Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Kiedy logopeda jest potrzebny? Spotkanie 8 kwiet­nia 2013

Dom Kul­tury w Olszówce zaprasza na bezpłatne spotkanie, skierowane do rodz­iców dzieci w wieku przed­szkol­nym. Jego tem­atem będzie pro­fi­lak­tyka logope­dy­czna. Jak zapo­b­ie­gać wadom wymowy? Jak wygląda rozwój mowy dziecka od jego nar­o­dzin, i jak ten rozwój wspo­ma­gać? Na te i inne pyta­nia będzie można otrzy­mać wycz­er­pu­jącą odpowiedź.

czy­taj dalej

Bieg uli­cami Cieszyna po raz piąty! 4 kwiet­nia 2013

Już po raz piąty wys­tar­tuje Cieszyński For­tuna Bieg! Tym razem entuz­jaści bie­ga­nia będą mogli wziąć w nim udział 21 kwiet­nia, w niedzielę. Trady­cyjnie już trasa biegu poprowadzi przez urokliwe uliczki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Uczest­nicy w ramach inte­gracji społeczności dwóch przy­granicznych miast, wspól­nie pokon­ają dys­tans 10 km. Patronat nad wydarze­niem objęli Bur­mistrz Cieszyna oraz Starosta Czeskiego Cieszyna.

czy­taj dalej

Czego nam brakuje na wiosnę? Jak uzu­pełnić niedobór wit­a­min 2 kwiet­nia 2013

Wiosna to czas, który napawa nas optymizmem i radoś­cią, choć przed naszym orga­nizmem niełatwe prze­jś­cie z zimowego do wiosen­nego „trybu” funkcjonowa­nia, a to za sprawą niedoborów wit­a­min. Co robić, aby je uzu­pełnić z głową?

czy­taj dalej

Woda — nie da się bez niej żyć 28 marca 2013

Woda jest najważniejszym skład­nikiem zarówno w środowisku, jak i w orga­nizmie człowieka. Bez wody nie byłoby życia. Stanowi do 80% masy ciała człowieka, bierze udział we wszys­t­kich proce­sach meta­bol­icznych. A jed­nak nag­min­nie zapom­i­namy o jej uzu­peł­ni­a­niu – choć tyle się o tym mówi. Co może powodować brak wody, jak to wpływa na nasz organizm?

czy­taj dalej

Kilka rozmów o sek­sie — recen­zja książki Ewy Wanat i Andrzeja Depko 26 marca 2013

Ewa Wanat i Andrzej Depko napisali fas­cynu­jącą książkę pt.„Chuć, czyli nor­malne roz­mowy o per­w­er­syjnym sek­sie”. Zachę­camy do przeczy­ta­nia tej ciekawej lektury.

czy­taj dalej

Ryby w diecie dziecka. Jak wybrać i podawać rybne posiłki malu­chom? 25 marca 2013

Rybie mięso zaw­iera wiele cen­nych skład­ników koniecznych dla praw­idłowego roz­woju i wzrostu małego orga­nizmu. Jed­nocześnie posiłek na bazie ryby stanowi duże wyzwanie dla rodz­iców, którzy często z dys­tansem pod­chodzą do jego przy­go­towywa­nia. Niepotrzeb­nie! Wystar­czy poz­nać kilka ważnych zasad doboru i podawa­nia ryb malu­chom, by bez­piecznie wyko­rzys­tać bogactwo smaku i wartości odży­w­czych posiłków ryb­nych dla zdrowia najmłodszych.

czy­taj dalej

Warsz­taty Mamo, To Ja – spotkanie w Bielsku-​Białej już 11. kwiet­nia 19 marca 2013

Już 8. kwiet­nia ruszają bezpłatne Warsz­taty „Mamo, To Ja”. Warsz­taty kierowane są do rodz­iców spodziewa­ją­cych się dziecka oraz rodz­iców z dziećmi w przedziale wiekowym 0 – 1 lat. Biel­ska edy­cja akcji, której patronuje nasz por­tal, odbędzie się już 11. kwietnia.

czy­taj dalej

Sekrety zdrowego życia — spotkanie z diete­tykiem 18 marca 2013

Któż nie marzy o tym, by wieść życie zdrowe, wolne od chorób i leków? Spotkanie z diete­tykiem Bożeną Kropką pt. „Sekrety zdrowego życia”, które odbędzie się już dziś (18 marca), o godzinie 18.00, pomoże nam zrozu­mieć, jak ważné jest dla zdrowia właś­ciwe odży­wianie się.

czy­taj dalej

Dziecko nad­pobudliwe czy źle wychowane? Wykład 13 marca 2013

Cza­sem zas­tanaw­iasz się, czy twoje dziecko jest nad­pobudliwe, czy po prostu źle wychowane. Wąt­pli­wości może rozwiać bezpłatny wykład o takiej właśnie tem­atyce, który będzie miał miejsce 21 marca, w Insty­tu­cie Psy­choter­apii i Ustaw­ień Sys­te­mowych w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Klub Zdrowia: „Ja i depresja” 8 marca 2013

Klub Zdrowia zaprasza na kole­jne z cyklu spotkań, które odby­wają się w Książnicy Beskidzkiej. Tym razem jego tem­atem będzie depresja. „Ja i depresja”, bo tak brzmi tytuł spotka­nia, będzie miało na celu wskazanie nam ewen­tu­al­nych przy­czyn depresji, a także pokazanie, jak z nią walczyć.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.