Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Akty­wne kan­gurki. Nosze­nie w chus­tach 8 maja 2012

Poprzed­nią propozy­cją w naszym (po)ciążowym cyklu była gim­nastyka dla mam i ich pociech: „Akty­wne bobasy. Rozwój przez zabawę”. Dzisiaj prezen­tu­jemy kole­jną opcję, która może zain­tere­sować świeżo upie-​czonych rodz­iców. Warsz­taty noszenia w chus­tach stają się coraz popularniejsze.

czy­taj dalej

Oddaj krew, uratuj życie 7 maja 2012

Dla nas to nawet nie godz­ina poświę­conego czasu, dla kogoś może oznaczyć życie! Odd­a­jąc swoją krew niczego nie tracimy, a zysku­jemy świado­mość, że zro­bil­iśmy coś dobrego. Biel­szczanie, którzy nie boją się i chcą pomóc innym, będą mieli okazję już 10 maja pod­czas zbiórki krwi będącej częś­cią ogólnopol­skiej kam­panii Grupy Muszki­eterów oraz Pol­skiego Czer­wonego Krzyża „Zbier­amy Krew dla Polski”.

czy­taj dalej

Akty­wne bobasy. Rozwój przez zabawę 7 maja 2012

Rodz­ice biel­s­kich bobasów wiedza już, że mogą z nimi popły­wać („Wspólne nurkowanie”) lub zafun­dować swoim pociechom zdrowotny masaż („Poma­suj mnie mamo”). Kole­jna propozy­cja, to gim­nastyka dla niemowląt lub wspólne ćwiczenia mam ze swoimi maluszkami. Zaję­cia prowad­zone są w Szkole rodzenia „Pod Szyn­dziel­nią”. Gim­nastyka dla mam z niemowlę­tami, to propozy­cja dla wszys­t­kich kobiet, które chci­ałyby powró­cić do formy po porodzie, nie tracąc jed­nocześnie kon­taktu ze swoim maleńst­wem. Spotka­nia przy­go­towane są spec­jal­nie dla mam z dziećmi w wieku do około 9 – 10 miesiąca.

czy­taj dalej

Z kijkami po zdrowie 4 maja 2012

Coraz pop­u­larniejsze wśród ludzi w każdym wieku staje się masze­rowanie z kijkami. Ale wbrew pozorom i powszech­nej opinii, także w tym sporcie liczy się tech­nika… W sobotę na Dębowcu będzie można poroz­maw­iać z fachow­cami na ten temat.

czy­taj dalej

Akty­wne bobasy. Poma­suj mnie mamo 30 kwiet­nia 2012

W artykule Wspólne nurkowanie przed­staw­iłam pier­wszą z propozy­cji skierowanych do świeżo upiec­zonych rodz­iców. Czas na kole­jne, będące częś­cią całego cyklu „ciążowo-​poporodowego”. Dzisiaj będzie o masażu. Sami wiemy, jak zbaw­i­enną moc dla naszego ciała i ducha miewa chwila relaksu, jakiej odd­a­jemy się masowani przez inną osobę. Dlaczego z tego dobrodziejstwa miałyby nie sko­rzys­tać niemowlaki? Jeszcze lep­iej, jeśli razem z nimi korzyści z tego będą czer­pały ich mamy. Właśnie taki zamysł przyświeca zaję­ciom będą­cym połącze­niem gim­nastyki dla mamy i maluszka oraz masażu. Odby­wają się one w Szkole rodzenia przy Szpi­talu Ogólnym.

czy­taj dalej

Akty­wne bobasy. Wspólne nurkowanie 27 kwiet­nia 2012

Czas na otwar­cie nowego rozdzi­ału naszego ciążowego cyklu. Biel­szczanki wiedzą już gdzie mogą bez­piecznie poćwiczyć nosząc swo­jego dzidz­iu­sia w brzuchu (czy­taj: „Akty­wna ciąża” Cz. I , Cz. II , Cz. III ), a przys­zli rodz­ice znają ofertę biel­s­kich szkół rodzenia („Nauka rodzenia”). Czas na rekone­sans biel­s­kich propozy­cji „poporodowych”. Oferty, które będziemy prezen­tować są świetną okazją aby wzmoc­nić swoją więź z maleńst­wem, ale także możli­woś­cią szy­bkiego powrotu do formy dla świeżo upiec­zonych mam, bez konieczności rozstawa­nia się z potomkiem.

czy­taj dalej


Nauka rodzenia. Po ang­iel­sku pod Szyn­dziel­nią 25 kwiet­nia 2012

Szkoła rodzenia „Pod Szyn­dziel­nią” ist­nieje od 2001 roku i mieści się w budynku Szpi­tala Wojew­ódzkiego, przy Al. Armii Kra­jowej 101 (kon­takt: 33 810 20 44, email info@​szkolarodzenia.​bielsko.​eu). Jej klienci obsługi­wani są przez kadrę spec­jal­istów. Na stałe ze szkołą współpracują: lekarz medy­cyny, spec­jal­ista ginekolog położnik Monika Małecka-​Holerek, lekarz medy­cyny, spec­jal­ista pedi­atra neona­tolog Danuta Zim­mer, mgr reha­bil­i­tacji Jolanta Balon

czy­taj dalej

Pre­miera filmów down­hil­lowych tylko w Bielsku-​Białej 24 kwiet­nia 2012

Już w najbliższy piątek (27 kwiet­nia) w biel­skim kinie Stu­dio odbędzie się jedyny w Polsce pokaz filmów o tem­atyce down­hil­lowej. Down­hill to ekstremalna dyscy­plina sportowa, rodzaj kolarstwa górskiego, który polega na indy­wid­u­al­nym zjeździe na czas po stromych stokach górs­kich. Ze względu na uksz­tał­towanie naszego terenu, sport ten staje się coraz bardziej pop­u­larny również na Podbeskidziu. 

czy­taj dalej

Cubana Show Dance 23 kwiet­nia 2012

CUBANA SHOW DANCE to pokazy taneczne pod­czas, których w Biel­skim Cen­trum Kul­tury wys­tąpią dzieci i młodzież ze Szkoły Tańca Cubana oraz z Klubu Tańca Towarzyskiego „Nowy Styl”. Zaprezen­tują różné formy tańca od hip-​hopu, przez break­dance po jazz i taniec towarzyski.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.