Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Głowa przyszłego taty 13 marca 2012

Przyszła mamo czy zas­tanaw­iałaś się, jak ciążę może przeży­wać Twój part­ner? Czy wiesz, że około 70% mężczyzn w cza­sie ciąży swo­jej part­nerki doświad­cza typowych objawów ciąży takich jak np. mdłości, smaki, waha­nia nas­tro­jów, a nawet przy­bieranie na wadze. Przyjrzyj się swo­jemu part­nerowi czy i on należy do tej nazwi­jmy „empaty­cznej” grupy?

czy­taj dalej

Dar­mowe skipassy kuszą turys­tów na koniec sezonu 9 marca 2012

Górale na potęgę obniżają ceny. Walka na rabaty i pro­mocje na dobre trwa w beskidz­kich ośrod­kach i stac­jach nar­cia­rs­kich. Wszys­tko dlat­ego, że mróz trzyma, warunki na stokach są bardzo dobre, a nar­cia­rzy… nie ma. Nie jest łatwo przy­ciągnąć turys­tów po sezonie.

czy­taj dalej

Nowoczesny plac zabaw na osiedlu Złote Łany 10 marca 2012

Złote Łany będą miały nowoczesny plac zabaw. Prace nad kom­plek­sową prze­bu­dową rozpoczną się w kwiet­niu. Jak infor­mują przed­staw­iciele Spółdzielni Mieszkan­iowej w ogrod­zonej części placu zabaw zostaną wymienione doty­chcza­sowe urządzenia zabawowe.

czy­taj dalej

Beskidtrek Trekking Chal­lenge 7 marca 2012

Powoli star­tuje Beskidtrek Trekking Chal­lenge. To część ogólnopol­skiej akcji „Poz­naj Beskidy”. Impreza ma pro­mować wędrowanie po naszych górach, zdrowy tryb życia, sportową rywal­iza­cję, wymi­anę doświad­czeń i inte­grację środowisk turystycznych.

czy­taj dalej

Jazda za pół ceny 6 marca 2012

Od dzisiaj można korzys­tać z kry­tego lodowiska w Hali pod Dębow­cem za połowę ceny. Śliz­gawka miejska będzie czynna do 1 kwietnia.

czy­taj dalej

Polowanie na cichego zabójcę 6 marca 2012

W tym sezonie grzew­czym bielscy strażacy odno­towali już ponad 100 inter­wencji związanych z ulat­ni­a­ją­cym się cza­dem. Do szpi­tala z objawami zatru­cia trafiło ok. 70 osób. Wśród nich mogła być także mieszkanka biel­skiej ul. Żywieck­iej. Na szczęś­cie przed niebez­pieczeńst­wem ostrzegł ją czu­jnik czadu. Strażacy apelują o mon­towanie w swoich domach i mieszka­ni­ach takich urządzeń.

czy­taj dalej

Stok Pracica zaprasza kibiców! 5 marca 2012

Jeszcze dziś i jutro będzie można kibi­cować uczest­nikom IX Mis­tr­zostw Pol­ski w Nar­cia­rst­wie Alpe­jskim Niepełnosprawnych EDF CUP 2012. Celem zawodów, które odbędą się w dni­ach 05 – 06 marca w Rzykach Pra­ci­akach jest pro­mowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Zma­gania te są kon­tynu­acją zakońc­zonych wczo­raj Ogólnopol­s­kich Inte­gra­cyjnych Zawodów również w dyscy­plinie nar­cia­rstwa zjazdowego.

czy­taj dalej

Prawdy i mity o implan­tach 5 marca 2012

Współczesna stom­a­tolo­gia wyko­rzys­tuje na co dzień najnowsze osiąg­nię­cia bioinżynierii. Mate­ri­ały, które po wszczepi­e­niu do orga­nizmu pozostają obo­jętne, pozwalają nam na wykony­wanie wielu zabiegów odtwór­czych, bez ryzyka utraty zdrowia. Cała implan­tolo­gia opiera się na przy­pad­kowo odkry­tym zjawisku w którym orga­nizm człowieka reaguje na tytanowy wszczep łącząc się z nim. Prak­ty­cznym skutkiem jest naras­tanie kości i zin­te­growanie się orga­nizmu z implantem.

czy­taj dalej

Tłumy na lodowisku pod Dębow­cem 2 marca 2012

Duża pop­u­larność kry­tego lodowiska w hali pod Dębow­cem przy­ciąga tłumy. Z tego powodu władze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-​Białej zade­cy­dowały o przedłuże­niu funkcjonowa­nia śliz­gawki do końca marca. Pier­wot­nie zakładano, że sezon łyżwiarzy zakończyć się w lutym, jed­nak w ciągu miesiąca sko­rzys­tało z lodowiska ponad 40 tys. osób.

czy­taj dalej

Odnowiono odd­ział neurolo-​giczny w Jaworzu 2 marca 2012

W Beskidzkim Zes­pole Leczniczo-​Rehabilitacyjnym zostanie ofic­jal­nie odd­any do użytku podod­dział Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej dla Dzieci. Przy­go­towano tam dla maluchów dwu i trzyosobowe sale z węzłami san­i­tarnymi, a także stanowisko inten­sy­wnego nad­zoru. Dzięki mod­ern­iza­cji hydroter­apia zyskała nowoczesne wanny do różnego rodzaju kąpieli, masażu pod­wod­nego oraz natryski. W budynku został także wyre­mon­towany basen reha­bil­i­ta­cyjny z wydzieloną częś­cią dla małych dzieci.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.