Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Akty­wna ciąża. Cześć I 28 marca 2012

Ciąża, to czas niezwykły. Oczy­wiś­cie każda kobi­eta prze­chodzi ją inaczej, ale każda czuje, że przez te umowne dziewięć miesięcy wiele się zmieni i że w tym cza­sie musi szczegól­nie dbać już nie tylko o siebie. Dla pań, które przed poczę­ciem wiodły bardzo akty­wny tryb życia infor­ma­cja o nowym loka­torze, który zamieszkał w ich brzuchu bywa jed­nocześnie szczęśliwa i zas­mu­ca­jąca… Bo oto będą musi­ały porzu­cić swój doty­chcza­sowy rytm, siąść w fotelu i odpoczy­wać. Nic bardziej myl­nego! Ruch w (zdrowej) ciąży jest doz­wolony i wręcz wskazany! Jedyne sporty, z jakich musimy rezyg­nować, to te ekstremalne, takie, które obfi­tują we wstrząsy, wyma­gają od nas dużego wysiłku, czy generują duże praw­dopodobieństwo upadku. Ale rozsądna dawka ruchu może wręcz zlik­wid­ować dolegli­wości ciążowe, ułatwić poród i pomóc w szy­bkim powro­cie do formy (i wyglądu) sprzed ciąży.

czy­taj dalej

Małe stópki — wielka sprawa 28 marca 2012

Wybór właś­ci­wego obuwia dla dziecka jest sprawą niezwykle istotną dla wzmac­ni­a­nia i ewen­tu­al­nego kory­gowa­nia pracy układu narządów ruchu. Kierowanie się wyłącznie modą i deko­ra­cyjnoś­cią bucików prowadzi niejed­nokrot­nie do defor­ma­cji stóp, co z kolei może skutkować zaburze­niem roz­woju stawów kolanowych, biodrowych oraz wadami postawy. Biel­ska firma Befado od ponad 80 lat dba o zdrowie dziecię­cych stóp zgod­nie z zalece­ni­ami ortope­dów oraz antropologów z Insty­tutu Prze­mysłu Obuwniczego w Łodzi. Buty posi­adają cer­ty­fikat „Zdrowa stopa” który jest gwarancją, że pro­dukowane obuwie zapew­nia praw­idłowy rozwój stóp dziecka już od pier­wszych lat jego życia.

czy­taj dalej

Deka­log śniadan­iowy ucz­nia 28 marca 2012

Zbi­lan­sowane śniadanie ma pod­sta­wowe znacze­nie dla prawi-​dłowego roz­woju naszych dzieci. Jed­nak według badań, co szóste dziecko idzie do szkoły bez śniada­nia. To z kolei prowadzi do osła-​bienia orga­nizmu, spadku odporności i więk­szą podat­noś­cią na choroby. Dobre śniadanie powinno dostar­czać różnorod­nych skład­ników odży­w­czych. Mogą to być np. kanapki, ale z różnymi dodatkami – z serem, szynką, dże­mem, jajkiem, nie zapom­i­na­jmy też o ciepłej herba­cie czy mleku. Trzeba przy tym pamię­tać, że pier­wsze śniadanie nie wystar­czy dziecku do obiadu, dlat­ego przy­go­tu­jmy do szkoły dodatkowy posiłek. Może to być jogurt, kanapka, owoce, soki przecierowe lub coś słod­kiego. Pro­gram „Śniadan­iowa klasa”, którego orga­ni­za­torem są Zakłady Tłuszc­zowe „Biel­mar” ma na celu uświadomie­nie dzieciom i ich rodz­i­com, jak ważny dla ich roz­woju jest pier­wszy posiłek dnia.

czy­taj dalej

Pro­gram „Śniadanie się opłaca” 27 marca 2012

Końcem wrześ­nia 2011 r. ruszyła akcja eduka­cyjna Śniadan­iowa Klasa orga­ni­zowana przez Zakłady Tłuszczo-​we „Biel­mar”, pro­du­centa „Śniadan­iowej”. Kam­panii infor­ma­cyjnej towarzyszy konkurs skierowany do uczniów początkowych klas szkół pod­sta­wowych oraz ich rodz­iców. „Biel­mar” jest także naszym Part­nerem pod­czas akcji „Mamo, tato!. Spędź ze mną czas” i na warsz­tat­ach kuli­narnych z sze­fem kuchni restau­racji Blu, dzieci wraz z rodzi­cami będą przy­go­towywać poży­wne i zdrowe śniadanie z wyko­rzys­taniem „Śniadan­iowej”. Pod­czas imprezy zaplanowałyśmy również spotkanie z diete­tykiem, który udzieli porad związanych z praw­idłowym odży­wian­iem naszych dzieci.

czy­taj dalej

Czas na rower! 23 marca 2012

Ciepłe wiosenne dni zachę­cają do opuszczenia domowych pieleszy. Dlat­ego wszyscy pasjonaci sportów rekrea­cyjnych wraz z pier­wszymi promieni­ami słońca zaczęli budzić orga­nizm z zimowego snu i rozpoczęli sezon na czynny relaks. A nie ma chyba lep­szego sposobu na pobudzenia ciała i ducha jak jazda na row­erze, która znowu powró­ciła do łask i staje się coraz bardziej pop­u­larna Na tego rodzaju akty­wność fizy­czną może poz­wolić sobie każdy, bez względu na wiek i sytu­acje finan­sową, a korzyści z upraw­ia­nia tego sportu jest co niemiara.

czy­taj dalej

Dzień Dawcy Szpiku w Bielsku-​Białej 22 marca 2012

Rejes­tracja potenc­jal­nego dawcy jest bardzo poważną decyzją. W przy­padku, gdy okaże się, że któraś z zare­je­strowanych osób jest czy­imś gene­ty­cznym bliź­ni­akiem, daje tej oso­bie nadzieję na nowe życie. Jeżeli wtedy zrezygnuje, to odbiera komuś tę nadzieję.

czy­taj dalej

Rusza VI edy­cja Rajdu Czechow­ick­iego! 21 marca 2012

Już po raz szósty Rajd Czechow­icki otwiera cykl Raj­dowych Samo­chodowych Mis­tr­zostw Śląska. Impreza potrwa dwa dni od 30 do 31 marca i już na stałe wpisała się w karty his­torii rajdów samo­chodowych wojew­ództwa śląskiego.

czy­taj dalej

Pode­jmij walkę z cukrzycą 20 marca 2012

Pod­czas najbliższego spotka­nia w ramach Klubu Zdrowia dowiemy się jak skutecznie wal­czyć z cukrzycą. Przy okazji będziemy mogli wykonać bezpłatne badanie krwi.

czy­taj dalej

Zbadaj się za darmo! 20 marca 2012

Po raz kole­jny ruszają bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne finan­sowane przez gminę Bielsko-​Biała. Pomogą one zdi­ag­no­zować choroby układu krąże­nia, nowot­wory płuc i gruźlicę płuc, raka jajnika i raka prostaty. Z oferty mogą sko­rzys­tać osoby w wieku 30 – 65 lat.

czy­taj dalej

II Kon­gres Wenty­lacji Mecha-​nicznej i Ter­apii Odd­e­chowej 14 marca 2012

Akademia Tech­niczno Human­isty­czna i Szpi­tal Wojew­ódzki w Bielsku-​Białej byli współor­ga­ni­za­torami drugiego Pol­skiego Kon­gresu Wenty­lacji Mechan­icznej i Ter­apii Odd­e­chowej. Wzięło w nim udział 300 lekarzy i pielęg­niarek z całej Pol­ski, zaj­mu­ją­cych się pac­jen­tami niewydol­nych oddechowo.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.