Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Tenisowy poje­dynek znanych artys­tów kole­jny raz w Jaworzu 7 sierp­nia 2013

Ósmy raz, w dni­ach 13 – 15 sierp­nia 2013 r., korty jaworza­ńskiego SPA Hotelu Jawor staną się areną roz­gry­wek znanych pol­s­kich oso­bis­tości. Beskid Cup — Turniej Tenisa Ziem­nego Artys­tów Pol­s­kich w tegorocznej swo­jej edy­cji przy­ciąg­nie takie sławy jak Krzes­imir Dęb­ski, Jan Englert, Piotr Gąsowski czy Karol Stras­burger. Wstęp na korty pod­czas sportowych zma­gań o Puchar Prezy­denta Miasta Bielska-​Białej pod patronatem Wice­marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego jest dla pub­liczności bezpłatny.

czy­taj dalej

Bądź zdrów” — szósta edy­cja Pikniku 5 sierp­nia 2013

Po raz szósty w Biel­sku odbędzie się plen­erowy piknik „Bądź zdrów”, orga­ni­zowany przez Spółdziel­nię Mieszkan­iową Złote Łany i Fun­dację Akty­wności Społecznej Złote Łany. 11 sierp­nia będzie okazja do sko­rzys­ta­nia z roz­maitych atrakcji, w tym licznych bezpłat­nych badań, prelekcji i kon­sul­tacji z lekarzami. Wszys­tko to, by nauczyć się lep­iej dbać o swoje zdrowie. Poza częś­cią medy­czną miejsce będzie miała także ta artystyczna.

czy­taj dalej

Zbadaj piersi za darmo! Dziś i jutro w Bielsku-​Białej 1 sierp­nia 2013

Jeszcze tylko dziś i jutro (23 sierp­nia) biel­szczanki pomiędzy 5069 rok­iem życia będą mogły sko­rzys­tać z dar­mowych usług mam­mobusu, który zaparkował przed Gem­ini Park. Obec­nie nikomu już chyba nie trzeba tłu­maczyć, jak bardzo ważné są okre­sowe bada­nia mam­mo­graficzne, które mogą ura­tować życie.

czy­taj dalej

Zad­baj o swoje serce! Bezpłatne bada­nia 31 lipca 2013

Nie czekaj, aż stan two­jego zdrowia uleg­nie pogorsze­niu. Choroby układu krąże­nia, a w szczegól­ności choroba niedokr­wi­enna serca, nad­ciśnie­nie tęt­nicze i hiper­c­ho­les­terolemia wciąż są w Polsce najczęst­szą przy­czyną zgonów! Prze­badaj się i sko­rzys­taj z porad spec­jal­istów za darmo już 4 sierp­nia, w pasażu biel­skiego Tesco.

czy­taj dalej

Upał, bezmyśl­ność i zamknięty samochód 29 lipca 2013

Mamu­sia i tatuś wysi­adają „na chwilkę” — chcą zro­bić szy­bkie zakupy, załatwić pilną sprawę, która z pewnoś­cią nie zajmie dużo czasu. Dziecko zostaje w samo­chodzie, bo na „momen­cik” nie ma prze­cież sensu go wyj­mować. Część z nich fak­ty­cznie wraca po rzec­zonej chwili. Inni — po dłuższym cza­sie. Są też tacy, którym zdarza się o dziecku po prostu… zapom­nieć. Jeśli dodamy do tego ciepły, letni dzień i to, że samochód jest zamknięty (prze­cież nie zostawią otwartego, prawda?), co bardzo utrud­nia pomoc ludzi postron­nych, otrzy­mamy gotową tragedię. I nie jest to tylko przy­padłość Amerykanów. Co roku bezmyśl­noś­cią wykazują się też polscy rodzice.

czy­taj dalej

Przyszła mama zadaje pyta­nia 25 lipca 2013

Jaka będzie płeć dziecka? Czy dziecko urodzi się zdrowe? Kiedy i jakie bada­nia wykonać w cza­sie ciąży? Przyszłe mamy przez 9 miesięcy zadają sobie wiele pytań, mają wiele wąt­pli­wości. Niek­tóre z nich rozwiewają się same. Na trudne pyta­nia odpowiedzi zna­j­duje nowoczesna medycyna.

czy­taj dalej

Sport a ból stawów 26 lipca 2013

Chcąc akty­wnie spędzać czas, upraw­ia­jąc daną dyscy­plinę sportową lub wykonu­jąc innego rodzaju ćwiczenia, należy zwró­cić baczną uwagę na stan swoich stawów. Nie każda forma akty­wności ruchowej pozy­ty­wnie wpływa na ich kondy­cję. Ist­nieją dyscy­pliny sportowe, które wywier­ają nieko­rzystny wpływ na dany rodzaj stawów. Przykład­owo, długie treningi gry w tenisa, pod­czas których sto­suje się cyk­liczne ruchy obro­towe, sprzy­jają kon­tuzjom stawów łokciowych. Nato­mi­ast stawy kolanowe i skokowe wrażliwe są nagłe skręty, np. pod­czas gry w piłkę nożną, jak również na skoki z dużej wysokości. Długie treningi piłki siatkowej, a zwłaszcza dość częste ser­wowanie piłki, z pewnoś­cią odcisną swój ślad na stawach barkowych. W trak­cie pod­noszenia ciężarów lub trenowa­nia sportów siłowych dużemu obciąże­niu zostają pod­dane stawy kręgosłupa.

czy­taj dalej

Kuli­narne pułapki — czego nie powinna spoży­wać przyszła mama? 26 lipca 2013

Okres ciąży to nie tylko radość z wyczeki­wa­nia na dziecko, ale także wiele ograniczeń, z którymi musi zmierzyć się przyszła mama, a które mają na celu zapewnie­nie jej potomkowi praw­idłowy rozwój. Ciężarne powinny szczegól­nie zwracać uwagę na to co jedzą, gdyż to najkrót­sza droga do zaszkodzenia maluszkowi. Które pro­dukty żywnoś­ciowe są bezwzględ­nie zabro­nione w ciąży oraz jaka dieta zapew­nia dziecku bez­pieczny i zdrowy rozwój?

czy­taj dalej

Oblizy­wać smoczek czy nie oblizy­wać? 26 lipca 2013

Każdy z nas kojarzy taką scenkę. Młoda matka próbuje okiełz­nać około roczne dziecko. Wkłada­jąc je do wózka, nie mając sześ­ciu rąk wkłada smoczek do swoich ust, a chwilę potem przekazuje go dziecku. Wśród obser­wa­torów wys­tąpią dwa rodzaje reakcji: święte oburze­nie, albo pełné zrozumienie.

czy­taj dalej

W gorące dni czas na… gorącą herbatę 23 lipca 2013

Ileż prawdy jest w piosence mis­trzów Przy­bory i Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, którzy śpiewają: „Bo póki ciebie, ciebie nam pić, póty jak w niebie, jak w niebie nam żyć, herbatko, herbatko, herbatko”. Herbaty – zarówno pite na gorąco jak i na zimno – mają wiele różnych właś­ci­wości, z których spora część istotna jest szczegól­nie latem. Warto o nich wiedzieć, by nasz orga­nizm miał wszys­tko, czego potrzeba mu w upalne dni, a tym samym, by nasze codzi­enne samopoczu­cie było jak najlepsze.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.