Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Lodowisko w Hali pod Dębow­cem rusza za kilka dni! 7 listopada 2012

Sezon śliz­gawek w Biel­sku wkrótce się rozpocznie! Lodowisko w hali widowiskowo-​sportowej pod Dębow­cem w sezonie 2012 – 2013 rozpoczyna swą dzi­ałal­ność 10 listopada.

czy­taj dalej

Kobiecość niejedno ma imię 6 listopada 2012

Różnić może nas wszys­tko — zain­tere­sowa­nia, poglądy, sta­tus mate­ri­alny, wyk­sz­tałce­nie. Łączy nas jedno — wszys­tkie mamy wag­inę. To czyni nas kobi­etami, ale jest też częstym powo­dem zdrowot­nych prob­lemów. Ciężko jest bowiem w porę zad­bać o coś, o czym wsty­dz­imy się mówić, czego nie potrafimy nazwać. Kam­pa­nia „Kobiecość niejedno ma imię” pow­stała, by pod­nieść świado­mość Polek na temat włas­nej sfery intym­nej oraz pro­mować odważné mówie­nie o niej.

czy­taj dalej

Bezpłatne prelekcje na temat zasad zdrowego odży­wia­nia 5 listopada 2012

Zmi­ana złych nawyków żywieniowych to jeden z najważniejszych ele­men­tów pro­fi­lak­tyki nad­wagi i otyłości. W ramach ogólnopol­skiej akcji „Uwaga Nad­waga” diete­tycy z Cen­trów Natur­house prowadzą w szkołach, przed­szko­lach oraz miejs­cach pracy bezpłatne prelekcje na temat zasad zdrowego odżywania.

czy­taj dalej

Wspar­cie od Biel­s­kich Ama­zonek 2 listopada 2012

Dla kobiet, które zma­gają się z rakiem piersi (lub innymi nowot­worami) i potrze­bują wspar­cia, Biel­skie Ama­zonki orga­nizują spotka­nia z udzi­ałem ter­apeuty psy­chologa (możli­wość spotkań indy­wid­u­al­nych). W spotka­ni­ach można uczest­niczyć razem z rodziną.

czy­taj dalej

Eksperci ostrze­gają przed epi­demią otyłości 30 października 2012

Z okazji Świa­towego Dnia Walki z Otyłoś­cią Nar­o­dowy Insty­tut Zdrowia Pub­licznego — PZH zor­ga­ni­zował kon­fer­encję poświę­coną nad­wadze i otyłości. Niepoko­jące wyniki badań zaprezen­towali lekarze oraz spec­jal­iści z najważniejszych insty­tucji mon­i­toru­ją­cych skalę prob­lemu w Polsce.

czy­taj dalej

Udar mózgu — jak go uniknąć? Wykład, porady i bada­nia 29 października 2012

Obaw­iamy się udaru mózgu, ale niewiele wiemy na temat tego, jak można się przed nim obronić? Warto więc wziąć udział w wykładzie pt. “Jak uniknąć udaru mózgu”, który orga­ni­zowany jest przez Książnicę Beskidzką w ramach Klubu Zdrowia.

czy­taj dalej

Jak zapo­b­ie­gać cukrzycy? Spotkanie 22 października 2012

22 października o godz.18.00 w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się spotkanie z eduka­torem dia­beto­log­icznym, poświę­cone zapo­b­ie­ga­niu cukrzycy. Wstęp jest bezpłatny, a dla biorą­cych udział przewidziano liczne dodatkowe bada­nia, którym można się będzie poddać.

czy­taj dalej

Leśnicy w Beskidach” — rajd górski 22 października 2012

Trze­cia edy­cja Ogólnopol­skiego Rajdu Górskiego „Leśnicy w Beski­dach” odbędzie się w dni­ach 27 – 28 października, na górs­kich szlakach Ustro­nia i Wisły.

czy­taj dalej

Afro dance w Czechow­icach 17 października 2012

Lubisz tańczyć? Pasjonują cię inne kul­tury i wszys­tko, co z nimi związane? MDK w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na warsz­taty taneczne w ramach Fes­ti­walu Kul­tur Świata.

czy­taj dalej

Spoko­jna mama — zdrowe dziecko” — bezpłatne bada­nia pre­na­talne 15 października 2012

W ramach akcji „Spoko­jna mama – zdrowe dziecko” Biel­skie Cen­trum Medy­czne Galena zaprasza panie będące w ciąży, które jeszcze nie osiągnęły 35 roku życia, na bezpłatne bada­nia prenatalne.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.