Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Akademia Zdrowia i Urody — bezpłatne warsz­taty i spotka­nia dla młodzieży 12 marca 2014

Wydział Fizjoter­apii Wyższej Szkoły Admin­is­tracji w Bielsku-​Białej zaprasza młodzież do udzi­ału w Akademii Zdrowia i Urody, która odbędzie się już 28 marca 2014 roku. Celem Akademii jest przy­bliże­nie młodym ludziom tem­atyki sze­roko rozu­mi­anego zdrowia i dbałości o urodę u progu dorosłości, a także pokazanie, że styl życia, nawyki oraz sposób odży­wia­nia mają realny wpływ na zdrowie, wygląd oraz samopoczucie.

czy­taj dalej

Chary­taty­wny Mara­ton Taneczno-​Fitnessowy dla Marzeny Erm 10 marca 2014

Od kilku lat Marzena Erm wal­czy ze złośli­wym nowot­worem układu chłon­nego. Chce żyć, ale umożli­wić jej to może jedynie przyj­mowanie niere­fun­dowanego, kosz­marnie wręcz dro­giego leku. To właśnie na niego zbiera pieniądze, a robi to na różné niesz­ablonowe sposoby. Prowadzi blog, na którym opisuje swoje zma­gania. Tym razem Marze­nie pomóc możemy, biorąc udział w mara­tonie taneczno-​fitnessowym w Klu­bie Equinox już 5 kwiet­nia 2014 roku. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem mara­ton. Trzy­mamy kciuki i liczymy na bardzo dużą frek­wencję! Zwłaszcza że możemy nie tylko pomóc, ale też wziąć udział w uroz­maiconych zajęciach…

czy­taj dalej

Jesteś akty­wną seniorką? Wybierz się na Klim­c­zok 7 marca 2014

Akty­wni 50″ to inic­jatywa Sto­warzyszenia Akty­wnie, która dedykowana jest seniorom. Tym razem każda osoba w wieku lat pięćdziesię­ciu i więcej będzie mogła razem z grupą miłośników akty­wnego spędza­nia czasu pospacerować szlakami Beskidu Śląskiego. W planach — m.in. Klim­c­zok. Wycieczka już 22 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Najważniejsze są dzieci” — bezpłatne kon­sul­tacje medy­czne ze spec­jal­is­tami 4 marca 2014

Fun­dacja Śląskie Hos­picjum dla Dzieci oraz Szpi­tal Wojew­ódzki w Biel­sku Białej pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 8 marca 2014 roku pragną zapro­ponować rodzi­nom unikalną możli­wość spotka­nia z najlep­szymi pol­skimi i zagranicznymi spec­jal­is­tami w dziedzinie neona­tologii, peri­na­tologii oraz tych spec­jal­ności dziecię­cych, które wspo­ma­gają rozwój dzieci, mają wpływ na to, by w przyszłości stały się zdrowymi dorosłymi.

czy­taj dalej

Kobiecy mara­ton z zumbą, latino i jazzem już wkrótce! 27 lutego 2014

Dla pań, które są miłośniczkami akty­wnych form spędza­nia czasu wol­nego, biel­skie Stu­dio Tańca South Motion przy­go­towało nie lada atrakcję. 8 marca 2014 roku kobi­ety będą mogły wziąć udział w kilku­godzin­nym mara­tonie latino solo, jazzu i zumby pod okiem doświad­c­zonych instruktorek.

czy­taj dalej

Co wiesz o aspar­tamie? 27 lutego 2014

Więk­szość osób o słodzikach wie tylko tyle, że są mniej kalo­rycznym zami­en­nikiem cukru. Trak­tują je z pewną dozą nieufności, bo prze­cież nat­u­ralny cukier musi być zdrowszy niż chemicznie syn­te­ty­zowane sub­stancje. Tym­cza­sem sub­stancje słodzące, np. aspar­tam (aspar­tan) to dużo zdrowsza alter­natywa dla cukru.

czy­taj dalej

Bab­skie Biel­sko wspiera Biel­ski Klub Kolarski Bici­cletta! Zapisy trwają 24 lutego 2014

Kochasz jazdę na row­erze? Sprawia Ci ona przy­jem­ność i odpręża, a dynam­iczne prze­jażdżki są codzi­en­noś­cią? A może wręcz prze­ci­wnie — dopiero chcesz zacząć przy­godę z row­erem? Albo chce ją na więk­szą skalę rozpocząć Twoje dziecko? Z przy­jem­noś­cią prag­niemy poin­for­mować, że w naszym mieś­cie niedawno rozpoczął swoją dzi­ałal­ność Biel­ski Klub Kolarski „Bici­cletta”, z którym Bab­skie Biel­sko naw­iązało współpracę. Wciąż trwa nabór do poszczegól­nych grup Akademii Bici­cletty, ale już teraz możemy zdradzić, że nasz por­tal objął szczegól­nym patronatem zwłaszcza rowerowe teamy dziew­czynek, dziew­cząt i kobiet. Będziemy także wspierać pozostałe dzi­ała­nia Klubu.

czy­taj dalej

Nie ignoruj depresji. Zwalcz ją! Warsz­taty i kon­sul­tacje 19 lutego 2014

23 lutego obchod­zony jest Ogólnopol­ski Dzień Walki z Depresją. W tym roku z tej okazji grupa ośrod­ków psy­choter­apeu­ty­cznych z kilku miast Pol­ski orga­nizuje akcję psy­choe­duka­cyjną „RE:akcja w depresji”. W jej ramach odbędą się m.in. bezpłatne kon­sul­tacje psy­choter­apeu­ty­czne oraz warsz­taty związane z tem­atyką radzenia sobie z depresją. „RE:akcja w depresji” potrwa cały miesiąc. W Bielsku-​Białej z kon­sul­tacji i warsz­tatów będzie można sko­rzys­tać 27 lutego 2014 r.

czy­taj dalej

Marzysz o bie­ga­niu? Sprawdź, jak bez­piecznie zacząć! 18 lutego 2014

Chci­ałabyś zacząć bie­gać, ale boisz się, że zro­bisz coś niepraw­idłowo i dotknie cię kon­tuzja? Bie­gałaś kiedyś, a teraz chcesz wró­cić do zdrowego nawyku? Przyjdź koniecznie 22 lutego 2014 roku na szkole­nie i ćwiczenia, które zostały przy­go­towane spec­jal­nie dla osób takich jak ty.

czy­taj dalej

Ama­torskie zawody wspinaczkowe — weź udział i poma­gaj! 14 lutego 2014

Ama­torskie zawody wspinaczkowe będą miały miejsce 22 lutego 2014 roku w Cen­trum Wspinaczkowym Pri­maroca. Jeżeli zawsze pocią­gała cię wspinaczkowa rywal­iza­cja, ale bałaś się spróbować, to zawody w Pri­maroca są dla ciebie ide­alne! Dodatkowo część pieniędzy za wstęp przekazana zostanie na reha­bil­i­tację Grze­gorza Omorczyka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.