Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Portrety Kobiet

Bab­skie Biel­sko jest kobi­etą. I to jaką! Nowoczesną, dynam­iczną, z pasją, przed­siębior­czą. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naślad­owa­nia. Może i Ty się tutaj znajdziesz?

Pasja lata­nia — portret Marii War­dasówny 3 października 2012

Jej imię i nazwisko wielu osobom, zwłaszcza młodym, nie mówi nic. Tym­cza­sem Maria War­dasówna była kobi­etą nietuzinkową, pasjonatką lot­nictwa, gór i … moto­cykli. W okre­sie, gdy kobi­ety coraz częś­ciej się usamodziel­ni­ały, ale wciaż jeszcze nie robiły wielu “męs­kich” rzeczy, ona gro­madz­iła takie doświad­czenia, których mógłby jej poza­z­droś­cić nieje­den mężczyzna.

czy­taj dalej

Zmarła arcyk­siężna Maria Krystyna Hab­s­burg 2 października 2012

Dzisiaj nad ranem zmarła arcyk­siężna Maria Krystyna Hab­s­burg. Rzecznik żywieck­iego ratusza poin­for­mował, że pogrzeb odbędzie się praw­dopodob­nie w przyszłym tygod­niu. Arcyk­siężna zostanie pochowana w rodzin­nym grobowcu w konkat­e­drze żywieck­iej.
 

czy­taj dalej

Adopcja — sprawa trudna i piękna. Roz­mowa z Tatianą Fajkis 31 sierp­nia 2012

Dom pod lasem w cichej, spoko­jnej okol­icy. Obok wejś­cia dziecięce row­erki, wózek. Za domem zbu­dowana z drewna „baza” — które dziecko nie marzyło kiedykol­wiek o sekret­nym domku, w którym mogłoby się bawić i powierzać tajem­nice swoim małym przy­ja­ciołom? Tak mieszka Tatiana Fajkis, autorka książki o adopcji „Listy do Laury”, z mężem i trójką dzieci — Laurą, Darią i Bogusiem. Obie dziew­czynki są adop­towane. Dla malutkiego chłopczyka jest to rodz­ina zastępcza. Z panią Tatianą roz­maw­iamy o wszys­tkim, co związane z adopcją i stanowie­niem zastępczej rodziny — o tym, jak cud­ownie jest móc zaopiekować się dzieck­iem i pokochać je, o prob­lemach i adop­cyjnych pro­ce­du­rach, o świado­mości malucha…

czy­taj dalej

Spraw­iedliwa wśród biel­szczan 7 sierp­nia 2012

Darię Czar­necką na pewno możemy zal­iczyć do biel­szczanek niezwykłych, choć w innym znacze­niu, niż więk­szość bohaterek naszego cyklu. 24-​latka z Bielska-​Białej nie zaj­muje się bowiem modą ani żadnymi sprawami typowo kobiecymi, nie jest znaną cele­bry­tką i nie prowadzi włas­nego biz­nesu. Co więc robi? Na co dzień pomaga weter­a­nom wojen­nym i wysłuchuje ich opowieści, będą­cych naj­ciekawszą lekcją his­torii. Wiedzy na temat cza­sów wojny mógłby jej poza­z­droś­cić nieje­den nauczy­ciel. Ostat­nio Daria znalazła się w gronie osób, które otrzy­mały od dyrekcji Państ­wowego Muzeum Auschwitz-​Birkenau nagrodę “Gdyby zabrakło dziesię­ciu…”. Jest to wyróżnie­nie naw­iązu­jące do bib­li­jnej his­torii o dziesię­ciu spraw­iedli­wych, którzy byli potrzebni do ocale­nia Sodomy.

czy­taj dalej

Baba, którą zesłał Bóg? 30 lipca 2012

Pisze tek­sty, śpiewa, kom­ponuje, wys­tępuje w teatrze. W plebis­cy­cie “Poli­tyki” i “Wprost” znalazła się w setce najwybit­niejszych artys­tów min­ionego stule­cia. Jest spełnioną kobi­etą, a przez to szczęśliwą matką, choć wolałaby poświę­cać córce więcej czasu. Renata Prze­myk jedną trze­cią swo­jego życia spędz­iła nad Białą i zawsze z chę­cią wraca do swo­jego rodzin­nego miasta.

czy­taj dalej

Olimpijki z Podbeskidzia 26 lipca 2012

Lada dzień rozpoczną się Igrzyska Olimpi­jskie w Lon­dynie. Wśród pol­s­kich reprezen­tan­tów rozlicznych sportów, którzy już są w bry­tyjskiej stol­icy, jest także kilka pań, pochodzą­cych z Podbeskidzia. Każda z nich dobrze przy­go­towana, każda zde­ter­mi­nowana i w głębi duszy licząca na medal. Trzy­mamy kciuki i gorąco będziemy kibi­cować zawod­niczkom, a tym­cza­sem zachę­camy do bliższego zapoz­na­nia się z uczest­niczkami Olimpiady.

czy­taj dalej

Marzenia o raju czyli nowa odsłona bluzy 9 lipca 2012

Jest UHM.ANYWAY. „kolorowym streetwearem”, jest „nos­tal­gicznym tumblr’em na bluzie”. Przede wszys­tkim zaś jest niebanal­nym pomysłem, który przyszedł do głowy Adzie Piekarskiej i został przez nią zre­al­i­zowany. Wydawać by się mogło, że bluza jak to bluza, nie jest niczym nadzwycza­jnym – ot, ciepła rzecz do noszenia z innymi, raczej mało ele­ganckimi ciuchami. Uhm znosi jed­nak doty­chcza­sowe myśle­nie o tym ele­men­cie ubioru. Bluzy Ady, która pochodzi z Bielska-​Białej, charak­teryzują się doskon­ałym połącze­niem kolorów, fotografii i napisów. No i mają ten specy­ficzny kli­macik, będący owocem prawdzi­wej pasji i przy­cią­ga­jący tysiące ludzi. W ofer­cie Uhm’a zna­j­dują się także inne rzeczy – leg­ginsy, spód­niczki i torby, jed­nak to bluzy były przy­czyną niesamowicie udanego debi­utu marki.

czy­taj dalej

Biel­szczanka, którą powinny znać wszys­tkie dzieci 5 lipca 2012

Jest autorką pier­wszej i jedynej baśni o Bielsku-​Białej. Otrzy­mała wiele nagród za swoją twór­c­zość, jed­nak najwięk­szą satys­fakcję sprawia jej śmiech dzieci, które słuchają napisanych przez nią opowiadań. Jest rodow­itą biel­szczanką, ale stolica Podbeskidzia nie do końca chyba to doce­nia… Renata Piątkowska powinna być obow­iązkową „pozy­cją” w bib­lioteczce każdego biel­skiego rodzica.

czy­taj dalej

Dusza zak­lęta w biżu­terii — Mari­aela 28 czer­wca 2012

Mari­aela to nazwa marki, którą kojarzyć powinien każdy, kto lubuje się w biżu­terii artysty­cznej, twor­zonej z wielką pasją i wyczu­ciem. Jej autorką jest Elż­bi­eta Rymkowska, biel­szczanka “od pokoleń”, która opowiada o pięknie kamieni, Bielsku-​Białej, kreaty­wnych biel­szczankach, tworze­niu biżu­terii i kilku innych tematach.

czy­taj dalej

Życie upływa jej na speł-​nianiu marzeń 14 czer­wca 2012

Rzesze Polaków z zamiłowaniem słuchają jej utworów zapewne nie mając poję­cia, że rysowała poszczególne fazy jed­nego z ostat­nich odcinków Rek­sia! Iwona Loranc, pol­ska piosenkarka, aktorka, związana z Teatrem Pol­skim w Bielsku-​Białej, Teatrem Kome­dia w Warsza­wie i Teatrem Korez w Katow­icach. Zdoby­w­czyni wielu prestiżowych nagród na fes­ti­walach poezji i piosenki artysty­cznej. Pochodzi z Bielska-​Białej i mimo że tu nie mieszka czuje się bielszczanką.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.