Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Portrety Kobiet

Bab­skie Biel­sko jest kobi­etą. I to jaką! Nowoczesną, dynam­iczną, z pasją, przed­siębior­czą. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naślad­owa­nia. Może i Ty się tutaj znajdziesz?

Jestem Kobi­etą! 26 października 2011

Kobi­eta, która stworzyła w Bielsku-​Białej lokal spec­jal­nie dla Pań, w którym mogą naw­iązy­wać nowe zna­jo­mości, odkry­wać siebie, zdoby­wać wiedzę na różné tem­aty, brać udział we wspól­nych wyjaz­dach i warsz­tat­ach. Mowa o Mał­gorza­cie Rijn­vis, właś­ci­cielce lokalu Vagina Café, której syl­wetkę przed­staw­iamy poniżej. 

czy­taj dalej

Pieprz i wanilia 12 października 2011

O stylu, modzie i restau­racji Nowy Świat z Anną Cebo roz­mawia Mag­dalena Pawłowska. Pikantno-​słodkie sko­jarze­nie? Czemu nie? Choć wcześniej wymyślił ten tytuł T. Halik z E. Dzikowską i ochrz­cili nim nieza­pom­ni­any cykl pro­gramów podróżniczych, mnie on nieod­par­cie kojarzy się z Anną – Anną Cebo, której styl jest metaforą podróży w zapom­ni­ane już nieco rewiry zwane modą.

czy­taj dalej

Żyję w zgodzie z naturą 4 marca 2012

Roz­mowa z Magdą, biel­szczanką, właś­ci­cielką nowo otwartego sklepu z nat­u­ral­nymi kos­me­tykami Myd­lar­nia u Franciszka.

czy­taj dalej

Doba ma tylko 24 godziny 26 wrześ­nia 2011

Alicja Zalewska właś­ci­cielka cukierni Cia­cho­ma­nia opowiada o swoich kuli­narnych pas­jach, real­i­zowa­niu marzeń. I jak prowadzi się własny biznes, będąc mamą.

czy­taj dalej

Zwycza­jna kobi­eta w niezwycza­jnych wyzwa­ni­ach codzi­en­ności 18 wrześ­nia 2011

Roz­mowa z Panią Agnieszką Michal­ską – panią domu, kobi­etą real­izu­jącą się w pracy, ale przede wszys­tkim matką: 8-​letniej Emilki i 7-​letniego Radka, cier­piącego na autyzm — o prze­ci­wnoś­ci­ach losu i zma­gani­ach z trud­noś­ci­ami syna. Ta roz­mowa będzie lekcją otuchy dla kobiet, będą­cych w podob­nej sytu­acji, a także pokory dla tych, których drobne prob­lemy wydają się mieć kuri­ozalne znacze­nie. Zwycza­jnie o niezwycza­jnych sprawach…

czy­taj dalej

Mój zawód — moja pasja 11 wrześ­nia 2011

Praca w kor­po­racji dawała jej poczu­cie pewnego bez­pieczeństwa, ale pomysł na prowadze­nie małego, przy­tul­nego butiku dojrze­wał w jej głowie od kilku lat. Pod­jęła wyzwanie, otworzyła własny sklep i dzisiaj uważa, że warto było zaryzykować i real­i­zować swoje zawodowe pasje. Roz­maw­iamy z Ewą Glonek-​Nowak, właś­ci­cielką butiku Coco Shop w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Rodz­ina zastępcza — przy­jazna opieka i troska o dziecko 31 sierp­nia 2012

W artykule zna­jdziecie infor­ma­cje i wskazówki jak zostać rodz­iną zastępczą i do kogo w Bielsku-​Białej można się zwró­cić po pomoc i dodatkowe infor­ma­cje. O szczegółach roz­maw­iamy z Marzeną Kłap­cią - członkiem Towarzystwa Psy­chopro­fi­lak­ty­cznego w Bielsku-​Białej oraz trenerem rodzin zastępczych.

czy­taj dalej

Tylko głu­piec nie jest ciekawy świata — o podróżach pani Ani 16 sierp­nia 2011

Każdy może podróżować, wystar­czy trochę oszczęd­ności i dobra orga­ni­za­cja. Biel­szczanka pani Ania Martynowicz-​Woźniak jest dowo­dem na to, że nie trzeba mieć dwudzi­estu lat, by spać pod namiotem ani wielkiej sumy na kon­cie, aby zwiedzać naj­dal­sze zakątki świata.

czy­taj dalej

Grażyna Chorąży –Perła Podbeskidzia 11 sierp­nia 2011

O bez­in­tere­sownej dzi­ałal­ności na rzecz biel­skiego społeczeństwa i prob­lemach, jakie można napotkać prowadząc dzi­ałal­ność chary­taty­wną opowiada Grażyna Chorąży – Prezes Sal­wa­to­ri­ańskiego Sto­warzyszenia Hos­picyjnego i jed­nocześnie zdoby­w­czyni” Perły Podbeskidzia 2011″.

czy­taj dalej

Kobieca ener­gia w misji ochrony biel­skiego kli­matu 7 sierp­nia 2011

Roz­mowa z Katarzyną Kor­das o zarządza­niu domową energią oraz proeko­log­icznej kam­panii Engage real­i­zowanej również w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.