Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Portrety Kobiet

Bab­skie Biel­sko jest kobi­etą. I to jaką! Nowoczesną, dynam­iczną, z pasją, przed­siębior­czą. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naślad­owa­nia. Może i Ty się tutaj znajdziesz?

Kaz­imiera, która rozruszała Białą 3 czer­wca 2012

Choć nie brak współczes­nych biel­szczanek, które zasługują na poświęce­nie im kilku akapitów tek­stu, nie można zapom­i­nać o pani­ach, żyją­cych w danym Biel­sku lub Białej, które zapisały się w his­torii tych miast. Zwłaszcza, że im dalej w przeszłość sięgamy, tym trud­niej było kobi­etom zaz­naczyć swoją obec­ność, czy dzi­ałal­ność w życiu pub­licznym zdomi­nowanym raczej przez mężczyzn. Jedną z takich kobiet, o których niewąt­pli­wie warto pamię­tać i pisać jest Kaz­imiera Alberti. Kilka dni temu (28 maja 2012r.) obchodzil­iśmy 50 rocznicę śmierci poetki, powieś­ciopis­arki i ani­ma­torki życia społeczno-​kulturalnego w naszym mieś­cie w okre­sie międzywojennym.

czy­taj dalej

Zami­ast obow­iązku – pasja. Roz­mowa z Lucyną Kozień 25 kwiet­nia 2012

Jest sze­fową jed­nego z najlep­szych teatrów lalkowych w Polsce. Z Banialuką związana jest już od ponad 30 lat! W trak­cie jej kadencji przed­staw­ienia i aktorzy otrzy­mali kilka­dziesiąt ważnych nagród. W ubiegłym roku teatr zagrał 383 przed­staw­ienia, które obe­jrzało ponad 70 tysięcy widzów! Mimo tych wszys­t­kich niewąt­pli­wych sukcesów Lucyna Kozień wciąż jest postacią dość anon­i­mową, nawet w swoim mieście.

czy­taj dalej

Karolina Ścieszka — nas­to­let­nia mis­trzyni 10 kwiet­nia 2012

Ma jeszcze naś­cie lat, a na swoim kon­cie juniorskie złoto mis­tr­zostw Europy i seniorskie sre­bro mis­tr­zostw świata. Wielokrot­nie god­nie reprezen­towała nasze miasto i niemal z każdych zawodów przy­woz­iła worek medali. Karolina Ścieszka trenuje karate od ośmiu lat, jak widać z wyśmien­i­tymi rezul­tatami, ale w przyszłości chce zostać weterynarzem…

czy­taj dalej

Pię­kno niejedno ma imię… Wywiad z Ewą Sychowską 2 kwiet­nia 2012

Cho­ciaż ma dopiero 25 lat z pewnoś­cią zasługuje na miano kobi­ety sukcesu. Piękna i przed­siębior­cza właś­ci­cielka Agencji Promocyjno-​Reklamowej EVE MOD­ELS Ewa Sychowska jest spec­jal­istą do spraw pro­mocji i reklamy w katow­ickim odd­ziale RMF MAXX. I choć na swoim kon­cie ma liczne tytuły miss, to z sen­ty­mentem wspom­ina swój pier­wszy udział w konkur­sie Miss Żywiec­czyzny 2008. Uważa, że recepta na sukces jest prosta: Trzeba kochać to co się robi! Do tego jed­nak potrzeba nie tylko ogrom­nego zaan­gażowa­nia i odwagi, ale życzli­wych ludzi, którzy spotkani cza­sem przy­pad­kiem mogą odmienić los…

czy­taj dalej

Kiedy prze­wod­niczącą jest kobi­eta… 14 marca 2012

Z prze­wod­niczącą Gminy Żydowskiej w Bielsku-​Białej – Dorotą Wiewiórą roz­mawia Mag­dalena Pawłowska

czy­taj dalej

Mis­trzyni doce­niona po 20 lat­ach 13 marca 2012

Jej wychowankowie zdobyli 46 medali mis­tr­zostw Pol­ski, byli także medal­is­tami mis­tr­zostw świata. Sama również wielokrot­nie stawała na podium mis­tr­zostw Pol­ski oraz reprezen­towała nasz kraj na mis­tr­zost­wach Europy. Mimo tych osiąg­nięć niewielu biel­szczan słyszało o Katarzynie Michałek. Na szczęś­cie dostrzegł ją prezy­dent Bielska-​Białej Jacek Kry­wult i pod­czas tegorocznej gali wręczenia Har­nasiów – nagród przyz­nawanych najlep­szym biel­skim sportow­com — pani Katarzyna otrzy­mała z rąk prezy­denta hon­orowe wyróżnie­nie za 20 lat pracy z młodzieżą w sekcji bry­dża sportowego SKS Olimpijczyk.

czy­taj dalej

Żyję z pasji. Portret fotografki Ani Pawlety 9 marca 2012

Wys­tępowała w TVP 2, udzielała wywiadów najpop­u­larniejszym pol­skim mag­a­zynom. Na sesje jeździ do Warszawy, Wrocławia, czy Krakowa, w tym samym cza­sie jest szczęśliwą mamą dwójki wesołych dzieci­aków. Żyje z pasji, a pasja jest jej życiem. Ania Pawleta najbardziej lubi robić zdję­cia maluszkom, jed­nak cały czas odkrywa nowe dziedziny fotografii, które dają jej wiele radości.

czy­taj dalej

(Nie)zwykłe życie zwykłej biel­szczanki 2 marca 2012

Kasia Adamczyk-​Tomiak kilka lat temu skończyła biel­ską „piątkę” i zafas­cynowana światem elek­tronów i studni kwan­towych rozpoczęła stu­dia na kierunku fizyka na Politech­nice Wrocławskiej. Ten ścisły umysł nie zamierzał jed­nak siedzieć za biurkiem i za książkami, postanowił wyruszyć w świat. W między­cza­sie pochodząca z Bielska-​Białej Kasia poz­nała obec­nego męża, z którym zaraz po stu­di­ach wzięła ślub w stylu… bol­ly­wodzkim. Razem z Piotrkiem odbywa teraz roczną podróż „Zygza­kiem Przez Świat”, pokazu­jąc, że chcieć to móc. Wkrótce na łamach Bab­skiego Biel­ska zaczną ukazy­wać się relacje z Kasi podróży.

czy­taj dalej

Trzy kobi­ety, wspólna idea – już od 11 lat! 28 lutego 2012

Trzy niezwykłe kobi­ety, wspól­nie prowadzące Szkołę Rodzenia pod Szyn­dziel­nią. Pasjonatki, które jak same mówią, czują się w swo­jej pracy spełnione. Były również naszymi ekspertkami pod­czas listopad­owej imprezy „Bab­skie Biel­sko w ciąży”. Roz­maw­iamy dzisiaj z Pani­ami: Mał­gorzatą Osowską, Mal­winą Okrze­sik i Beatą Pyjur.

czy­taj dalej

Dźwięki, wibracje i śpiewa­jące misy 24 listopada 2011

Zgod­nie z wyobraże­ni­ami ludzi Wschodu człowiek i cały świat pow­stał z dźwięku, zatem sam jest dźwiękiem i aby być zdrowy musi żyć w har­monii ze sobą i światem. (www​.hima​vanti​.word​press​.com). Alek­san­dra Żochowska, z którą dzisiaj roz­maw­iamy jest nauczy­cielkąj ogi oraz ter­apeutką dźwiękiem i pod­czas III świątecznej edy­cji naszego fes­ti­walu (3.12.2011) zaprasza na 2 kon­certy gongów i mis tybetańskich.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.