Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Woda do zadań spec­jal­nych 12 lutego 2014

Woda to ważny ele­ment każdej diety. Wspiera wszys­tkie czyn­ności życiowe orga­nizmu, dlat­ego ma szczególne znacze­nie dla kobiet w ciąży i najmłod­szych dzieci, które w pier­wszych trzech lat­ach życia rozwi­jają się bardzo inten­sy­wnie. Picie wody w odpowied­nich iloś­ci­ach poprawia samopoczu­cie przyszłej mamy, a już po porodzie wspiera lak­tację oraz doskonale gasi prag­nie­nie niemowlę­cia. Woda jest bazą do przy­go­towywa­nia mleka mody­fikowanego, gdy – z różnych względów – mama nie może karmić piersią.

czy­taj dalej

Sportowcy też mogą być weganami! Biel­ska Kuch­nia Społeczna kole­jny raz 6 lutego 2014

Uważasz, że na diecie roślin­nej nie można zjeść nic konkret­nego? Co więcej, wydaje Ci się, że wszyscy rośli­nożercy są słabi i nie mają wystar­cza­jąco dużo sił by upraw­iać sporty? Przyjdź na najbliższą Kuch­nię Społeczną, 16 lutego 2014 roku o godz. 16.00 do Biel­skiej Galerii BWA, a poz­nasz osoby, które na co dzień prowadzą akty­wny sportowo styl życia nie jedząc ani mięsa, ani innych pro­duk­tów pochodzenia zwierzęcego!

czy­taj dalej

Kogo doty­czą choroby układu krąże­nia? Dowiedz się więcej 3 lutego 2014

Choroby układu krąże­nia (zwane też chorobami układu sercowo-​naczyniowego) dla naszego zdrowia są niebez­pieczne. Najlepiej byłoby ich unikać. Jak to zro­bić, będzie można dowiedzieć się 13 lutego 2014 roku, pod­czas spotka­nia Klubu Zdrowia pt. „Choroby układu krążenia”.

czy­taj dalej

Poz­naj uroki fla­menco pod­czas bezpłat­nych warsz­tatów 29 sty­cz­nia 2014

Biel­ska szkoła tańca Fuego Fla­menco zaprasza w zbliża­ją­cym się lutym na bezpłatne zaję­cia tańca fla­menco dla początku­ją­cych! Będą się one odby­wały od 1 lutego 2014 roku, w każdą sobotę. Uczest­nicy zostaną wprowadzeni do teorii fla­menco, poz­nają tech­nikę tańca i stepu, pod­stawy palmasu.

czy­taj dalej

Ty tańczysz, oni budują hos­picjum! 28 sty­cz­nia 2014

15 lutego 2014 roku w biel­skiej Szkole Tańca Libere odbędzie się chary­taty­wny mara­ton, łączący roz­maite dynam­iczne sposoby tańczenia. Jego celem ma być nie tylko dobra zabawa, ale też zebranie fun­duszy na budowę hos­picjum im. Jana Pawła II w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Zimowa edy­cja Biegu po Serce Zbója Szczyrka 23 sty­cz­nia 2014

Kole­jna, tym razem zimowa, odsłona Biegu po Serce Zbója Szczyrka będzie miała miejsce 26 sty­cz­nia 2014 roku, a poprzed­zona zostanie wyjątkowym, 24-​godzinnym biegiem „Zamieć”. Nie wiadomo, czy orga­ni­za­torzy spraw­dali prog­nozy pogody, ale nawet te naj­gorsze nie będą w stanie odstraszyć licznych uczest­ników. Bieg po Serce Zbója Szczyrka to nie tylko dobra zabawa, ale też pomoc m.in. dla Fun­dacji Roz­woju Kar­diochirurgii im. prof. Zbig­niewa Religi w Zabrzu.

czy­taj dalej

Zdrowie na talerzu dla seniora 22 sty­cz­nia 2014

Niepraw­idłowa dieta jest jed­nym z czyn­ników środowiskowych mają­cych znaczący wpływ na więk­szość chorób pojaw­ia­ją­cych się w późniejszym okre­sie życia. Można ją jed­nak najłatwiej zmienić, by wpłynąć na poprawę samopoczu­cia i stan zdrowia, o czym w Dni­ach Babci i Dzi­adka przy­pom­i­nają orga­ni­za­torzy ogólnopol­skiego pro­gramu eduka­cyjnego „Śniadan­iowa Klasa”.

czy­taj dalej

Mis­tr­zostwa Pol­ski w Nar­cia­rst­wie Biegowym Osób Niepełnosprawnych 21 sty­cz­nia 2014

1 lutego 2014 roku na biel­skim lot­nisku w Alek­sandrow­icach odbędą się Mis­tr­zostwa Pol­ski w Nar­cia­rst­wie Biegowym Niepełnosprawnych. To wyjątkowe wydarze­nie będzie się odby­wało pier­wszy raz po aż osiem­nastu lat­ach prz­erwy! Inic­jatywą w tym względzie wykazało się Beskidzkie Zrzesze­nie Sportowo-​Rehabilitacyjne Start.

czy­taj dalej

Zbadaj piersi w Galerii Sfera — bezpłatna mam­mo­grafia 15 sty­cz­nia 2014

W dni­ach 16 – 17 sty­cz­nia 2014 roku w Galerii Sfera panie będą mogły sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań mam­mo­graficznych. Warto przyjść i to zro­bić, gdyż mam­mo­grafia to najskuteczniejsza metoda wykry­wa­nia raka piersi.

czy­taj dalej

Zima — jak nie na stoku, to w mieś­cie! 13 sty­cz­nia 2014

W cza­sie zbliża­ją­cych się ferii dzieci i młodzież z Biel­ska i okolic wezmą ponownie udział w akcji „Zima w mieś­cie”. To cykl imprez sportowo-​rekreacyjnych, które zaplanowano m.in. w Bielsko-​Bialskim Ośrodku Rekreacyjno-​Narciarskim „Dębowiec”, w hali sportowej Ośrodka Sportowo-​Rekreacyjnego „Vic­to­ria”, w Kom­plek­sie Sportowym „Orlik” – Sztuczne lodowisko, w kry­tej pły­walni „Tro­clik”, w Hali Widowiskowo-​Sportowej. Akcja rozpocznie się już 18 sty­cz­nia 2014 r.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.