Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Bieg­nij i maszeruj! Cel — Kozia Góra 28 marca 2014

Już 5 kwiet­nia 2014 roku wszys­tkie panie, które uwiel­bi­ają ruch na świeżym powi­etrzu, a zwłaszcza bie­ganie lub marsze z kijami, będą mogły wys­tar­tować w wyjątkowych zawodach, któych trasa poprowadzi z biel­s­kich Błoni na Kozią Górkę. Bieg odbędzie się m.in. w ramach Pucharu Pol­ski w bie­gach górskich.

czy­taj dalej

Fizjoter­apia w nowym świetle — dni otwarte gabi­netu 25 marca 2014

W dni­ach 25, 2627 marca 2014 roku będzie okazja, by przekonać się o zdrowot­nych właś­ci­woś­ci­ach światłoter­apii na włas­nej skórze… W biel­skim Gabinecie Światłoter­apii odbędą się dni otwarte, pod­czas których będzie można sko­rzys­tać z wybranych zabiegów.

czy­taj dalej

Bie­gam, bo lubię 21 marca 2014

Co odpowiesz, gdy ktoś zapyta: „dlaczego bie­gasz?”? Oczy­wiś­cie: „BIE­GAM BO LUBIĘ!” – a przy­na­jm­niej takiej odpowiedzi udziela każdy uczest­nik akcji o tejże nazwie, orga­ni­zowanej przez fun­dację „Bie­ganie”, Fun­dację „Wychowanie Przez Sport” i Bielsko-​Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kole­jna edy­cja akcji rozpoczyna się już 22 marca 2014 r.

czy­taj dalej

Kam­pa­nia Bez­pieczny Maluch w Biel­sku już dziś! 20 marca 2014

Już dziś, 20 marca 2014 roku, o godzinie 17.00, odbędą się bezpłatne warsz­taty orga­ni­zowane w ramach Kam­panii Bez­pieczny Maluch. Spotkanie będzie miało miejsce w biel­skim Hotelu Qubus, a jego tem­atem będzie warsz­tat doty­czący udziela­nia pier­wszej pomocy małemu dziecku. Dodatkowo porus­zony zostanie temat udziela­nia pier­wszej pomocy kobiecie ciężarnej. Wciąż można zapisy­wać się na dzisiejsze warsztaty.

czy­taj dalej

Bad­minton? Kometka? Zostań Rakiet­nicą! 19 marca 2014

Chyba nie ma takiej osoby, która nigdy nie grała w bad­mintona lub jego pop­u­larną pod­wórkową odmi­anę — kometkę. Ale czy ta, wydawałoby się, dziecięca zabawa może stać się pasją i odskocznią od codzi­en­ności? O tym, jak stworzyły ama­torską damską ligę bad­mintona, opowiada osiem niezwykłych kobiet oraz ich trener, Bar­tosz Pietryja.

czy­taj dalej

Słowackie kurorty przy­jazne kobi­etom 19 marca 2014

Piękne otocze­nie oraz wspani­ała zabu­dowa spraw­iają, że słowackie kurorty cieszą się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią wśród pol­s­kich turys­tów. Które z nich mogą się okazać najlep­szymi miejs­cami dla troszczą­cych się o swe zdrowie kobiet?

czy­taj dalej

Abor­cja bez bólu? 18 marca 2014

Abor­cja to temat nie tyle kon­trow­er­syjny, co po prostu bardzo trudny. I nie mówimy tu o skra­jnych przy­pad­kach, w których kobi­eta trak­tuje usunię­cie ciąży jako specy­ficzny rodzaj antykon­cepcji „po”, a o sytu­ac­jach, gdy czeka ona na dziecko i jest szczęśliwa, że je urodzi… Jakiś czas temu napisała do nas osoba, która znalazła się w takiej sytu­acji. Po zderze­niu się z pol­skimi stan­dar­d­ami trak­towa­nia pac­jenta, zde­cy­dowała się na zabieg poza grani­cami kraju. Pomimo tego, że abor­cję mogła wykonać w Polsce, zgod­nie z prawem i decyz­jami lekarzy, nie dostała takiej możli­wości. Mając także świado­mość, jak taki zabieg zazwyczaj wygląda w naszym kraju — może nawet nie chciała…

czy­taj dalej

Bici­cletta: Młodzi row­erzyści już trenują! 17 marca 2014

Rozpoczęły się treningi grup w ramach rowerowej Akademii Bici­cletty. Są one prowad­zone dwu­torowo: w tere­nie i w przys­tosowanych wnętrzach. Wciąż jeszcze można się zapisy­wać do Akademii, a Bab­skie Biel­sko objęło szczegól­nym patronatem grupy dziew­czynek, dziew­cząt i kobiet. Polecamy!

czy­taj dalej

Ja i moja seksualność” — otwarte spotkanie z Vocą Ilnicką 14 marca 2014

Już dziś, 14 marca 2014 roku, będzie miało miejsce otwarte spotkanie z Vocą Ilnicką, założy­cielką por­talu Sek­su­al­ność Kobiet. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o swo­jej sek­su­al­ności, nie może cię zabraknąć! Jeśli zaś wydaje ci się, że wiesz już wszys­tko, to… jesteś w błędzie. Przyjdź i przekonaj się. Polecamy!

czy­taj dalej

Poz­naj Beskidy na V Rajdzie Górskim Szlakiem Beskidzkiej 5 13 marca 2014

Pod koniec tego miesiąca (29 – 30 marca 2014 r.) odbędzie się piąty Rajd Górski Szlakiem Beskidzkiej 5, który od samego początku cieszy się wielką pop­u­larnoś­cią, jest doce­ni­any za pro­fesjon­alną orga­ni­za­cję imprezy i pro­mowanie akty­wnej turystyki. Rajd orga­ni­zowany jest w ramach Ogólnopol­skiej Akcji „Poz­naj Beskidy”, a jego głównym celem jest pro­mowanie turystyki beskidzkiej i zachęce­nie do akty­wnego spędza­nia czasu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.