Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

NIFTY, czyli rewolucja w bada­ni­ach pre­na­tal­nych 20 czer­wca 2013

NIFTY (Non-​Invasive-​Fetal-​Trisomy) to niein­wazyjny, pre­na­talny test prze­siewowy określa­jący ryzyko wys­tąpi­enia tri­somii płodu. Na pod­stawie opub­likowanego w cza­sopiśmie „Lancet” odkrycia naukowego wykazu­jącego obec­ność krót­kich frag­men­tów DNA dziecka we krwi obwodowej matki, naukowcy z Insty­tutu BGI opra­cow­ali skuteczną, niein­wazyjną metodę określa­nia ryzyka tri­somii jeszcze w życiu płodowym. W opar­ciu o zaawan­sowaną tech­nologię NGS (ang. Next Gen­er­a­tion Sequenc­ing – sek­wencjonowanie nowej gen­er­acji) oraz anal­izę bioin­for­maty­czną NIFTY umożli­wia wyse­lekcjonowanie DNA dziecka oraz wyk­lucze­nie z wysokim praw­dopodobieńst­wem najczęst­szych tri­somii płodu, w tym zespołu Down’a. Do przeprowadzenia bada­nia wystar­cza ok. 10 ml krwi żylnej matki pobranej jak do stan­dar­d­owego bada­nia morfologicznego.

czy­taj dalej

Udo­mowić infekcję — domowe sposoby na infekcje intymne pod lupą 18 czer­wca 2013

Fora inter­ne­towe pękają od różnego rodzaju porad i „sprawd­zonych” wskazówek na temat tego, jak wal­czyć z infekcją intymną na własną rękę — bez kon­sul­tacji z lekarzem. Twórcy kam­panii „Kobiecość niejedno ma imię” postanow­ili przyjrzeć się tym najbardziej popularnym.

czy­taj dalej

Owoce w diecie niemowlaka 17 czer­wca 2013

Dieta dziecka powinna być bogata w owoce i warzywa. To bez­cenne źródło wit­a­min i min­er­ałów oraz prawdziwa inwest­y­cja w rozwi­ja­jący się układ odpornościowy.

czy­taj dalej

Deka­log żywienia małego dziecka 12 czer­wca 2013

Przed­staw­iciele żłobków pub­licznych z 14 miast w Polsce opra­cow­ali w ramach pro­gramu „1000 pier­wszych dni dla zdrowia” 10 zasad zdrowego żywienia dzieci do 3. roku życia. „Deka­log żywienia małego dziecka” opisuje stan­dardy, które zapew­ni­ają odpowied­nią jakość jadłospisów w placówkach opieki wczesnodziecięcej.

czy­taj dalej

Biel­ska instruk­torka pole dance wicemistrzynią Pol­ski 11 czer­wca 2013

Mał­gorzata Jur­czek, instruk­torka biel­skiej szkoły Cubana Pole Dance Stu­dio, 31 maja w Skaryszewie wzięła udział w eli­tarnych Mis­tr­zost­wach Pol­ski Pole Dance. Biel­szczanka zajęła drugie miejsce, tym samym sta­jąc się wicemistrzynią Pol­ski w Pole Dance. Nagrod­zona została w kat­e­gorii solis­tek debi­u­tan­tek. Zapraszamy do obe­jrzenia załąc­zonych filmików, które ukazują świetne wys­tępy Jurczek.

czy­taj dalej

Maluch na row­erze. Co warto wiedzieć o wspól­nej jeździe? 7 czer­wca 2013

Pod­czas ciepłych, wiosenno-​letnich miesięcy wiele naszego wol­nego czasu spędzamy poza domem: upraw­iamy sporty, wypoczy­wamy akty­wnie, zwiedzamy. Równocze­nie jed­nak sporo osób rezygnuje z tych przy­jem­ności, tłu­macząc się… posi­adaniem dziecka. Oczy­wiś­cie, lep­iej nie ryzykować wspinaczki górskiej po łańcuchach z maluchem w nosidełku, czy spon­tan­icznej wyprawy w niez­nane, ale doskonale sprawdzi się na przykład odpowied­nio przys­tosowany rower. Fra­jda gwarantowana!

czy­taj dalej

Co powin­naś wiedzieć o cukrzycy? Spotkanie 4 czer­wca 2013

Czy wiesz, jakie są objawy cukrzycy? Czym ona grozi, ale przede wszys­tkim — jak się jej wys­trze­gać? Na te, a także na wiele innych pytań odpowie i będzie rozwiewał wąt­pli­wości dr n. med. Krzysztof Wierzbicki pod­czas spotka­nia pt. „Co powinieneś wiedzieć o cukrzycy?”, które będzie miało miejsce już 17 czer­wca, w Skoczowie.

czy­taj dalej

Akty­wnie w Szczyrku: Nordic walk­ing i zdoby­wanie gór z prze­wod­nikiem 29 maja 2013

O zbaw­i­en­nych dla naszej kondy­cji właś­ci­woś­ci­ach nordic walk­ing nie trzeba już chyba nikogo przekony­wać! Chodze­nie z kijami jest w Polsce coraz bardziej pop­u­larne. Dla tych, którzy chodzą, i dla tych, którzy chcieliby zacząć, Szczyrk przy­go­tował spec­jalną atrakcję. W dni­ach 3031 maja będzie można udać się na bezpłatny spacer i kon­sul­tacje z instruk­torem nordic walk­ing. Tak samo sprawa ma się z prze­wod­nikiem górskim, który może zabrać nas na wycieczkę już 31 maja.

czy­taj dalej

Mam to we krwi! Oddaj krew i zare­jestruj się jako dawca szpiku 28 maja 2013

Akcja hon­orowego krwio­daw­stwa i zapisy do banku daw­ców szpiku kost­nego odbędą się już 1 czer­wca w Bielsku-​Białej, na Starym Rynku, w lokalach Barometr Cof­fee i Dog’s Bol­locks Pub.

czy­taj dalej

Letni Sport Bazar w Cieszynie 24 maja 2013

Masz w domu sprzęt sportowy najróżniejszego rodzaju, którego z jakichś powodów nie uży­wasz? 2526 maja, pod­czas Let­niego Sport Bazaru w Cieszynie będziesz miała okazję pozbyć się go. W cza­sie trwa­nia giełdy sprzętu sportowego będziesz mogła też nabyć dla siebie coś, co ci się przyda pod­czas upraw­ia­nia ulu­bionych sportów.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.