Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Magurka Wilkow­icka — wycieczka 27 grud­nia 2012

29 grud­nia 2012 roku PTT w Bielsku-​Białej zaprasza na wycieczkę górską na Magurkę Wilkow­icką (Beskid Mały). Będzie to ciekawa propozy­cja dla wszys­t­kich tych, którzy lubią akty­wnie spędzać wolny czas.

czy­taj dalej

Zimowe zdoby­wanie Babiej Góry, a po nim… kulig! 18 grud­nia 2012

Ciekawą propozy­cją na jeden ze sty­czniowych week­endów (19 — 20 sty­cz­nia 2013r.) jest zimowe wejś­cie na Babią Górę i wiec­zorny kulig uliczkami Zawoi, które pro­ponuje nam Pol­skie Towarzystwo Tatrza­ńskie Odd­ział w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

I Mis­tr­zostwa Miasta Bielska-​Białej w Ama­tors­kich Bie­gach Nar­cia­rs­kich 18 grud­nia 2012

W pier­wszy week­end 2013 roku na tere­nie lot­niska w Alek­sandrow­icach odbędą się I Mis­tr­zostwa Miasta Bielska-​Białej w Ama­tors­kich Bie­gach Nar­cia­rs­kich. W zawodach prowad­zonych według przepisów FIS mogą star­tować osoby niezrzeszone.

czy­taj dalej

Ruszył sezon na Skrzy­cznem 17 grud­nia 2012

Dla wszys­t­kich fanów śnieżnego sza­leństwa mamy doskon­ałą wiado­mość. Już w ten week­end, a dokład­nie – 15 grud­nia zain­au­gurowany został sezon nar­cia­rski w szczyrkowskim Cen­tral­nym Ośrodku Sportu. Dla nar­cia­rzy i snow­board­zistów oznacza to przede wszys­tkim uru­chomie­nie pop­u­larnego Skrzy­cznego – homol­o­gowanej przez FIS, a jed­nocześnie jed­nej z najlep­szych i najbardziej pop­u­larnych pol­s­kich tras.

czy­taj dalej

Poświąteczne for­mowanie w Studiu Tańca South Motion 14 grud­nia 2012

Tuż po świę­tach, a przed syl­we­strowym sza­leńst­wem — 28 grud­nia w Studiu Tańca SOUTH MOTION odbędzie się mini mara­ton poma­ga­jący zrzu­cić nad­wyżki nagro­mad­zone pod­czas Świąt — PoŚwiąteczne Formowanie! 

czy­taj dalej

Wit­a­m­ina A — elik­sir zdrowia i młodości 14 grud­nia 2012

Wit­a­m­ina A nie bez powodu jest pier­wszą z wymieni­anych wit­a­min jako sojuszników w walce o zachowanie jak najdłużej zdrowia i urody. Niedobór tej wit­a­miny w naszym orga­nizmie to kłopoty z widze­niem (tzw. kurza ślep­ota i wiele chorób oczu). Zapew­nia praw­idłowy wzrost i kondy­cję skóry oraz błon śluzowych. Oprócz tego bierze udział w czyn­noś­ci­ach gruc­zołów płciowych, wpływa na obniżanie cho­les­terolu we krwi, zwięk­sze­nie odporności orga­nizmu, ogranicza dzi­ałanie wol­nych rod­ników, dzi­ała prze­ci­wnowot­worowo i jest sty­mu­la­torem wzrostu.

czy­taj dalej

Zimą pamię­taj o mag­nezie 10 grud­nia 2012

Niska odporność na stres, częste infekcje i roz­drażnie­nie to tylko niek­tóre objawy niedoboru mag­nezu. O jego właś­ciwy poziom warto zad­bać zwłaszcza zimą. Dlaczego jest tak ważny dla naszego organizmu?

czy­taj dalej

Ritmo Afro-​Cubano — warsz­taty 7 grud­nia 2012

Warsz­taty Ritmo Afro-​Cubano odbędą się 15 grud­nia, a poświę­cone będą nauce ryt­mów i gry na instru­men­tach afrokubańs­kich. Poprowadzi je Maciej „Mustafa” Giże­jew­ski. Każdy pasjonat kubańskiej muzyki i tańca odna­jdzie pod­czas warsz­tatów swoje ulu­bione tem­aty i będzie miał okazję do poz­na­nia wielu ciekawych zagad­nień — w teorii i praktyce.

czy­taj dalej

Przez­ię­bi­enia, alergie i infekcje dróg odd­e­chowych — wykład 6 grud­nia 2012

Klub Zdrowia zaprasza 11 grud­nia na wykład pt. „Przez­ię­bi­enia, alergie i infekcje dróg odd­e­chowych”. Odbędzie się on w Książnicy Beskidzkiej, a jego tem­atyką będą m.in. porady żywieniowe, które poz­wolą unikać lub poma­gać w lecze­niu przez­ię­bień i łagodzić alergie. Odbędą się także bezpłatne badania.

czy­taj dalej

Taneczny aer­o­bik w czechow­ickim MDK 5 grud­nia 2012

MDK w Czechow­icach ma ofertę również dla tych, którzy uwiel­bi­ają akty­wne spędzanie czasu. Jeśli kochasz taniec i pacę nad swoją syl­wetką, zaję­cia dance aer­o­bicu są dla ciebie!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.