Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Mała czarna” — mała waga? Odchudza­jące właś­ci­wości kawy 26 listopada 2013

Świa­towy Dzień Walki z Otyłoś­cią co roku przy­wołuje coraz powszech­niejszy prob­lem zbyt dużej wagi. Jak wynika z badań Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego, aż 46% kobiet i 63% mężczyzn boryka się z nad­wagą. Przy tak alar­mu­ją­cych wynikach, szukamy każdej możli­wej broni w walce z kilo­gra­mami. Czy kawa jest jedną z nich?

czy­taj dalej

Zna­jdź narty, snow­board, kurtkę… Zimowy kier­masz 21 listopada 2013

Mieszkańcy górzys­tego Podbeskidzia o wiele częś­ciej niż osoby z innych regionów Pol­ski potrze­bują nowego sprzętu nari­carskiego, snow­boar­d­owego, a także ubrań „na stok”. W odpowiedzi na to zapotrze­bowanie i z myślą o dzi­ała­niu eko­log­icznym biel­ska Mod­e­lar­nia zaprasza na zimowy kier­masz, który odbędzie się już 7 grud­nia 2013 roku! Wstęp i wyek­sponowanie rzeczy nic nie kosztują…

czy­taj dalej

Dla ciebie to 5 minut, dla kogoś — całe życie. Zostań dawcą! 19 listopada 2013

Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie” — pod taką nazwą trwa zakro­jona na sze­roką skalę akcja Fun­dacji DKMS Pol­ska, będącej Bazą Daw­ców Komórek Macierzystych. Już w dni­ach 1112 grud­nia 2013 r. w Bielsku-​Białej będzie można zare­je­strować się jako dawca szpiku. To nie boli, a może komuś ura­tować życie!

czy­taj dalej

Zostań cheer­lead­erką klubu TS Podbeskidzie 14 listopada 2013

Chcesz zostać cheer­lead­erką? Klub TS Podbeskidzie zaprasza do wzię­cia udzi­ału w naborze, który odbędzie się już 21 listopada 2013 r. w naszym mieś­cie. Dobra kondy­cja i entuz­jazm to warunki konieczne.

czy­taj dalej

Śniadanie, czyli jak dobrze zacząć dzień 12 listopada 2013

O tym, jak ważnym posiłkiem jest śniadanie wie chyba każda z nas. Trąbią o tym w telewizji, piszą w książkach o dietach, krzy­czą o tym kolorowe napisy znad zdjęć pań śmieją­cych się do sałatki. Sama świado­mość to jed­nak nie wszys­tko — grunt to działanie!

czy­taj dalej

Sposób na akty­wność w pracy — ćwiczenia i dieta 7 listopada 2013

Osoby wykonu­jące tzw. pracę biurową, czyli najczęś­ciej siedzącą, powinny koniecznie w codzi­en­nym rozkładzie zajęć znaleźć czas na akty­wność fizy­czną. Zwykle zaleca się 30 minut dzi­en­nie umi­arkowanie inten­sy­wnych ćwiczeń, przy­na­jm­niej pięć razy w tygodniu.

czy­taj dalej

Fit­ness rewolucja – Agnieszka Ziaja o pole dance 5 listopada 2013

Pole dance, czyli potocznie taniec na rurze, powoli wychodzi z cienia i pod­bija serca kobiet i mężczyzn na całym świecie. Z dnia na dzień zwięk­sza się grono fanów tej dyscy­pliny sportu. Tylko ona łączy w sobie ele­menty tańca, fit­nessu oraz akro­batyki, a wszys­tko to wokół niepo­zornej met­alowej rury! O aspek­tach tańca na rurze opowiada Bab­skiemu Biel­sku Agnieszka Ziaja, instruk­torka z biel­skiego Aer­ial Stu­dio i pasjonatka pole dance.

czy­taj dalej

Chorzy na chorowanie 30 października 2013

Z uporem mani­aka poszuku­jesz niepoko­ją­cych objawów, które mogłyby wskazy­wać na traw­iącą Twój orga­nizm chorobę. Przy­chod­nia lekarska stała się Twoim drugim domem, a lekarze na Twój widok wzdy­chają i z rezy­gnacją w głosie pytają: „co tym razem?”. Zapom­ni­ałaś już jak to jest czuć się w stu pro­cen­tach dobrze, odczuwasz nieustanny lęk o własne życie, a ataki paniki to dla Ciebie właś­ci­wie codzi­en­ność? Uważaj! Być może masz skłon­ności do hipochon­drii– jed­nego z zaburzeń lękowych.

czy­taj dalej

Imbir — smaczny, zdrowy, roz­grze­wa­jący 28 października 2013

O niezwykłych właś­ci­woś­ci­ach imbiru możemy przeczy­tać już w mitologii hin­duskiej, gdzie imbir hodowany w ogrodzie wyt­warza pole ener­gety­czne. Imbir to wielo­let­nia roślina, wys­tępu­jąca głównie w Azji, na Wys­pach Oceanu Spoko­jnego, w Indi­ach, Ameryce Połud­niowej i Afryce. Imbir znany jest jako zioło w medy­cynie chińskiej, zachod­niej i ludowej oraz jako przyprawa stosowana w kuchni. Można go spotkać w postaci świeżej jako korzeń lub sus­zonej (sproszkowanej). Przy jesi­en­nej aurze warto najpierw spróbować nat­u­ral­nych sposobów ochrony orga­nizmu przez wirusami, takich jak właśnie imbir, które na pewno mają mniej skutków ubocznych niż medyka­menty z apteki.

czy­taj dalej

Ciśnie­nie na życie” — w Biel­sku prze­badali 605 osób 24 października 2013

W ramach tegorocznej akcji „Ciśnie­nie na życie” na 12 tysią­cach kilo­metrów trasy z bezpłat­nych badań sko­rzys­tało 20 084 osób. Pomi­ary ciśnienia tęt­niczego zostały przeprowadzane w 40 wybranych mias­tach na tere­nie całej Pol­ski. Jed­nym z nich było też Bielsko-​Biała. Wyposażona w ciśnieniomierze ekipa pielęg­niarek udzielała cen­nych porad, doty­czą­cych właś­ci­wej pro­fi­lak­tyki układu sercowo-​naczyniowego. W Biel­sku Białej 605 osób sko­rzys­tało z porad i możli­wości prze­bada­nia się.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.