Styledigger.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.