Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

W drob­nym ciele wielki duch — o Pięknej, która jest Bestią 8 sty­cz­nia 2014

Ma tylko 164 cen­tymetrów wzrostu, ale swoją energią mogłaby podzielić się z wieloma osobami. Monika Kaste­lik, trener per­son­alny w klu­bie „IRO­Nia”, opowiada o swo­jej najwięk­szej pasji i sposo­bie na życie. Jest inic­ja­torką pro­gramu „Piękna jest Bestią”, który ma na celu przekonać płeć piękną do treningu siłowo — wytrzy­małoś­ciowego. Czysta i pozy­ty­wna ener­gia, deter­mi­nacja, chęć tworzenia czegoś dobrego – tak najkrócej można opisać Monikę, która już po paru min­u­tach wywiadu zaraz­iła mnie swoją pasją.

czy­taj dalej

Jak wątroba wpływa na nasz wygląd? 2 sty­cz­nia 2014

Wątroba jest najbardziej złożonym i najwięk­szym narzą­dem wewnętrznym orga­nizmu. Jest jego „fab­ryką meta­bol­iczną”. Na ogół wiemy, że odpowiada za metab­o­lizm tłuszczów i usuwa z orga­nizmu szkodliwe sub­stancje. Nie zda­jemy sobie jed­nak sprawy z tego, jak ważna jest jej praca dla praw­idłowego funkcjonowa­nia skóry. To właśnie wątroba odpowiada za dostar­cze­nie komórkom skóry energii koniecznej do regen­erowa­nia się, usuwa­nia toksyn, wyt­warza­nia kola­genu oraz praw­idłowego dotle­nienia, dzięki czemu komórki mogą bronić się przed starzeniem.

czy­taj dalej

South Motion: Taneczny dzień otwarty 20 grud­nia 2013

Cały dzień dar­mowych warsz­tatów, upominki, niespodzianki i wspani­ała zabawa — tak zapowiada się impreza pod hasłem „Open the doors”, orga­ni­zowana jako dzień otwarty z okazji otwar­cia nowej siedz­iby biel­skiej szkoły tańca South Motion. Już 4 sty­cz­nia 2014 roku będziemy mogli w rytm muzyki zabawić się, poz­nać nowe miejsce i pasjonatów różnych rodza­jów tańca. Bab­skie Biel­sko serdecznie poleca!

czy­taj dalej

Miłośnicy kolarstwa zjed­noczą się w Bielsku-​Białej 19 grud­nia 2013

Biel­ska Grupa Inic­jaty­wna zapowiada przys­tąpi­e­nie do powoła­nia Biel­skiego Klubu Kolarskiego (ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem ama­torskiego kolarstwa szosowego i górskiego) na wiosnę 2014 roku. Przewiduje się powołanie i przy­go­towanie młodzieżowych drużyn oraz indy­wid­u­al­nych osób do uczest­nictwa w zawodach kolars­kich w nad­chodzą­cym sezonie 2014.

czy­taj dalej

Styl życia dobry dla zdrowia — spotkanie 16 grud­nia 2013

Klub Zdrowia w Bielsku-​Białej zaprasza na kole­jne z cyklu spotkań, poświę­conych zdrowiu. Tym razem jego tem­atem będzie „Dobry styl życia”, a spotkanie odbędzie się 19 grud­nia 2013 r., w Książnicy Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Tango Solo — warsz­taty tanga dla kobiet 13 grud­nia 2013

Przyjęło się, że tango jest tańcem, do którego „trzeba dwo­jga”. I tak, i nie, bowiem już teraz można wziąć udział w warsz­tat­ach Tanga Solo i zobaczyć, że samej także można się doskonale bawić, ćwicząc tango. Warsz­taty już 19 grud­nia 2013 r.!

czy­taj dalej

O tym, jak dziew­czyna w piłkę kopie. Roz­mowa z Kingą Szemik 10 grud­nia 2013

Lubię spo­tykać młodych ludzi, którzy maja jakąś pasję, real­izują ją i potrafią o tym opowiedzieć. Zawsze mój podziw budzi ich dojrza­łość, odpowiedzialne pode­jś­cie do sprawy. Tak było i tym razem, gdy spotkałam się z Kingą — bramkarką TS Mitech Żywiec, uczen­nicą liceum sportowego i zawod­niczką reprezen­tacji nar­o­dowej w kat­e­gorii do lat siedem­nastu (mis­trzynie Europy w roku 2013). Z Kingą roz­maw­iało się miło i bezpośred­nio. Myślę, że jest ona ide­al­nym dowo­dem na to, że zwycza­jna nas­to­latka z zamiłowaniem do piłki to ide­alny mate­riał na mistrzynię!

czy­taj dalej

Narty? Snow­board? Już w ten i następny week­end! 6 grud­nia 2013

Jeśli pier­wszy śnieg wywołuje w Tobie euforię i powoduje, że wycią­gasz zimowy sprzęt i sposo­bisz się na stok, to mamy dla Ciebie dobrą wiado­mość. Już w ten (i oczy­wiś­cie w następny też!) week­end kilka beskidz­kich stacji rozpoczyna mroźny sezon, więc będzie doskon­ała okazja, by zro­bić użytek z nart lub snow­boardu. Przy­jemną infor­ma­cją jest również ta, że już od 16 grud­nia będziemy mogli korzys­tać z nowej kanapy, która wwiezie nas na Skrzyczne.

czy­taj dalej

Rzuć pale­nie już dziś! 3 grud­nia 2013

Powszech­nie wiadomo, że pale­nie papierosów szkodzi zdrowiu. Trzykrot­nie zwięk­szone ryzyko wys­tąpi­enia zawału serca i udaru mózgu, będące jedynie niek­tórymi z negaty­wnych skutków pale­nia, niestety nie zniechę­cają palaczy do porzuce­nia nałogu. 21 listopada miał miejsce Świa­towy Dzień Rzu­ca­nia Pale­nia Tyto­niu, przed­staw­iamy więc rady far­ma­ceuty, które pomogą w uwol­nie­niu się z nałogu.

czy­taj dalej

Miejsca intymne — zad­baj o nie zimową porą! 28 listopada 2013

O tym, że lato to okres szczegól­nie gorący, jeśli chodzi o ryzyko infekcji intym­nych, żadnej z nas nie trzeba przy­pom­i­nać. Jed­nak minu­sowe tem­per­atury wcale nie oznaczają, że ryzyko zostanie zam­rożone! Jak ochronić się przed infekcją intymną zimą?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.