Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Konkurs “Bab­skie Biel­sko w ciązy” rozstrzyg­nięty! 4 grud­nia 2011

Bardzo nam miło poin­for­mować panie, które wzięły udział w naszym por­talowym konkur­sie i napisały o swoich ciążowych zach­ciankach, że nagrodz­iłyśmy kilka naj­ciekawszych wypowiedzi.

czy­taj dalej

Stom­a­tolog — strażnik młodości 27 listopada 2011

Medy­cyna i stom­a­tolo­gia este­ty­czna oraz prze­ci­w­starzeniowa („anti-​aging) przeży­wają obec­nie swój „złoty wiek”. To jed­nak nie stan skóry, a uśmiech jak pokazują statystyki jest tym, co najbardziej chcielibyśmy zmienić. Usta niemal zawsze odgry­wały ważną rolę w teo­ri­ach psy­cho­log­icznych. Przykład­owo Freud włączył fazę „oralną” roz­woju do swo­jej teorii psychoanalitycznej.

czy­taj dalej

Nie daj się zwar­i­ować — w poszuki­wa­niu życiowej równowagi 27 października 2011

Przed współczes­nymi kobi­etami stoi niesamowicie wiele wyzwań. Ilość zadań, które chcemy w ciągu dnia zre­al­i­zować jest spora i niejed­nokrot­nie mamy wraże­nie, że doba staje się dla nas zbyt krótka. Nasza psy­cholog, Anna Turyna pro­ponuje ćwicze­nie, które może pomóc w przy­wróce­niu równowagi życiowej.

czy­taj dalej

Ama­zonki zapraszają na Dzień Otwarty 11 października 2011

Sto­warzysze­nie Kobiet po Mas­tek­tomii zaprasza wszys­tkie kobi­ety w każdym wieku na prelekcje doty­czące pro­fi­lak­tyki i leczenia chorób nowot­worowych. Wykłady odbędą się 20 pażdziernika w auli Wyższej Szkoły Admin­is­tracji w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Biel­skie „Amazonki” – wsparcie dla kobiet w walce z rakiem piersi 4 października 2011

Październik jest Miesiącem Walki z Rakiem Piersi. W tym okre­sie Bab­skie Biel­sko chce szczegól­nie zwró­cić Waszą uwagę na tem­aty związane z chorobami nowot­worowymi piersi. O konieczności reg­u­larnych badań i o tym, gdzie szukać wspar­cia po diag­nozie – roz­mowa z Panią Bogusławą Waligórą-​Klimurczyk, Preze­sem Sto­warzyszenia Kobiet po Mas­tek­tomii „Ama­zonki” w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Warsz­taty dla mamy 27 wrześ­nia 2011

Psy­cholog Anna Turyna, nasza por­talowa ekspertka zaprasza na warsz­tat jak przy­go­tować się do roli mamy, a w ramach kole­jnej edy­cji Tygod­nia Bliskości (od 8.X. do 17.X.2011r.) na warsz­taty o zale­tach wspól­nego spania z dzieck­iem oraz o emoc­jach małego dziecka.

czy­taj dalej

Jak wcześnie wykryć raka piersi? 25 wrześ­nia 2011

Rak piersi jest jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych nowot­worów złośli­wych u kobiet oraz przy­czyną najwięk­szej ilości zgonów, spowodowanych przez tego typu nowot­wory. Jed­nak odpowied­nio wczesne wykrycie choroby daje ogromne szanse na całkowite wylecze­nie. Przeczy­ta­j­cie jak powinno wyglą­dać samobadanie piersi i gdzie w Biel­sku udać się na bezpłatne bada­nia mammograficzne.

czy­taj dalej

Wychowanie mózgu 14 wrześ­nia 2011

Czy możesz mieć wpływ na rozwój mózgu Two­jego dziecka? Jak postępować, aby w przyszłości radz­iło sobie z włas­nymi emoc­jami? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz w poniższym artykule.

czy­taj dalej

Pozwól sobie na szczęś­cie 28 sierp­nia 2011

Czy wiesz, że możesz pomóc sobie czuć się bardziej szczęśliwa i doen­er­gety­zowana każdego dnia? W olbrzymim stop­niu to, w jakim stop­niu jesteś zad­owolona pod koniec dnia zależy tylko od Ciebie!

czy­taj dalej

Bezpłatna mam­mo­grafia dla biel­szczanek 10 sierp­nia 2011

Tylko do 16 sierp­nia w mam­mobusie przed Gem­ini Park mieszkanki Bielska-​Białej mogą sko­rzys­tać z bada­nia mam­mo­graficznego, real­i­zowanego w ramach pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Wczes­nego Wykry­wa­nia Raka Piersi, który jest w całości finan­sowany przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia. Bezpłat­nymi bada­ni­ami mam­mo­graficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1942 – 1961).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.