Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Bieg po Serce Zbója Szczyrka 20 sierp­nia 2012

Bieg po Serce Zbója Szczyrka jest wydarze­niem o charak­terze sportowo — rekrea­cyjnym, związanym z dzi­ałal­noś­cią chary­taty­wną. Pier­wsza edy­cja tej imprezy odbędzie się już 26 sierp­nia, a pod­czas niej będzie można wziąć udział w biegu i poprzez to pomóc potrzebującym.

czy­taj dalej

Zapo­b­ie­gać czy leczyć? Jak nie dop­uś­cić do roz­woju opryszczki? 16 sierp­nia 2012

Opryszczka war­gowa wywołana wirusem HSV-​1 to mało este­ty­czna i uciążliwa dolegli­wość, która dotyka wielu z nas. Czy ist­nieją skuteczne sposoby na pow­strzy­manie tzw. „zimna”? 

czy­taj dalej

I ty możesz zostać jed­nym z nich — warsz­taty tenisa stołowego 13 sierp­nia 2012

Od 20 do 23 sierp­nia potr­wają warsz­taty tenisa stołowego, przez­nac­zone dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych osób. Odby­wają się one w ramach akcji “Lato w mieś­cie na sportowo 2012

czy­taj dalej

Ze Szczyrku na Klim­c­zok czyli “Prze­wod­nik czeka” 10 sierp­nia 2012

Często nie decy­du­jemy się na wyjś­cie w góry z prze­wod­nikiem, a powodów może być wiele. Tym razem jed­nak, pod­czas akcji “Prze­wod­nik czeka”, możemy pod czu­jnym okiem doświad­c­zonej osoby odby­wać górskie wędrówki całkowicie za darmo i przekonać się do takiej formy spędza­nia wol­nego czasu. Najbliższe wyjś­cie w góry już w tę sobotę.

czy­taj dalej

Wspólne zdję­cie biel­szczan i piłkarzy TS Podbeskidzie 9 sierp­nia 2012

Gem­ini Park oraz TS Podbeskidzie zapraszają 14 sierp­nia o godz. 17.30 wszys­t­kich biel­szczan, nie tylko wiernych piłkars­kich kibiców, do wspól­nego zdję­cia z lotu ptaka oraz z bliska.

czy­taj dalej

Sfera ogłasza… Dni Sportu! 8 sierp­nia 2012

Polacy już po raz drugi w tym roku żyją wielkim sportowym świętem. Po piłkars­kich zma­gani­ach pod­czas Euro 2012 nad­szedł czas na olimpi­jską rywal­iza­cję w Lon­dynie. Także w Galerii Sfera nie gasną sportowe emocje. 9 sierp­nia rozpoczną się Dni Sportu, które będą doskon­ałą okazją do uzu­pełnienia sportowego ekwipunku.

czy­taj dalej

I ty możesz zostać jed­nym z nich — warsz­taty piłkarskie 7 sierp­nia 2012

Od 7 do 9 sierp­nia potr­wają warsz­taty piłkarskie, przez­nac­zone dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Odby­wają się one w ramach akcji “Lato w mieś­cie na sportowo 2012

czy­taj dalej

Sur­fu­jąc po ulicy 2 sierp­nia 2012

Long­board jest dokład­nie tym, na co wskazuje jego nazwa. To “długa deska”, która łączy w sobie wpływy skate­boardingu i surfingu. Słysząc o takiej hybry­dzie możemy dojść do błęd­nego przeko­na­nia, że jest ona w Polsce niepop­u­larna, a już na pewno nie jeżdżą na niej kobi­ety. Tym­cza­sem sprawa ma się zupełnie inaczej…

czy­taj dalej

Herbaty ziołowe — zdrowe i smaczne 31 lipca 2012

Herbaty ziołowe, wpły­wają korzyst­nie na pro­ces odchudza­nia, oczyszczają orga­nizm a co za tym idzie, wspo­ma­gają utrzy­manie szczupłej syl­wetki. Łagodzą i zarazem leczą różnego rodzaju dolegli­wości zdrowotne. To najprzy­jem­niejsza forma przyj­mowa­nia ziół. Niewąt­pli­wym walorem herbat ziołowych jest ich aro­mat i smak.

czy­taj dalej

Zbadaj słuch za darmo 27 lipca 2012

W najbliższą sobotę do Bielska-​Białej przy­jedzie słu­chobus. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą mogli wykonać w nim dar­mowe bada­nia słuchu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.