Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Kwaśna, żółta, zdrowa — oblicza cytryny 30 lipca 2014

Cytryna, mimo że taka niepo­zorna i często niedoce­ni­ana przez swój kwaśny smak, ma wiele zdrowot­nych zalet. Zaw­iera w sobie dużo wit­a­miny C, B1, kwasu cytrynowego oraz ole­jków eterycznych. Prawdziwą kari­erę zro­biła po 1720 roku, kiedy odkryto, że jest cud­ownym lekiem na szko­r­but. Jej właś­ci­wości wyko­rzys­tu­jemy w far­makologii, kos­me­tyce oraz przy codzi­en­nych domowych czynnościach.

czy­taj dalej

Ciążowe mdłości? Pokonaj je! 30 lipca 2014

Poranne mdłości są jed­nym z pier­wszych i najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych objawów ciąży. Cierpi na nie więcej niż 70% ciężarnych, a trwają one przez niemal cały pier­wszy trymestr. Jak wal­czyć z tą przykrą dolegliwością?

czy­taj dalej

Zum­bat­hon — w Biel­sku zatańczą dla Ama­zonek 28 lipca 2014

9 sierp­nia 2014 roku, w sobotę, czekają nas 4 godziny niesamowitej tanecznej zabawy w kli­mat­ach zumby. Odbędzie się wtedy między­nar­o­dowy chary­taty­wny mara­ton na rzecz Sto­warzyszenia Biel­s­kich Ama­zonek. Zumba jest połącze­niem fit­nessu z wszelkimi możli­wymi sty­lami tańca, a latynoskie rytmy spraw­iają, że na każdej twarzy pojawia się uśmiech. Zumba jest dla każdego — starszych, młod­szych, kobiet, mężczyzn. Nie ma ograniczeń! Sierp­niowy mara­ton poprowadzi blisko 20 instruk­torów! Pole­camy gorąco!

czy­taj dalej

Kreaty­wne kam­panie antyniko­tynowe 23 lipca 2014

Świado­mość Polaków, jeśli chodzi o szkodli­wość pale­nia papierosów, jest wysoka. Każdy z nas zna osobę, która pali lub pal­iła, a teraz ma poważné prob­lemy ze zdrowiem. Jed­nak ta nasza świado­mość nie przekłada się na społeczne realia. Pal­imy coraz więcej, kon­takt z papierosami zaczy­na­jąc często już w bardzo młodym wieku.

czy­taj dalej

Sportowe biustonosze — bielizna do zadań spec­jal­nych 16 lipca 2014

Obec­nie Polki upraw­iają coraz więk­szą ilość sportów — jeżdżą na row­erze, bie­gają, a także chodzą na siłownię. Jed­nak nie każda z pań zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest dobór odpowied­niego biustonosza.

czy­taj dalej

Lato w mieś­cie — sport i samoo­brona 15 lipca 2014

Dla wszys­t­kich osób spędza­ją­cych lato w mieś­cie jak co roku Biel­sko – Bial­ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor­ga­ni­zował cykl bezpłat­nych imprez sportowo – rekrea­cyjnych, „Lato w mieś­cie na sportowo 2014”. W tym roku w ofer­cie, oprócz stan­dar­d­owych pozy­cji zawodów sportowych czy warsz­tatów tenisa stołowego, nauki jazdy na rolkach, pły­wa­nia czy tańca pojawia się parę nowych, ciekawych propozy­cji – każdy zna­jdzie coś dla siebie.

czy­taj dalej

Weź udział w warsz­tat­ach fla­menco! Konkurs 10 lipca 2014

Szkoła Tańca Fuego Fla­menco zaprasza na week­endowe warsz­taty fla­menco, które będą miały miejsce już w najbliższą sobotę, 19 lipca 2014 roku. W pro­gramie zna­jdziemy między innymi tan­gos dla początku­ją­cych. Warsz­taty będą świetną okazją, by pod­szkolić swoje umiejęt­ności lub zapoz­nać się z fla­menco, odkry­wa­jąc jego pię­kno. Każda z nas zna­jdzie więc coś dla siebie!

czy­taj dalej

Rzą­dowe in vitro: kto sko­rzysta i co otrzyma? 9 lipca 2014

Ruszają kwal­i­fikacje par do zabiegów in vitro finan­sowanych przez państwo. Kto może sko­rzys­tać z bezpłat­nych zabiegów i na jaką pomoc możemy liczyć w ramach refundacji?

czy­taj dalej

Polka w gabinecie gineko­log­icznym. Czego oczekuje? 7 lipca 2014

Wiele mówi się o tym, dlaczego kobi­ety unikają wizyt gineko­log­icznych, odwiedzają lekarza dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś niepoko­jącego, i co je pow­strzy­muje przed zad­ban­iem o własne zdrowie. Sku­pi­a­jąc się na tym, jak jest, zapom­i­namy o tym, co najważniejsze – jak właś­ci­wie powinno być? Jak my same wyobrażamy sobie wiz­ytę u ginekologa? Co decy­duje o wyborze danego spec­jal­isty? Jaki, naszym zdaniem, powinien być ide­alny lekarz? Jak się okazuje, nasze wyobraże­nia i oczeki­wa­nia wcale nie wykraczają ponad stan­dard. Dlaczego tak trudno je spełnić?

czy­taj dalej

Pobiegną po serce zbója w Szczyrku! 4 lipca 2014

Już 6 lipca 2014 roku po raz czwarty odbędzie się w Szczyrku Bieg Po Serce Zbója Szczyrka. Na wydarze­nie zapraszają Sto­warzysze­nie Zbója Szczyrka, Miasto Szczyrk oraz Sto­warzysze­nie Świa­towe Igrzyska Poloni­jne „Polo­nia – Aus­tria”. Będzie to impreza sportowo-​rekreacyjna o charak­terze chary­taty­wnym, mająca na celu wspar­cie Fun­dacji Roz­woju Kar­diochirurgii im. prof. Zbig­niewa Religi w Zabrzu, a także pomoc celom lokalnym.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.